Mye uvisst om ekstremvær

Økonomiske tap på grunn av vær- og klimarelaterte katastrofer øker. Ifølge IPCC er det ikke dokumentert at klimaendringer er en del av forklaringen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

IPCC om sikkerhet og sannsynlighet:

Når IPCC formulerer sine konklusjoner, bruker forskerne bestemte ord for å få frem graden av sikkerhet og sannsynlighet. Her er forklaringer på noen av begrepene:

Praktisk talt sikkert
= 99-100 prosent sannsynlig

Veldig sannsynlig
= 90-100 prosent sannsynlig

Sannsynlig
= 66-100 prosent sannsynlighet

Omtrent like sannsynlig som usannsynlig
= 33-66 prosent sannsynlighet

Usannsynlig
= 0-33 prosent sannsynlighet

Veldig usannsynlig
= 0-10 prosent sannsynlighet

Eksepsjonelt usannsynlig
= 0-1 prosent sannsynlighet)

IPCC deler dessuten graden av sikkerhet inn i fem ulike kategorier som ikke kvantifiseres:

Veldig høy sikkerhet

Høy sikkerhet

Medium sikkerhet

Lav sikkerhet

Veldig lav sikkerhet

Når IPCC melder at noe har lav sikkerhet eller er usannsynlig kan det bety at noe faktisk er usannsynlig

Det kan også bety at dataene er for dårlige.

SREX-sammendraget gjentar flere ganger at lav sikkerhet for utviklingen av en bestemt type ekstremvær verken impliserer eller ekskluderer muligheten for endringer for dette ekstremværet.

Denne uken var to av arbeidsgruppene i FNs klimapanel IPCC samlet i Kampala i Uganda for å bli ferdige med sammendraget av ekstremvær-rapporten SREX.

Prosessen med skrivingen av sammendraget involverer godkjenning linje for linje fra de ulike landenes myndighetsrepresentanter, som også var samlet i Kampala.

Selve rapporten publiseres ikke før i februar 2012.

Forskerne sier at de ikke endrer på det vitenskapelige innholdet i rapporten etter at sammendraget er godkjent.

Klimaendringer omdefinert

Sammendraget ble offentliggjort i dag, og inneholder mye mer usikkert enn sikkert.

I tillegg er definisjonen på klimaendringer en annen enn den som brukes av FNs Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

I SREX-rapporten er definisjonen endringer i klimatilstanden som kan identifiseres ved endringer over lengre tid, enten det skyldes naturlige prosesser eller menneskeskapte faktorer.

UNFCCC definerer derimot klimaendringer som endringer som direkte eller indirekte kan knyttes til menneskelig aktivitet, og som kommer i tillegg til naturlig klimavariasjon.

Økte tap

Noen ekstremvær-trender beskrives med høy grad av sikkerhet i sammendraget (se faktaboks til høyre).

Det gjelder for eksemel at økonomiske tap fra vær- og klimarelaterte katastrofer har økt.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Den viktigste forklaringen på dette økende tapet, er at mennesker og eiendeler har blitt mer utsatt for vær- og klimarealterte katastrofer. Dette presenteres også med høy sikkerhet.

At vi oftere utsettes for ekstremvær knyttes igjen til økt sårbarhet på grunn av bosettingsmønster, urbanisering og endringer i sosioøkonomiske forhold - med høy sikkerhet.

Rask urbanisering og fremveksten av megabyer, spesielt i utviklingsland, har for eksempel ført til svært sårbare urbane samfunn.

IPCC sier dessuten med høy sikkerhet at økonomiske tap knyttet til vær, klima og geofysiske hendelser er høyere i utviklingsland.

Kan ikke skylde på været

At mennesker og eiendeler rammes hardere av ekstremvær kan ikke knyttes til klimaendringer på dette tidspunktet.

(Foto: Colourbox.no)

Med andre ord er det ikke dokumentert at en økning i ekstremværet har skylda, selv om IPCC skriver at klimaendringer ikke kan utelukkes som faktor.

Stort sett er rapporten preget av mindre sikkerhet knyttet til trendene for ulike typer ekstremvær.

Det beskrives riktignok som veldig sannsynlig at det på global skala har skjedd en nedgang i antallet kalde dager og netter, og en økning i antallet varme.

Ut over dette, er det mye som er uvisst.

Sykloner

Noen regioner har for eksempel hatt trender med økende antall episoder med tung nedbør.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Ifølge rapporten er det sannsynlig at flere av disse regionene har sett en økning enn nedgang, selv om det er stor regional variasjon.

Det er lav sikkerhet knyttet til langsiktige trender som viser økning i aktiviteten til tropiske sykloner (som inkluderer orkan, tyfon, tropisk storm og tropisk lavtrykk).

Det samme gjelder tornadoer, hagl og oversvømmelser.

Ifølge IPCCs egne retningslinjer skal funn med lav sikkerhet bare presenteres på områder hvor man er spesielt bekymret, og da med begrunnelsen for presentasjonen nøye forklart.

Sammendraget har ingen begrunnelse for omtalen av disse fenomenene.

Det er medium sikkerhet knyttet til at noen regioner i verden har opplevd mer intense og lenger tørkeperioder, spesielt sør i Europa og vest i Afrika.

I andre regioner har tørkeperiodene blitt mindre frekvente, mindre intense og kortere – for eksempel i Nord-Amerika og nordvest i Australia.

Det er sannsynlig at det har vært en økning i ekstremt høyvann ved kysten, og dette knyttes til at havnivået stiger.

Menneskenes innvirkning

Når det gjelder menneskenes rolle er det sannsynlig at menneskelig påvirkning har ført til at daglige minimums- og maksimumstemperaturer ligger høyere på temperaturskalaen globalt.

Med medium sikkerhet sier IPCC at menneskelig påvirkning har bidratt til å intensivere ekstrem nedbør globalt.

Det beskrives videre som sannsynlig at menneskelig påvirkning har virket inn på økningen i ekstremt høyvann på grunn av havnivåstigningen.

Igjen er det lav sikkerhet knyttet til menneskenes innvirkning på aktiviteten til tropiske sykloner.

Lite endring neste 30 år

SREX-rapporten tar også for seg den fremtidige utviklingen når det gjelder ekstremvær.

Det ser ikke ut til at det vil skje store endringer de neste 20-30 årene, og innvirkningen fra menneskenes utslipp av klimagasser blir overdøvet av naturlig variasjon i denne tidsrammen.

Ser vi lenger fram i tid, mot slutten av dette århundret, blir konklusjonene preget av usikkerheter ved modellene og utslippstrendene.

Likevel er det praktisk talt sikkert at det vil komme en global økning i frekvensen av ekstremt varme dager, og at disse ekstremene vil bli varmere.

Det er veldig sannsynlig at lengden, frekvensen og intensiteten på varmebølger vil øke over de fleste landområder.

Det er sannsynlig at frekvensen av tung nedbør vil øke mange steder på kloden, og at disse episodene også vil være enda våtere enn før.

Det er også sannsynlig at vindhastigheten til tropiske sykloner vil øke.

Samtidig er det også sannsynlig at den globale frekvensen på tropiske sykloner vil gå ned eller forbli uendret.

Mer intens tørke

IPCC sier med medium sikkerhet at tørkeperioder vil bli mer intense i noen årstider i noen regioner.

Det gjelder sør i Europa, middelhavsregionen, Sentral-Europa, sentrale deler av Nord-Amerika, Sentral-Amerika og Mexico, nordøstlige deler av Brasil og sørlige deler av Afrika.

Andre steder er sikkerheten lav.

Det er veldig sannsynlig at havnivået vil bidra til oppadgående trender for ekstremt høyvann.

IPCC sier med høy sikkerhet at endringer i hetebølger, tilbaketrekning av isbreer og permafrost som forsvinner vil påvirke fjellfenomener som ustabilitet, massebevegelse og flommer fra breer.

Det er lav sikkerhet knyttet til beregningene av storskala mønster for naturlig klimavariasjon. Det gjelder for eksempel monsuner og El Nino.

Sosioøkonomisk karakter

For å redusere konsekvensen av fremtidig ekstremvær anbefaler IPCC tiltak som gir uttelling i dagens klima.

Det kan være systemer for tidlige advarsler, bedre kommunikasjon om risiko mellom beslutningstagere og lokale innbyggere, bærekraftig bruk av landområder og forvaltning og gjenopprettelse av økosystemer.

I tillegg kommer tiltak som bedre helseovervåkning, vanntilførsel, sanitære forhold, irrigasjon og drenering, sammen med klimasikring av infrastruktur, utvikling av bygningsregler, bedre utdannelse og bevissthet.

Det er nemlig medium sikkerhet knyttet til at de viktigste årsakene til fremtidig økonomisk tap på grunn av ekstremvær vil være av sosioøkonomisk karakter.

Referanser:

IPPC SREX Summary for Policymakers (PDF)

Guidance Note for Lead Authors of the IPCC Fifth Assessment Report on Consistent Treatment of Uncertainties (PDF) 

––––––-

Endring 25. november 2011: “I tillegg er definisjonen på klimaendringer gjort om i forhold til den som brukes av FNs Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)” endret til “I tillegg er definisjonen på klimaendringer en annen enn den som brukes av FNs Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)”.

Powered by Labrador CMS