Kvinne med langt, brunt hår og mønstrete skjorte i svart og hvitt.
– Personene som begår volden, i hovedsak menn, sliter ofte psykisk. Kvinnene tar på seg, og blir forventet å påta seg. ansvaret for dem og gjør et enormt arbeid, sier Hannah Helseth, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

– Kvinnelige voldsofre tar et enormt ansvar

Voldsutøverne trenger mer hjelp enn de får, ifølge forsker Hannah Helseth. Forskningen hennes viser at voldsutsatte kvinner tar et stort ansvar på vegne av samfunnet.

Hvordan forstår og håndterer ofrene volden de har blitt utsatt for? 

Hannah Helseth er medforfatter på to ferske forskningsartikler som tar for seg dette. Hun forteller hvordan kjønnsrollemønstre viser seg i de voldelige forholdene. Forskerne har forent individualpsykologiske årsaksforklaringer med feministisk teori.

– Personene som begår volden, i hovedsak menn, sliter ofte psykisk. Kvinnene tar på seg, og blir forventet å påta seg, ansvaret for dem og gjør et enormt arbeid, sier Helseth.

Ekstrem skjevfordeling

Forskerne bruker det sosiologiske begrepet «emosjonelt arbeid». Det beskriver arbeidet med å vite og sørge for hva som skal til for at den andre skal ha det bra og sette den andres behov foran sine egne, forklarer Helseth.

– I disse relasjonene er det en ekstrem skjevfordeling, sier hun.

– I artiklene blir den kjønna kjærligheten satt fullstendig på spissen, hvor personen som du føler et omsorgsansvar for, også er en person du er redd for.

Mer om forskningen

Artikkelen «Callous Lovers and Frightening Victims: How emotional contradictions affect young people’s navigation of sexually abusive relationships» er publisert i Nordic Journal of Criminology nr. 1, årgang 24. Forfatterne er Anja Emilie Kruse, Hannah Helseth ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og Sibel Korkmaz ved Stockholms universitet. 

Artikkelen «Ordinær møter ekstraordinær: Voldsutsattes forståelser, mestringsstrategier og frigjøring fra voldelige partnere» er publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 3, årgang 64. Forfatterne er Hannah Helseth og Margunn Bjørnholt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 

Artikkelen «Callous Lovers and Frightening Victims» er nominert til prisen for beste artikkel i Nordic Journal of Criminology. 

Ifølge Helseth blir ofrene pålagt ansvar. Overgriperne er også ofre som kan slite med rus eller psykiske lidelser.

– Når vi begynner å snakke om at også overgripere er ofre, kan noen bli redde for at det tar oppmerksomheten vekk fra de utsatte. Det er forståelig, men disse mennene blir i for liten grad fanget opp av systemet.

– Måten flere beskrev overgriperen på, gir gjenklang i tidligere forskning, forteller Helseth.

Ved å forske på dem som har sittet fast i slike forhold, kan vi både forstå hva det innebærer å være utsatt og hvordan samfunnet kan hjelpe folk som vil ut av disse relasjonene, mener Anja Emilie Kruse. Hun er førsteforfatter på artikkelen «Callous Lovers and Frightening Victims».

Informanter som medforskere

De kvinnelige ofrene tar på seg et enormt ansvar i slike forhold, påpeker Helseth. 

– De tar et ansvar på vegne av samfunnet, for voldsutøverne trenger jo hjelp de ikke i tilstrekkelig grad får, sier hun. 

I artikkelen «Ordinær møter ekstraordinær» er informantene voksne kvinner og menn – 28 kvinner og ni menn. Det er interessant at flere av deltakerne hadde gjort et betydelig arbeid med å lese seg opp eller søke informasjon på andre måter for å finne forklaringer på voldsutøverens handlinger og væremåter, sier Margunn Bjørnholt til Kilden. Hun er medforfatter på artikkelen.

– Enkelte snakket om at de hadde observert og notert, og så nesten på det å bli klok på voldsutøveren som et slags forskningsprosjekt. Deltakernes egne tanker og utforsking av egne erfaringer er også verdifull kunnskap.

Beskrev unormale handlinger

Flere av de utsatte beskrev voldsutøveren som syk, forteller Bjørnholt.

– I motsetning til andre som har tolket sykdomsforklaringer som unnskyldning for volden, fant vi at det å se partneren som syk, kunne være viktig i prosessen med å plassere problemene de opplevde i parforholdet og volden hos voldsutøveren og etter hvert komme seg ut, sier hun.

Kvinnene prøvde å forstå partneren blant annet ved å google symptomer. Å se at problemene kom fra ham, hjalp kvinnene å frigjøre kapasitet til å håndtere den vanskelige situasjonen, forklarer Bjørnholt.

– Noen hadde selv funnet fram til passende beskrivelser av partnerne, mens en del av utøverne var blitt diagnostisert av helsevesenet, sier hun.

– Enkelte beskrev handlinger som vi som forskere tenker ikke er helt normale. For eksempel fortalte en ung kvinne om en kjæreste som hadde plutselige gråteanfall og utsatte henne for fysisk og utførte seksuell vold. Noen av deltakerne skjønte først i ettertid at noe hadde skurret allerede tidlig i forholdet.

Motstridende følelser i relasjonene

I artikkelen «Callous Lovers and Frightening Victims» er deltakerne unge voksne – 24 kvinner og tre menn. De hadde vært i voldelige forhold i tenårene eller tidlig i tjueårene. 

– De unge fortalte om sterke, motstridende følelser i relasjonene. Den voldelige partneren kan være en kald og kynisk kjæreste, samtidig som den utsatte forteller om et sterkt ønske om å bli valgt av nettopp ham, sier hun. 

