Norsk rekord i klimautslipp

Etter to år med nedgang gikk klimagassutslippene opp nesten tre prosent i 2007, i forhold til året før. Det har aldri før blitt beregnet høyere utslipp for Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Klimagasser

 Statistisk sentralbyrå bruker klimagasser som en samlebetegnelse på de seks gassene som omfattes av Kyoto-protokollen:

karbondioksid (CO2 ), metan (CH4 ), lystgass (N2 O) og de tre fluorholdige gasstypene HFK-er, PFK-er og svovelheksafluorid (SF6 ).

CO2 utgjorde i 2007 nær 82 prosent av de samlede klimagassutslippene, mens metan og lystgass sto for til sammen 16 prosent målt i tonn CO2 -ekvivalenter.

De fluorholdige gassene sto for knappe 3 prosent av utslippene i 2007.

Siden 1990 har CO2 -utslippene økt med 29 prosent, mens utslippene av de fluorholdige gassene er redusert med til sammen hele 74 prosent

Pilene peker altså i feil retning når det gjelder mengden såkalte klimagasser Norge pumper ut i atmosfæren. 

Det viser nye foreløpige utslippstall som Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

De samlede norske klimagassutslippene var på 55,0 millioner tonn CO2 -ekvivalenter i 2007. CO2-ekvivalent er en samlebetegnelse for klimagasser. 

Over toppåret

Dette er 1,5 millioner tonn eller 2,7 prosent mer enn i 2006, og en oppgang på nær 11 prosent sammenliknet med 1990.

Etter to år med nedgang i utslippene, blant annet på grunn av redusert produksjon av råolje, var utslippene i 2007 noe over nivået i det tidligere toppåret 2004.

"Utslippene av CO2 fra veitrafikken øker. Men en større andel dieselbiler gjør at utslippsveksten er mindre enn trafikkveksten, viser tallene fra SSB."

Tekniske problemer

Den viktigste årsaken til fjorårets utslippsvekst var, i følge SSB, tekniske problemer i forbindelse med oppstarten av LNG-anlegget (anlegg for mottak og prosessering av naturgass) på Melkøya utenfor Hammerfest.

Fortsatt vekst i veitrafikken og økt metallproduksjon var også med på å drive utslippene oppover.

Redusert råoljeproduksjon og installering av ny teknologi i industrien motvirket oppgangen.

Tre hovedområder

Samlet er det likevel industrien, olje- og gassvirksomheten og veitrafikken som er de største bidragsyterne til klimagassutslippene, med 72 prosent av de samlede utslippene i 2007.

- Disse tre sektorene slipper ut omtrent like mye CO2-ekvivalenter hver, sier Kathrine Loe Hansen i SSB.

Olje- og gassvirksomheten

Fra LNG-anlegget på Melkøya ble drøyt 1,6 millioner tonn CO2 sluppet ut i 2007, det aller meste fordi gass måtte brennes av på grunn av tekniske problemer med produksjonen.

- For inneværende år har anlegget søkt om å få slippe ut 2,2 millioner tonn. Det er mer enn dobbelt så mye som er forventet ved normal drift, sier Loe Hansen til Forskning.no.

Redusert produksjon

Utslippene fra andre deler av olje- og gassvirksomheten fortsatte derimot å synke i 2007, på grunn av redusert produksjon av råolje.

Til tross for redusert produksjon på sokkelen, førte aktiviteten på Melkøya til at de samlede utslippene fra denne virksomheten økte med nær 11 prosent fra 2006 til 2007. Utslippene fra olje- og gassvirksomheten ble nesten doblet fra 1990 til 2007.

Mer fra veitrafikken

Utslippene fra veitrafikk fortsatte å øke også i 2007, som følge av generell trafikkvekst.

10,4 millioner tonn CO2 -ekvivalenter ble sluppet ut i 2007. Dette er tre prosent mer enn året før, og veitrafikken utgjorde dermed 19 prosent av de samlede norske klimagassutslippene.

"Karbondioksid, med den kjemiske formelen CO2, er satt sammen av ett karbonatom og to oksygenatomer. CO2 regnes som den viktigste av de menneskeskapte klimagassene, blant annet fordi gassen har lang levetid i atmosfæren."

- Men en høyere andel dieselbiler, som har lavere CO2-utslipp enn bensinbiler, gjorde at utslippsveksten var lavere enn trafikkveksten, sier seniorrådgiveren i SSB.

I 2006 var litt mindre enn halvparten av solgte nye personbiler dieseldrevne, mens i 2007 gjaldt dette tre av fire personbiler.

Mindre fra industrien

På tross av økt aktivitet og økte utslipp fra metallproduksjon, gikk utslippene fra industrien totalt ned fra 15 millioner tonn CO2 -ekvivalenter i 2006 til 14,7 millioner tonn i 2007. Dette skyldes hovedsakelig satsing på miljøteknologi i kjemisk industri.

Men i følge Statistisk sentralbyr er mye av forbedringspotensialet i kjemisk industri nå tatt ut. 

- I perioden etter 1990 har industrien redusert utslippene av fluorholdige klimagasser kraftig. Nå gjenstår hovedsaklig CO2-utslippene, som det er vanskeligere å begrense, sier Loe Hansen.

Fortsatt økning

Nå spår Statistisk sentralbyrå nye rekordår for utslipp av klimagasser.

- I årene framover forventer vi en fortsatt økning i de norske utslippene, sier seniorrådgiver Kathrine Loe Hansen i Statistisk sentralbyrå.

I 2012 vil de samlede norske utslippene være på 57,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, tror Statistisk sentralbyrå.

Bryter Kyoto-avtalen

- Dette vil hovedsaklig skyldes fortsatt vekst i veitransporten, samt planlagte utslipp fra de nye gasskraftverkene på Mongstad og Kårstø, sier Kathrine Loe Hansen.

Hvis statistikerne får rett, betyr det at Norge i 2012 vil slippe ut 14 prosent mer klimagasser enn det politikerne forpliktet seg til i Kyoto-avtalen. 

 


LENKE

Les statisikken på SSB sine hjemmesider 

Powered by Labrador CMS