Det er viktig å sjekke antallet vurderinger på Legelisten.no, dersom du vil finne en god fastlege der, ifølge ny studie.
Det er viktig å sjekke antallet vurderinger på Legelisten.no, dersom du vil finne en god fastlege der, ifølge ny studie.

– I mange tilfeller fungerer ikke Legelisten.no for å finne en god fastlege

Hvor gode eller dårlige vurderinger fastleger får på Legelisten.no, stemmer lite overens med Folkehelseinstituttets egen pasientundersøkelse, ifølge ny studie.

Legelisten.no ble etablert for over ti år siden for å gjøre det enklere å velge en god fastlege. Pasienter kan gå inn og gi fastlegen stjerner og legge inn kommentarer.

Alle kan se hvor godt eller dårlig likt navngitte fastleger er.

Men pasientenes vurderinger av fastlegers egenskaper spriker. Det var liten eller moderat sammenheng mellom Legelisten.no og Folkehelseinstituttets egen pasientundersøkelse fra 2019, viser en ny studie fra FHI.

Det skriver nettavisen Dagens Medisin.

For få tilbakemeldinger

Særlig når det gjaldt fastlegers egenskaper var det svakt til moderat samsvar mellom Legelisten.no og spørreundersøkelsen.

Nesten halvparten av fastlegene på Legelisten hadde færre enn ti vurderinger. For disse legene var samsvaret ikke betydelig.

– Det er en svakhet som skaper stor statistisk usikkerhet, sier forsker Øyvind A. Bjertnæs i en omtale av studien på legeforeningens nettsider.

Han er sosiolog og forsker på helsetjenesten ved FHI.

Blant leger som hadde ti eller flere vurderinger, var samsvaret i de to undersøkelsene høyere.

– Utgangspunktet er at nettstedet skal hjelpe pasienter å finne en god fastlege, men det er stor sannsynlighet for at det i mange tilfeller ikke fungerer så godt til det formålet, sier Bjertnæs til Den norske legeforening.

Sammenlignet 46 fastleger

På Legelisten.no har over 76.000 pasienter lagt inn bedømmelser av fastleger de har eller har hatt.

I FHIs nasjonale undersøkelse av pasienterfaringer deltok nær 19.000 tilfeldig utvalgte pasienter i 2021.

Forskerne har så plukket ut 46 fastleger som ble vurdert i begge undersøkelsene. Og sammenlignet hvordan fastlegene kommer ut på Legelisten.no og i FHIs pasientundersøkelse.

I alt ble elleve egenskaper ved fastlegen og legekontoret sammenlignet.

Fastlegene er enten mislikt eller veldig godt likt

Mange av svarene på Legelisten.no er dessuten i ytterkanten av skalaen.

– Vurderingene av fastlegene var ofte ekstreme, det vil si enten veldig negative eller veldig positive, forklarer Bjertnæs til Dagens Medisin.

En overvekt av ekstreme vurderinger skaper skjevheter og stor statistisk usikkerhet, spesielt for leger med færre enn ti vurderinger, sier han.

Det er en stor overvekt av positive anmeldelser.

Dette gjør dem lite egnet til gjennomsnittsberegninger, mener Bjertnæs.

Lite representativt

Størst samsvar var det på vurderingene av ventetid og tilgjengelighet på telefon.

Men vurderingene av selve fastlegens egenskaper sprikte altså mer.

En svakhet ved studien som forskerne selv påpeker, er at svarprosenten i pasientundersøkelsen er lav. Den var på 41 prosent.

På den andre siden er kvinner overrepresentert på Legelisten.no.

Kvinner utgjør 64 prosent av dem som hadde lagt inn vurderinger.

Andelen eldre over 60 år som svarte på pasientundersøkelsen var 33 prosent. Mens det bare var 10,5 prosent i denne aldersgruppen som hadde lagt inn vurdering på Legelisten.

Uenig i konklusjonen

Daglig leder Lars Haakon Søraas i Legelisten.no er uenig i konklusjonen i den nye studien.

Han mener Legelisten allerede legger vekt på antall vurderinger, og at tjenesten tar høyde for at en gjennomsnittsskår er usikker når det er få vurderinger om en lege.

– Mange søker på topplisten i sitt område hos oss når de vil ha ny fastlege. Og vår rangeringsalgoritme legger vekt på både gjennomsnittsskår og antallet vurderinger.

– En lege som har 5 vurderinger og en gjennomsnittsskår på 4,5 stjerner, vil bli rangert under en lege som har samme gjennomsnittsskår og 10 eller 15 vurderinger, sier han til forskning.no.

Denne endringen i rangeringsalgoritmen innførte de allerede i 2014.

– De som er øverst på Legelisten, har dermed både mange vurderinger og en god gjennomsnittsskår. Og dataene i studien viser at for leger med flere enn ti vurderinger, så er det en sterk korrelasjon med FHIs pasientundersøkelse, sier han.

Søraas mener videre at det er som forventet at samsvaret for leger med få vurderinger er lavt sammenlignet med pasientundersøkelsen.

– Når en tar høyde for hvordan vi rangerer leger, og at rangeringsalgoritmen tar høyde for antallet vurderinger om en behandler, så viser dataene i studien at Legelisten.no er godt egnet til å finne en god lege. Og det er vi veldig glade for, sier han til forskning.no.

Størst samsvar ved ti eller flere vurderinger

For generell vurdering av fastlegen var det en samvariasjonen mellom pasientundersøkelsen og Legelisten.no på i snitt 0,41.

Samvariasjonen for dem med ti vurderinger eller flere var på 0,6. Fullt samsvar ville ha gitt en verdi på 1,0.

Jo lavere tall, desto mindre korrelasjon.

For leger med færre enn ti vurderinger på Legelisten.no, var korrelasjonen bare 0,2 og ikke betydelig.

Legeforeningen tapte strid i Høyesterett

Legeforeningen har vært svært kritiske til legelisten.no og mener at legene bør kunne reservere seg mot å bli oppført på listen.

Men i 2021 fastslo Høyesterett at leger ikke får reservere seg mot negativ omtale.

Høyesterett kom enstemmig til at nytteverdien ved Legelisten.no må veie tyngre enn hensynet til helsepersonellets personvern.

Dommerne la særlig vekt på at vurderingene på Legelisten.no har en betydelig informasjonsverdi for allmennheten om tilbydere av helsetjenester.

Bakgrunnen var at Datatilsynet i 2017 vedtok at legene skulle ha en reservasjonsrett.

Legelisten.no klagde på vedtaket, og Personvernnemnda vedtok i 2019 at legene ikke kunne reservere seg.

Legeforeningen stevnet så staten ved Personvernnemnda samme år. Legeforeningen fikk ikke medhold verken i tingretten, lagmannsretten eller i Høyesterett i 2021.

Referanse:

Ø. Bjertnæs mf: Web-Based Public Ratings of General Practitioners in Norway: Validation Study. JMIR Formative Research, 17. mars 2023.

Endringer: Saken ble oppdatert 4/5-23 kl 10.45. Da er intervjuet med Lars Haakon Søraas lagt inn.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS