Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Jervekull fotografert i Hedmark i mai 2022.

Stor nedgang i antall jervekull i år

I 2022 er det påvist 45 jervekull i landet. Det er betydelig færre enn i fjor, men bestanden er fortsatt over det nasjonale bestandsmålet på 39 kull.

Det viser resultatene fra den årlige kontrollen av kjente og nye ynglelokaliteter for jerv i Norge, som utføres av Statens naturoppsyn (SNO).

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv og har gått gjennom og kvalitetssikret datamaterialet fra felt.

Betydelig nedgang

Mens det i fjor ble påvist 60 jervekull i de årlige registreringene av jervehi i Norge, er det i vår og sommer påvist 15 færre kull. Det er en nedgang på 25 prosent.

– Etter flere år med 60 eller litt flere påviste kull, ser vi i år en betydelig nedgang i antall påviste kull. Det kan ha flere årsaker, som naturlig variasjon i antall jervetipser som føder valper, jakt eller at ikke alle kull er fanget opp av overvåkingen. Bestanden er på nasjonalt nivå fortsatt over bestandsmålet på 39 årlige jervekull, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ned i sør, opp i nord

Utviklingen ser forskjellig ut når vi ser på status i landets fem forvaltningsregioner for jerv.

Det i år er påvist tre flere kull de to nordligste rovviltregionene, region 7 (Nordland) og region 8 (Troms og Finnmark), sammenlignet med i fjor. Lenger sør er påvist en nedgang på 8 kull i region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) og i region 5 (Hedmark), og 6 færre kull i region 3 (Oppland).

Både region 3 og 6 er i år under bestandsmålet.

– Når vi ser på et treårig snitt av antall kull, ligger samtlige regioner fortsatt på eller over bestandsmålet, forklarer Kindberg.

Færre voksne dyr

Ut fra snittet av antall jervekull de tre siste årene beregner Rovdata også hvor mange voksne dyr bestanden bestod av i vår, før årets kull ble født.

Beregningene tar utgangspunkt i kunnskap om hvor mange jerver det er i en bestand for hver tispe som føder valper.

– Bestanden i år anslås til å bestå av rundt 351 voksne dyr i Norge. Det er noe lavere enn estimatet på 386 individer i fjor. Det indikerer en nedgang på 9 prosent i jervepopulasjonen i Norge, men det er innenfor usikkerhetsestimatet for fjoråret, som var mellom 324 og 493 dyr, sier Kindberg.

Senere i vinter vil Rovdata komme med den årlige rapporten fra DNA-overvåkingen av jerv.

En ny beregning basert på DNA-data fra vinteren 2021/2022 vil kunne vise hvorvidt reduksjonen i antall ynglinger også der gjenspeiler seg i færre individer i bestanden, eller om det bare har vært få av tispene i bestanden som har født unger i år.

Fem kull felt i hiuttak

Etter vedtak av Miljødirektoratet er det gjennomført fem hiuttak av de påviste 45 jervekullene i år.

Til sammen er det skutt fire tisper og tolv valper i de fem hiuttakene.

Fakta om overvåkingen av jerv

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet, er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Det brukes to metoder i overvåkingen: den ene går ut på å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år. Den andre innebærer DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene brukes blant annet til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står hovedsakelig for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre.
  • DNA-prøvene fra hele landet analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Resultatene fra hiregistreringene publiseres i en nasjonal rapport 1. oktober hvert år.
  • Tallene blir også sammenstilt med svenske resultater og publisert i en felles skandinavisk rapport 1. november hvert år.

Referanse:

Jenny Mattisson og Henrik Brøseth: Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2022. NINA Rapport 2179. Norsk institutt for naturforskning, 2022.

Powered by Labrador CMS