Fremtidens internett gir nye muligheter

Når ting, maskiner og brukere kobles sammen på nye måter, åpner det for nye tjenester og produkter. Når i tillegg alt blir mobilt, blir mulighetene uante.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

VERDIKTs prioriterte temaer adresserer samfunnsutfordringer innenfor en rekke områder. (Foto: iStockphoto)

VERDIKT

VERDIKT er Forskningsrådets store IKT-program.

Fremtidens internett danner rammeverk for en kommende utlysning av midler innenfor programmets tre prioriterte temaer: Sosiale nettverk, Tingenes internett og Mobilt internett.

De store samfunnsutfordringene står sentralt i utlysningen, og søknader der resultatene er relevante for samfunnsutfordringer innen miljø, klima, energi og helse er særlig ønsket.

Forskning for fremtidens internett anses også i EU å stå sentralt i utviklingen av nye IKT-løsninger fremover.

Ett av forskningsfeltene kalles tingenes internett. I begrepet ligger det at fysiske objekter og systemer er koblet sammen i nettverk.

– Et eksempel kan være biler som er utstyrt med såkalt E-call, en funksjonalitet som gjør at bilen selv ringer alarmsentralen når det har skjedd en ulykke, sa forskningsleder Dagfinn Myhre fra Telenor på en konferanse arrangert av Forskningsrådets program VERDIKT i november.

Tingenes internett er ett av innovasjonsområdene til Telenor, og Myhre nevnte en rekke samfunnsområder der teknologien er i ferd med å bli nyttig.

– Klimatiltak som strømovervåking i hjemmet står på trappene, og her kommer tingenes internett inn. Et annet område er helsesektoren, der IKT-løsninger kan bidra til å løse utfordringer knyttet til folkehelse, særlig når det gjelder kroniske sykdommer.

– Eksempler på anvendelser er medisinske sensorer, automatiske varselsystemer og smarte hus, sa han.

Kobling gir merverdi

Usman Haque fra firmaet Connected Environments i London er gründeren bak et forretningskonsept som baserer seg på å koble sammen en lang rekke informasjonskilder og brukere.

I konseptet Pachube deler brukere fra helt forskjellige sektorer informasjon, og ideen er at alle tjener på å være koblet sammen.

– Vi vet ikke på forhånd hvilken merverdi vi kan få av å krysskoble sammen data fra ulike områder, som for eksempel værdata og informasjon om luftkvalitet. Det er brukernes ideer som skaper nye bruksområder.

– I mange tilfeller kan en tredje part gjøre nytte av data på en måte vi ikke hadde tenkt oss, for eksempel når det gjelder data om registrert strømforbruk, sa Haque.

I fremtiden antar Haque at helsetjenester er et område som vil kunne vinne mye på bruken av slike nettverk. Per i dag er ett av de viktigste bruksområdene til Pachube kontroll av energiforbruk.

Kontrollerer felles strømforbruk

Ideen bak forretningskonseptet Pachube er at alle brukere tjener på å være koblet sammen, ifølge grunnlegger Usman Haque.

Haque beskrev eksemplet kalt Natural Fuse, som illustrerer hvordan brukere i et nettverk kan påvirke hverandres tilgang til elektrisk strøm.

– Tenk deg at brukernes strømforsyning er styrt av CO2-opptaket til et antall planter i et nettverk. Jo høyere plantenes kapasitet til å ta opp CO2 er, desto høyere blir den samlede strømtilgangen, forklarte Haque.

I et slikt nettverk kan en bruker enten oppføre seg uselvisk ved å redusere strømforbruket i henhold til den totale kapasiteten, eller egoistisk ved å bruke mer enn sin del av strømmen og ta livet av en annen brukers plante.

Den egoistiske brukeren blir deretter satt i direkte epostforbindelse med eieren av den døde planten.

– Slike eksempler kan være med på å øke oppmerksomheten på energisituasjonen og redusere det totale forbruket i et nettverk, mener Haque.

Smarte hjemmetjenester

Altibox AS er et eksempel på hvordan et norsk forskningsprosjekt med finansiering fra VERDIKT-programmet har bidratt til utviklingen av smarte, nettbaserte hjemmetjenester.

Altibox, tidligere Lyse Tele, leverer i dag tjenester over fiber til over 200 000 hjem og bedrifter. Firmaet har samme tilnærming til underholdnings- og nyttetjenester, som for eksempel TV, filmleie, internett, bredbåndstelefoni og alarmer.

– Stikkord er smarte systemer og deling av informasjon. Et produkteksempel er smarte alarmer som kan varsle naboleiligheter selektivt avhengig av plassering og situasjon, sa Dagfinn Wåge fra Altibox.

Wåge mener teknologien har stort potensial når det gjelder å bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer, som eldrebølgen og omfanget av kroniske lidelser.

Blant mulige anvendelser nevnte han intelligente og sikre hjem, sosial integrering gjennom telepresens i hjemmet, forebygging og overvåking av kroniske lidelser og hjelp til aktivisering og trening.

Alt blir mobilt

Dagfinn Myhre fra Telenor mener økt mobilitet som en viktig trend, både i etablerte og nye markeder.

Mobilt internett er et annet tema innenfor forskning på fremtidens internett, og nettopp mobilitet er en viktig trend som ble understreket av Myhre.

– I sosiale nettverk som Facebook ser vi at mobilbrukere er dobbelt så aktive som ikke-mobilbrukere, fortalte han.

Myhre påpekte også skillet mellom etablerte og nye markeder. 

– I etablerte markeder som Skandinavia, der store deler av befolkningen er på nett, handler innovasjonen mye om å utvikle bedre tjenester. Her spiller økt mobilitet og nye mobile datamaskiner en viktig rolle for utviklingen, sa han.

I lav- og middelinntektsland er internett og mobil kommunikasjon i mye sterkere grad knyttet til nytte og samfunnsutvikling.

- Vi jobber mye for å gi tilgang til internett i nye markeder. I disse landene bidrar teknologien til bedre utdanning, helsetjenester og informasjon fra offentlige institusjoner, sa Myhre.

Lenke:

Forskningsrådets program Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (VERDIKT)

Powered by Labrador CMS