Bruk er best for vern

Bevaring av truede arter og biologisk mangfold gjelder ikke bare urørt natur eller naturreservater, men også jordbrukets kulturlandskap.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra slåttekurset på Ryghsetra i Nedre Eiker kommune. (Foto: Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Jordbruk med høy naturverdi

“High Nature Value Farming in Europe” tar for seg forvaltning av jordbruk med høy naturverdi (HNV-jordbruk) i 35 europeiske land. Tema i boken er hvordan ulike typer jordbruk kan skape levesteder for ulike arter, om fellesgodene tilknyttet HNV-jordbruk og hvilke miljø- og jordbrukspolitiske verktøy som skal til for å ta vare på HNV-jordbruket.

En ny pan-europeisk oversikt gir oss mer kunnskap om vern av slike områder med høy naturverdi.

Jordbruket skaper levekår for mange arter, spesielt der hvor driftsmåten er mindre intensiv.

Slike områder og driftssystemer med høy naturverdi er gunstige for det biologiske mangfoldet.

Nå har landskapsforskere fra hele Europa gått sammen for å publisere en oversikt over den store variasjonen av jordbruk med høy naturverdi.

- Målet med boken har vært å øke bevisstheten omkring jordbruk med høy naturverdi og få fram de fellesgodene som er tilknyttet slikt jordbruk, forklarer biolog og landskapsforsker Wendy Fjellstad.

Sammen med kollegaene Wenche Dramstad og Kari Stensgaard ved Norsk institutt for Skog og landskap har hun bidratt med kunnskap om norske jordbrukstyper med høy naturverdier.

Apollosommerfuglen (Parnassius apollo) er et av mange insekter som nyter godt av blomsterrike slåttenger. (Foto: Jo Inge Fjellstad)

I boken High Nature Value Farming in Europe presenteres en smakebit på de ulike typene kulturlandskap, fra nettverket av små leveområder som finnes i korndyrkingslandskap, til de store beitearealene i kystlynghei, skog og fjell.

- I mange land har naturforvaltningen ofte fokusert mye på å verne områder med høy naturverdi, men akkurat når det gjelder jordbrukets kulturlandskap bør det heller fokuseres på bruk, gjennom å opprettholde de gunstige driftsformene, forklarer Fjellstad.

I følge landskapsforskeren er de mest miljøvennlige jordbrukssystemene, både i Norge og i mange andre land, truet enten av nedlegging eller intensivering, og bevaring er avhengig av støtte utenfra.

- Ja, bevaring av disse områdene med høy naturverdi er i mange tilfeller bare mulig hvis storsamfunnet er med og bidrar, blant annet gjennom støttemidler til jordbruket.

- Dette er nødvendig fordi produksjon av denne type miljøgoder ikke belønnes av markedet, avslutter Fjellstad.

Det populære slåttekurset på Ryghsetra gir håp for en framtid for denne formen for jordbruk med høy naturverdi – hvor rekreasjon, livskvalitet og biologisk mangfold er blitt vel så viktige verdier som matproduksjon i seg selv. (Foto: Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Referanse:

Fjellstad, Dramstad & Stensgaard: Norway, i Oppermann, Beaufoy & Jones (eds.): High nature value farming in Europe, pp. 318-327, Verlag regionalkultur 2012.

Powered by Labrador CMS