– Noen fortalte også at de oppfatter den voldelige kjæresten som et offer, slik at han blir en som de på en og samme tid er redd for og føler omsorg for. Dette er motstridende følelser som kompliserer forholdet og kan gjøre det vanskeligere å forlate en partner som skader deg.

Blant de unge var det også mange som tok mye ansvar for kjærestens handlinger.

– Vi ble overrasket over hvor mye ansvar de unge utsatte tar for partneren sin og hvor mye de setter sine egne behov til side, sier Kruse. 

– Ungdommene blir stående veldig alene i svært krevende situasjoner. Det var også overraskende for oss hvor lite ansvar de voksne rundt tar. 

Kruse tror noe av grunnen til at de unge kvinnene tar så mye ansvar, handler om kjønn:

– Det finnes sterke idealer om kvinners omsorgsansvar og om kvinners høye sosiale kompetanse, sier hun. 

– Samtidig som voksne ofte ikke tar unges kjærlighetsforhold på alvor. Dermed forstår de kanskje heller ikke hvilken monumental omsorgsoppgave som ligger i det å være ung og ha en voldelig kjæreste som også sliter psykisk.

Et ungt forskningsfelt

Forskning på seksuell vold blant unge, og kjærestevold, er et ungt forskningsfelt, forklarer Kruse. 

– Det er viktig å forske på unge på deres egne premisser og ikke presse dem inn i en voksenmal. Ungdom lever annerledes liv enn voksne og erfaringene er ikke nødvendigvis de samme.

Flere ting skilte de unges erfaringer fra de voksnes. Slik som at da de unge ble utsatt for kjærestevold, var det ofte deres første forhold. 

Derfor kan det hende at de ikke visste hva de kunne forvente og heller ikke hva som er normalt i parforhold, hva som er greit og ikke greit å gjøre, forteller Kruse. 

– En annen faktor er unges livssituasjon. Fordi de som regel bor sammen med foreldre, er de bofaste på en annen måte enn voksne utsatte, det er ikke så lett å flytte på seg, sier hun. 

– De er ofte økonomisk avhengige av foreldrene sine og kan sånn sett bli fanget i den sosiale konteksten der de utsettes for vold, for eksempel ved at de går på skole med den voldelige kjæresten. 

Hvem som helst kan bli utsatt

Gjennom artikkelen «Ordinær møter ekstraordinær» ønsker forskerne å vri oppmerksomheten bort fra en stigmatisering av offeret og rette den mot voldsutøveren.

– Et viktig bakteppe er at vi vet fra omfangsstudier at flertallet av dem som utsettes for vold, er helt ordinære kvinner. De tilhører altså ikke spesielt utsatte grupper, selv om det også er sant at noen grupper er mer utsatt, sier Bjørnholt.

– Når det gjelder voldsutøvere, så har vi ikke representative studier. Vi vet derfor ikke hvor vanlig det er å utøve vold. Men vi kan anta at en del av voldsutøverne utøver vold mot flere partnere over tid. Det betyr at det kan være mindre vanlig å utøve vold enn å bli utsatt, sier Bjørnholt.

Høy forekomst av vold 

Brita Gjerstad er førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger og har forsket på partnervold. Hun mener at artiklene er viktige bidrag som viser at denne typen vold kan ramme hvem som helst. Også fordi de viser hvor vanskelig det er å forlate et voldelig forhold.

Forskning har vist at man kan ha mange rasjonelle grunner til å bli værende i et voldelig forhold, sier Gjerstad.

– Disse grunnene, som økonomi, kjærlighet, å verne barna fra voldsutøver, er nyttige å kjenne til når man skal utforme hjelpetjenester, forteller hun.

Gjerstad mener de to forskningsartiklene viser at forekomsten av partnervold er høy i likestilte land. Og at det kanskje kan være overraskende for noen lesere. 

– Det er ikke urimelig å anta at det er mindre vold i nære relasjoner i likestilte samfunn. Men dessverre er det feil, for det er høy forekomst av slik vold også i Skandinavia.

Foreldre burde engasjere seg mer

Noe som overrasket Gjerstad, var hvordan venner av de utsatte ungdommene reagerte på fortellingene deres om overgrepene.

– Jeg synes det er skremmende at de ikke reagerte tydeligere mot volden, sier hun. 

– Én ting er at de som er fanget i et forhold, som gradvis utvikler seg negativt, ikke klarer å se det selv. Men at de som er rundt dem ikke gjør det – hva betyr det? Viser det at det faktisk er vanlig, eller er det så fryktelig krevende å forholde seg til andres voldsutsatthet? 

Gjerstad synes normaliseringen av ulike typer vold i forhold, var interessant lesning.

– Det at begge parter oppfører seg som om, eller begynner å tro at, volden er normal, er skremmende, påpeker hun. 

Det er ofte vanskelig å tro at folk er stygge med hverandre. Det kan man se i enkelte avisoppslag etter partner og/eller familiedrap, hvor naboer og andre blir overrasket og forteller at de kjente gjerningsmannen som en hyggelig fyr. 

Gjerstad trekker frem foreldres rolle i unges forhold som en faktor for håndtering av partnervold.

– I «Callous Lovers and Frightening Victims» siterer forskerne en som mente foreldrene til kjæresten nærmest overlot ansvaret for ham til henne, sier hun. 

– Til sammenlikning finner Frøyland og Stefansen i en studie fra 2023 at engasjerte foreldre ser ut til å dempe unges utsatthet for digitale seksuelle krenkelser. Kanskje foreldres engasjement kan virke på liknende måter i forbindelse med kjærestevold blant unge par? sier Gjerstad.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS