Bakgrunn: Argumenter i stamcelledebatten

Hvor går grensene for hva forskerne kan forske på? Her presenteres noen av argumentene for og mot forskning på befruktede egg, og for og mot terapeutisk kloning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Argumentene som presenteres under er hentet fra den politiske prosessen rundt lovforslaget om forbud mot terapeutisk kloning og befruktede egg.

Hvert av argumentene er utstyrt med en lenke til det aktuelle dokumentet det er hentet fra.

Forskning på befrukta egg:

For: - Både stamceller fra kjernetransplanterte egg og befruktede egg vil kunne gi verdifulle bidrag til medisinsk forskning og utvikling av behandling til pasienter med alvorlige sykdommer som ikke kan helbredes i dag. - Statens helsetilsyn i høringsrunden til lovforslaget

delta i debatten!

 

Hva mener du om forskning på stamceller? Klikk her for å delta i debatten.
 

 

 
 

Mot: - Mennesket har en verdi i seg selv, og en kan derfor ikke akseptere at menneskeliv blir et middel for andre mennesker. Etter departementets mening reiser dagens praksis med destruksjon av overtallige befrukta egg vanskelige etiske problemstillinger. - Helsedepartementet i lovforslaget

For: - Det er en moralsk forskjell mellom det å fremstille befruktede egg ene og alene til forskningsformål, og det å ta i bruk overtallige befruktede egg som likevel skal ødelegges. - Flertallet i en arbeidsgruppe i en rapport til Helsedepartementet

Mot: - Det etisk problematiske består i at man i kunstig befruktning har laget overtallige egg ved befruktning uten for livmoren, som man ser seg nødt til å ta livet av. Selve krenkelsen av et spirende menneskeliv er så alvorlig at en mulig god konsekvens ikke er tilstrekkelig for å gi en etisk legitimering eller et etisk forsvar. - Mindretall i en arbeidsgruppe som laget en rapport til Helsedepartementet

For: - Et forbud kan være farligere enn en streng regulering, da forbudet i seg selv ikke garanterer at det utvikles en skjult praksis. - Høringsuttalelse fra Den nasjonale forskningsetiske komité

Mot: - En åpning for forskning på overtallige befruktede egg vil kunne medvirke til at det hentes ut flere egg enn de som behøves til in vitro fertilisering, for å ha egg til overs for forskning. - Flertallet i Sosialkomiteen

For: - Befruktede egg skal etter en viss tid destrueres, og vi kan vanskelig se at destruksjonen av befruktede egg er mer etisk enn å gjøre bruk av dem til behandling av alvorlig syke mennesker. - Mindretallet (Ap og FrP) i Sosialkomiteen

Mot: - Menneskeverdets fundamentale funksjon er å gi vern og danne beskyttelse for det svake mennesket. Dette er høyst relevant i møtet med det aller mest svake, avhengige og hjelpeløse av alt menneskelig liv: det befruktede egget/embryoet/fosteret. - Mindretall i en arbeidsgruppe som laget en rapport til Helsedepartementet

For: - Konsekvensen av dette må i det minste innebære at man ved in vitro fertilisering bare befrukter det antall egg som skal tilbakeføres kvinnen. Hvis dette ikke gjøres, skylder departementet å begrunne hvorfor det er etisk akseptabelt å destruere befruktede egg som en del av behandlingstilbudet om medisinsk assistert befruktning, men uetisk å benytte overtallige egg til medisinsk nyttig forskning. - Høringsuttalelse fra Den nasjonale forskningsetiske komité

Mot: - Komiteens flertall har merket seg at så langt har forskningen på adulte stamceller vist mest lovende resultater. - Flertallet i Sosialkomiteens innstilling

For: - Vi fester lit til ekspertene på dette området, slik det for eksempel ble fremhevet under lekfolkskonferansen om stamceller, om at det er nødvendig å forske på embryonale stamceller for å kunne nyttiggjøre seg bedre forskningen på adulte stamceller. - Høringsuttalelse fra Den nasjonale forskningsetiske komité

Det befruktede eggets status:

Mot: - Det finnes ingen annen avgjørende grense med hensyn til verdsetting av menneskets fysiske liv og kroppslige integritet enn befruktningen. Menneskeverdet må fastholdes som en selvstendig verdi uavhengig av utviklingsstadium. - Mindretall i en arbeidsgruppe som laget en rapport til Helsedepartementet

For: - En må skille diskusjonen om livets begynnelse fra diskusjonen om når menneskelig integritet og menneskeverd hos embryo og fostre skal vektlegges på samme nivå som for fødte. Mange vil hevde at et embryo bestående av et fåtall celler ikke uten videre har krav på samme menneskeverd som et født eller nesten født individ. - Arbeiderpartiets medlemmer i Sosialkomiteen

Mot: - Det er etisk uakseptabelt å legge nytteverdi til grunn når det dreier seg om spørsmålet hvorvidt avlivede menneskespirer kan brukes til bestemte, definerte formål. - Mindretall i en arbeidsgruppe som laget en rapport til Helsedepartementet

For: - Moralsk status for befruktede egg og fostre kan vanskelig sees isolert fra hvilken sammenheng eller kontekst de inngår i. Et egg som befruktes i en laboratorieskål vil ikke kunne utvikle seg til et barn med mindre det plasseres i et mikromiljø som er skapt for en slik utvikling, altså en kvinnes livmor. Dersom slike befruktede egg ikke implanteres i kvinnens livmor, men i et annet mikromiljø, vil ikke dette egget utvikle seg på denne måten. - Flertallet i en arbeidsgruppe i en rapport til Helsedepartementet

Mot: - Den menneskelige organisme kan lett komme til å bli sett på som en forbruksvare. - Flertallet i en arbeidsgruppe som laget en rapport til Helsedepartementet

For: - Et egg fra en kvinne som befruktes kunstig med den intensjon at egget etterpå skal implanteres i kvinnens livmor har en annen moralsk status enn et befruktet egg som har blitt overtallig etter kunstig befruktning. - Flertallet i en arbeidsgruppe som laget en rapport til Helsedepartementet

Terapeutisk kloning:

Mot: - Kjernetransplantasjon kan potensielt erstatte selve basisen for opphav til alt menneskelig liv slik vi kjenner det - nemlig sammensmeltingen av eggcelle og sædcelle. I tillegg fører utviklingen av kompetanse innen kjernetransplantasjon til en økt risiko for at metoden også benyttes til reproduktiv kloning. - Bioteknologinemnda i høringssvar til Helsedepartementet.

For: - Terapeutisk kloning bør kunne tillates fordi denne teknologien vil kunne eliminere problemer med vevsulikhet - Flertall i Bioteknologinemnda i evaluering av bioteknologilova.

Mot: - Terapeutisk kloning er å skape liv bare ved å vise til en medisinsk nytteverdi. - Mindretall i Bioteknologinemnda i evaluering av bioteknologilova.

For: - Kunnskap generert ved å forske på terapeutisk kloning vil kunne brukes i forskning på andre typer stamceller, og derved bidra til raskere utvikling av behandlingsmetoder. - Norges forskningsråd i høringsrunden til lovforslaget

Mot: - Det er et grunnleggende prinsipp at hvert menneske er et mål i seg selv, som ikke må reduseres til å være et middel til gode for andre. Ved terapeutisk kloning blir det fremstilt et liv som trolig har potensial til å utvikle seg til et menneske dersom det blir satt inn i livmora til en kvinne. - Helsedepartementet i lovforslaget

For: - Problemet med å påberope seg Kant og den europeiske verditradisjonen er at man den gang ikke hadde den kunnskap vi har i dag om befruktning og embryologi, og ingen forestillinger om mulighetene av å lage befruktede egg i leboratorieskåler. - Høringsuttalelse fra Den nasjonale forskningsetiske komité

Mot: - En slik instrumentalisering av menneskelivet er ikke akseptabel, og dette må veie tyngre enn utsikten til å kunne utvikle ny behandling. - Helsedepartementet i lovforslaget

For: - En lovende forskningsstrategi for moderne kreftbehandling og kreftforskning er basert på bruk av stamceller frembrakt ved terapeutisk kloning. Også denne forskningen rommer etiske problemer som bør stilles under kontinuerlig debatt. Vi er imidlertid nødt til også i Norge i våre mest fremstående forskningsmiljøer å drive relevant, etisk forsvarlig basal og klinisk kreftforskning byggede på dette og andre stamcelleprinsipper, ellers kommer vil til å sakke ytterligere akterut sammenlignet med tilsvarende miljøer i utlandet. - Det norske radiumhospital i en høringsuttalelse til Helsedepartementet

Mot: - Det må gjennomføres mer forskning på stamceller før terapeutisk kloning kan vise seg å være nyttig i forskningsøyemed. Det finnes ingen garantier for at prosessen ikke videreføres til reproduktiv kloning. - Lekfolkspanel 2001

Praksis i andre land:

For: - Forskning på embryonale stamceller kommer til å skje internasjonalt, og et norsk forbud mot forskningen vil føre til problemer knyttet til implementering av resultatene fra denne forskningen, og det kan oppstå dilemma knyttet til om forskningsresultatene skal kunne tas i bruk i Norge. - Flere av høringsinstansene i høringsrunden til lovforslaget

Mot: - Det er vanskelig å vise til lovgivningen i andre enkeltland som en argumentasjon for en liberalisering eller innstramming av den norske lovgivningen. I stedet vil det være behov for verdivalg. - Flertallet (H, SV, KrF, Sp) i Sosialkomiteen

For: - Det er ønskelig å bidra til internasjonal konsensus på dette området. - Mindretallet (Ap og FrP) i Sosialkomiteen

Mot: - Den norske lovgivningen bør primært bygge på en selvstendig vurdering. Standpunktene fra andre land kan ikke være avgjørende for det norske synet - Helsedepartementet i lovforslaget

For: - Det foreliggende lovforlaget er langt med retriktivt enn lov-/relgelverket i øvrige nordiske land som Norge samarbeider med kulturelt, forsknings- og næringsmessig. I samtlige nordiske land er forskning på befruktede egg tillatt på visse betingelser. De nordiske landeen har ingen særskilt regulering av terapeutisk kloning. Sverige har nylig foreslått å tillate terapeutisk kloning. - Forskningsrådet i “høringsuttalelse” til Helsedepartementet

Mot: - Hvilket standpunkt de tar i andre land bør ikke være avgjørende for det norske synet. - Helsedepartementet i lovforslaget

For: - Vi mangler fortsatt mye kunnskap om stamceller, og trenger å generere ny viten. Norge risikerer å sakke akterut i forhold til et internasjonalt viktig kunnskaps- og forskningsområde. Det er urimelig at Norge skal gjøre bruk av de medisinske nyvinningene som etter hvert kommer, uten selv å bidra til kunnskapsutviklingen på dette området. - Mindretallet (Ap og FrP) i Sosialkomiteen

Powered by Labrador CMS