Høyesterett ga ikke Legeforeningen medhold i striden om hvorvidt Legelisten.no kan publiserer omtaler om leger på nettsiden. Norges Høyesterett på Høyesteretts plass 1 i Oslo.
Høyesterett ga ikke Legeforeningen medhold i striden om hvorvidt Legelisten.no kan publiserer omtaler om leger på nettsiden. Norges Høyesterett på Høyesteretts plass 1 i Oslo.

Høyesterett: Leger får ikke reservere seg mot negativ omtale på Legelisten.no

Legeforeningen tapte rettssaken om personvern i Høyesterett. Retten satte allmennhetens behov for informasjon høyere, og viste til forskning på Legelistens effekter.

Legelisten.no er en nettbasert tjeneste for deling av informasjon om leger og annet helsepersonell.

Legeforeningen gikk til søksmål fordi den mener at pasienters anonyme vurderinger av helsepersonell på Legelisten.no, går ut over legers personvern.

Motpart var staten ved Personvernnemnda, som har vedtatt at Legelisten.nos praksis ikke strider mot personvernloven.

Førstevoterende høyesterettsdommer Erik Thyness skrev i dommen: - Særlig allmennhetens behov for informasjon om tilbydere av helsetjenester må veie tyngre enn hensynet til helsepersonellets personvern.
Førstevoterende høyesterettsdommer Erik Thyness skrev i dommen: - Særlig allmennhetens behov for informasjon om tilbydere av helsetjenester må veie tyngre enn hensynet til helsepersonellets personvern.

Høyesterett kom enstemmig til at nytteverdien ved Legelisten.no må veie tyngre enn hensynet til helsepersonellets personvern.

Dommerne la særlig vekt på at vurderingene på Legelisten.no har en betydelig informasjonsverdi for allmennheten om tilbydere av helsetjenester.

Dommen som falt 7. desember, innebærer at leger ikke kan reservere seg mot omtale.

Vurderinger oppleves belastende

Saken startet ved at en tannlege kontaktet Datatilsynet i juli 2015 fordi hun hadde fått negativ omtale på Legelisten.no. I seks år har striden stått i byråkratiet og rettsapparatet.

Legeforeningens advokat argumenterte med at svært mange fastleger og annet helsepersonell opplever negativ omtale på Legelisten.no som sterkt belastende.

I dommen nevnes flere eksempler på hva brukere skriver om leger på Legelisten.no:

Dette er Legelisten.no

Legelisten.no ble startet i 2012, hvor brukere anonymt kan bedømme fastlegen sin med stjerner fra en til fem. De kan også skrive utfyllende vurderinger av hva de er fornøyd og misfornøyd med. Hvem som helst kan søke på fastleger de vet navnet på.

Senere er nettstedet utvidet til å omfatte tannleger, spesialistleger, kiropraktorer, psykologer og videoleger. Nettstedet er eid og drevet av Legelisten.no AS.

Legelisten gjør en gjennomgang av brukerens subjektive vurdering. Hvis en ytring strider mot de interne retningslinjene, blir den enten moderert gjennom dialog mellom Legelisten og brukeren eller unntatt fra publisering.

Legelisten praktiserer en rett for helsepersonell til å reservere seg, men terskelen er høy. Det forutsettes at ulempene må være større enn for andre leger.

«Elendig lege. Arrogant og iskald. Totalt blottet for menneskelighet.»

«Denne mannen burde pensjonere seg. Han har en ekkel og slibrig fremtreden…».

«En respektløs, uhøflig, arrogant og sur lege».

«Arrogant, utdatert og nedverdigende lege som verken lytter eller følger opp».

«Er kun opptatt av å få betalt og få pasienten ut så fort som mulig».

Bekymret for konsekvensene

Forskning.no har kontaktet Legeforeningens visepresident, som viser til omtalen av dommen på legeforeningen.no:

– Vi tar dommen til etterretning, men er bekymret for konsekvensene dette kan få for helsetjenesten og andre yrkesgrupper, sier visepresident Nils Kristian Klev.

– Det er uheldig at leger og annet helsepersonell ikke har et sterkere vern mot anonym omtale. Vi mener at legers personvern må veie tyngre enn forbrukerhensyn ved publisering av subjektive vurderinger av leger på nettet. Dette er ikke Høyesterett enig i, og det tar vi til etterretning.

Klev er spesielt bekymret for fastlegene som står i en svært presset arbeidshverdag.

Høyesterett viste til forskning på effekten av Legelisten.no

Legeforeningen har også pekt på at Legelisten.no kan ha en negativ effekt for samfunnet.

Leger kan bli påvirket i sin rolle som «portvoktere» for offentlige ytelser, som sykmeldinger, av frykt for negativ omtale, har den hevdet.

Historikk i retten

Etter klage fra en tannlege bestemte Datatilsynet i 2017 at leger og annet helsepersonell kunne reservere seg mot omtale på Legelisten. Etter vedtaket kom det inn ca 1.100 anmodninger om reservasjon – de fleste fra fastleger.

Legelisten.no klaget vedtaket til Personvernnemnda, som behandlet saken med grunnlag i GDPR, EUs personvernforordning. I 2019 slo nemnda fast at Legelisten fritt kan publisere anonyme vurderinger av leger på nett, og at leger ikke kan reservere seg mot dette.

Legeforeningen saksøkte staten ved Personvernnemnda. Men tapte i ting- og lagmannsretten da saken ble behandlet der.

Høyesterett viser i dommen til en studie som forskning.no tidligere har omtalt. Studien er utført av økonomiforskere ved Statistisk sentralbyrå.

«Studien underbygger i en viss grad nytteverdien av Legelisten.no, og tyder på at nettstedet ikke har noen negativ effekt for legenes «portvokterrolle», skriver dommerne.

Det er ingen funn i undersøkelsen som tyder på at leger endrer sin arbeidsmåte som følge av vurderingene, viser dommerne til.

Forskning.no har vært i kontakt med en av forskerne, Simon Bensnes. Han har fått med seg dommen, men har ingen kommentar ut over det.

Bra for konkurransen

Høyesterett mener at brukervurderinger kan ha en positiv effekt for konkurransen i markedet og gi dem som blir vurdert, nyttige tilbakemeldinger.

Dommerne viser også til at det ikke finnes tilsvarende alternativer til å orientere seg i markedet for å finne leger som andre pasienter er fornøyd med.

Studien viser at det er sammenfall mellom vurderingene på Legelisten.no og valg av lege, viser dommerne til.

De påpeker også at de aller fleste legene oppnår veldig gode vurderinger, over fire av fem stjerner.

Referanser:

Høyesterett: Behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen (GDPR). HR-2021-2403-A, (sak nr. 21-055809SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. 7. desember 2021.

S. Bensnes, I Huitfeldt: Rumor has it: How do patients respond to patient-generated physician ratings. Journal of Health Economics, mars 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS