Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Hannbjørnen, også registrert med navnet HE258, ble fotografert mens den var innom Gran kommune.

Avslørt av DNA-prøver: Bjørnen HE258 kommer fra Innlandet

Folk på Østlandet, nord for Oslo, har sett bjørn flere ganger de siste månedene. Prøver fra tre kommuner viser at DNA stammer fra samme hannbjørn som tidligere år er påvist i Innlandet fylke. Forskerne kaller den HE258.

Brunbjørn har vært det store samtaleemnet på Østlandet i vår etter en rekke observasjoner i Elverum, Romerike, Skedsmokorset, Hadeland, Toten og Land.

Rovdata har nå analysert fem DNA-prøver av hår- og skit. Det er samlet inn av Statens naturoppsyn (SNO) i kommunene Stange, Gran og Lunner. 

Prøvene viser seg å stamme fra samme individ.

– Vi har ikke fått meldinger om tap av beitedyr, men bjørnen har nok vært sulten etter hiperioden og har forsynt seg av både fuglemat, maurtuer og bikuber, sier Ida Glemminge i SNO.

Observasjon, bjørn

  • Her er et eksempel på observasjon av bjørn registrert i rovbase.no. Du kan se hvor i Norge dyret er sett og også følgende informasjon:
  • Bjørn er observert. Observasjonen er kontrollert av rovviltkontakt. Observasjonen er dokumentert.
  • Rovdyrindivid BI417062 HE258 har vært på stedet.
  • Spor, ekskrement, hår.

Kjent fra tidligere

Tre hårprøver gav et positivt resultat. Den første hårprøven ble samlet inn 30. april i Stange kommune i Innlandet. 

Den neste ble samlet inn ved bikuber 10. mai i Lunner kommune i Viken. Siste hårprøve ble samlet inn 12. mai i Gran kommune i Innlandet. Du finner informasjon om prøvene i Rovbase.

– Prøvesvarene viser at bjørnen var kjent av bjørneovervåkingen fra tidligere og har navnet HE258. Hannbjørnen er påvist en rekke ganger i DNA-overvåkingen av brunbjørn i 2021 og 2022, sier forsker Oddmund Kleven i Rovdata.

Foreldrene: Binna  HE171 og bamsen W12-060

Bjørnen HE258 ble første gang påvist via en skitprøve samlet inn 9. september 2021 i Våler kommune i Innlandet.

Han ble deretter påvist på en skitprøve samlet inn i Åmot 16. september. Den ble så påvist flere ganger på skit- og hårprøver i Elverum kommune: en gang 17. oktober i 2021 og deretter en rekke ganger i april, mai og september 2022.

Slektskapsanalyser viser at mora er binna med navnet HE171. Faren er bamsen med navnet W12-060. 

HE258 har oppholdt seg i samme område som mora i 2021 og 2022 før han vandret av gårde.

– Bjørneunger generelt holder seg sammen med mora i ett til to år før de forlater henne. I motsetning til døtre, som gjerne slår seg ned i nærheten av mora, så vandrer sønner lengre før de etter hvert etablerer territorium, forteller Kleven.

Kartet viser stedene der hannbjørnen HE258 er påvist på DNA. De røde pilene indikerer bevegelsesretningen basert på dato for når de ulike prøvene ble samlet inn.

Du kan bidra i bjørneovervåkinga

Prøvene ble tatt med i årets første DNA-analyser av bjørneprøver hos Rovdata.

Bjørnene i Norge overvåkes i en årlig innsamling av DNA-prøver. Årets overvåking er nå i gang.

Du kan bidra ved å melde fra om bjørneobservasjoner og spor eller ved å levere inn hår- og skitprøver til en lokal rovviltkontakt i SNO. 

Les mer på rovdata.no om hvordan du skal gå fram: Bli med på innsamlinga av bjørneskit! 

Om overvåkingen av brunbjørn i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • I 2022 ble det for 14. året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra brunbjørn over hele landet.
  • Formålet med den DNA-baserte overvåkingen er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen av hunner og hanner, samt å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.
  • Innsamlingen av ekskrementer, hår og urin i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • Prøvene blir analysert av Senter for biodiversitetsgenetikk (NINAGEN) hos NINA, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata rundt 1. april hvert år.
Powered by Labrador CMS