Fosfor-reduksjon i landbruket

Gjødsling med fosfor er kraftig redusert i norsk landbruk. Spesielt gjelder det innen kornproduksjon, hvor beregninger viser en halvering av fosforforbruket ut fra den nye gjødslingsnormen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den nye gjødslingsnormen har ført til en kraftig reduksjon i bruk av fosfor, spesielt innen kornproduksjon. (Foto: Jon Schärer)

Vanndirektivet

Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) er et av EUs viktigste miljødirektiver, og er banebrytende for norsk vannforvaltning. Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand i vann og vassdrag, med en helhetlig kunnskapsbasert forvaltning på tvers av sektorer og administrative grenser.

Direktivet forutsetter en nedbørfeltorientert og helhetlig forvaltning av vann og vassdrag. Ulike påvirkningsfaktorer vil i større grad måtte ses i sammenheng for at direktivets mål skal kunne nås.

Direktivet stiller krav til at det gjennomføres en samordnet planleggingsprosess for hvordan miljømålene skal nås.

Beregninger av fosfor-reduksjon

Beregninger fra Bioforsk viser at det totale P-gjødselforbruket i norsk kornproduksjon reduseres betydelig med den nye fosfornormen og korreksjonslinja. Endringene er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere tap av fosfor fra landbruket til omgivelsene rundt.

Beregningene viser at med den gamle normen på 2 kg P pr. daa og med den gamle korreksjonslinja, var det gjennomsnittlige fosforforbruket på 1,5 kg P pr. daa. Ved å senke gjødselmengden til 1,4 kg P (ny norm), og ny korreksjonslinje, ble forbruket redusert til 0,7 kg P pr. daa.

Det nye systemet tar i sterkere grad enn tidligere hensyn til at jorda er en viktig bidragsyter med fosfor. Av hensyn til miljøet er det viktig å redusere P-AL-nivået på slik jord, og på sikt håper man å se en tydelig nedgang i verdiene på skiftene med de høyeste P-AL-verdiene. 

Det nye systemet tar i sterkere grad hensyn til at jorda er en viktig bidragsyter med fosfor.

Det er to viktige grunner til å redusere bruken av fosfor (P). Næringsoverskudd kan føre til avrenning/forurensning og algevekst i vann. I tillegg er fosfor en begrenset, ikke fornybar ressurs.

Samtidig er kvalitet og mengde på avlingene avhengig av en god balanse i jorda med plantetilgjengelig fosfor, såkalt P-AL-verdi.

Målt mot forbruket for 25 år siden, var fosforgjødslinga også halvert frem til den siste endringen i normen. Et viktig bidrag var innføring av gjødslingsplaner på den enkelte gård på 1980-tallet, noe som senere ble obligatorisk.

Her bygger man på anbefalte normtall fra Bioforsk, som igjen er basert på en rekke feltforsøk. Det er disse normtallene for fosforgjødsling som nå er justert ytterligere ned.

Målet er å redusere miljøbelastningen ved å utnytte jordas fosforreserver bedre, samtidig som avling og kvalitet opprettholdes.

Konsekvenser korn

– Når en så betydelig forandring i anbefalt fosforgjødsel gjennomføres, er det interessant å se hvor store konsekvenser dette kan få for fosforforbruket i kornproduksjon.

– Til dette er det brukt tall fra Nitrogenprognoseprosjektet, hvor innholdet av mineralsk nitrogen analyseres fra 400 steder i hele landet.

Det forteller forsker Annbjørg Øverli Kristoffersen ved Bioforsk Øst Apelsvoll på Toten. Det er disse dataene som ligger til grunn for beregningene som viser at fosformengden halveres i norsk kornproduksjon.

Salget bekrefter

Gjødselsalget bekrefter også at forbruket av fosfor er kraftig redusert. Statistikken fra Mattilsynet for salget av mineralgjødsel sist sesong er ikke klar. Men forbruket er redusert kraftig bekrefter Yara, som har cirka 90 prosent av det norske markedet.

– Sesongen 2008 brukte norske bønder rundt 12 000 tonn fosfor. I fjor vil det ligge ned mot 8 000 tonn, tror kundeansvarlig Ola Nyhus hos Yara Norge.

Sesongen 2008 brukte norske bønder rundt 12 000 tonn fosfor. I fjor vil det ligge ned mot 8000 tonn, mener Yara. (Foto: Jon Schärer)

For at bøndene lettere skal kunne tilpasse gjødslingen til den nye normen, har Yara redusert fosforinnholdet i noen av sine gjødseltyper.

Ved siden av den korrigerte gjødselnormen, skyldes nedgangen også endret gjødslingspraksis som følge av et turbulent gjødselmarked med høye priser.

I sum mener Nyhus dette vil utgjøre en reduksjon på nærmere fire tusen tonn fosfor.

Redusert norm

Forsker Annbjørg Øverli Kristoffersen ved Bioforsk Øst Apelsvoll på Toten. (Foto: Jon Schärer)

– I november 2007 ble normen for fosforgjødsling til korn redusert. Våren 2008 ble det gjort ytterligere justeringer i forhold til fosforgjødsling. Da ble korreksjonslinja for justering av gjødselmengde ut fra P-AL endret.

Normendringen og den nye korreksjonslinja for P-AL har til hensikt å optimalisere fosforbruken, forteller Annbjørg Øverli Kristoffersen. Vurderingen er gjort både ut fra miljøhensyn og plantenes behov for fosfor.

Siden fosfor i mineralgjødsel utvinnes fra ikke-fornybare ressurser, er også dette en viktig grunn til å forvalte næringsstoffet best mulig.

Fosfor og bærekraft

– Fosforproblemstillinga er sentral i forhold til bærekraftig utvikling. Ikke bare i landbruket, men i hele samfunnet. I tillegg til målsettingen i Vanndirektivet om god økologisk status i vannforekomstene, har fosfor en langt videre relevans.

Det sier forskningsdirektør Nils Vagstad i Bioforsk. For landbruket handler det om å oppnå en optimal balanse mellom det en tilføres og tas ut av fosfor i form av avling og produkter.

– Vi er nå nær en balanse, og utfordringa videre blir å få økt resirkulering av fosfor i forhold til ulike avfallsprodukter som for eksempel kloakkslam, husholdningsavfall og slakteriavfall.

Powered by Labrador CMS