Granskingsutvalget lar vente på seg

I kjølvannet av Sudbø-saken la Kunnskapsdepartementet i april frem lovforslaget om å opprette et nasjonalt granskingsutvalg for norsk forskning. Nå er det klart at utvalget ikke blir opprettet før 1. juli 2007.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tanken om et nasjonalt utvalg som skal granske uredelighet og juks i forskningen er på ingen måte ny av året. Inntil Granskingsutvalget ble lovfestet i sommer, har det vært arbeidet med planer i fem års tid - uten noe endelig resultat.

Men i januar i år skjedde det noe som satte fart i statsråd Øystein Djupedal og departementets arbeid med å få et utvalg på beina; Sudbø-saken.

- Dette har vært en lang historie, men etter at det ble satt trykk på arbeidet i forlengelsen av Sudbø-saken, synes jeg fremdriften har vært tilfredsstillende, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd.

Rett før fellesferien setter inn neste år, planlegger altså Kunnskapsdepartementet at utvalget skal gå i gang med sitt arbeid. Valget av dato begrunnes fra departementet med at utarbeidelsen av forskrifter til denne loven er tidkrevende.

Et forslag i 2001

"Administrerende direktør Arvid Hallén, Norges forskningsråd."

I praksis kan oppstart i feriemåneden juli bety at Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning, som i kortform kalles Granskingsutvalget, ikke vil gå for full maskin før høsten 2007.

For snart fem år siden, i desember 2001 foreslo Norges forskningsråd etableringen av et nasjonalt granskingsutvalg.

- Det kom flere momenter på banen som bidro til forsinkelser, for eksempel spørsmålet om lovhjemling av utvalget, samt kobling til en tilsvarende lovhjemling av de nasjonale forskningsetiske komiteer, sier Hallén.

- Dessuten nedsatte det daværende Helsedepartementet Nylenna-utvalget til å vurdere reguleringen av medisinsk forskning. Alt dette gjorde at arbeidet med vårt forslag trakk ut, fortsetter han.

Utrede nasjonal ordning

Forskningsrådets initiativ for fem år siden hadde sitt utgangspunkt i at forskningsmeldingen fra 1999 pekte på at man burde utrede etableringen av en nasjonal ordning for behandling av vitenskapelig uredelighet. Dette skulle dekke alle fagområder.

- Når meldingen tok opp dette, var det nok etter innspill fra flere. Forskningsrådet hadde selv hatt erfaring med å administrere et utvalg for medisinsk forskning, nemlig Nasjonalt utvalg for uredelighet i helsefaglig forskning.

"Kunnskapsminister Øystein Djupedal, SV."

- Det ble opprettet i 1994, men ble avviklet i 2001. Grunnen var at man forventet at det raskt ville bli etablert et nasjonalt utvalg for alle fag, opplyser Hallén.

Men slik skulle det altså ikke gå.

Sudbø-salken

Tilbake til våren 2006, nærmere bestemt fredag 7. april, like før påskehøytiden for alvor setter inn.

Den nybakte kunnskapsminister Djupedal uttaler, i en offensivt formulert pressemelding, at det er viktig at vi nå får et utvalg som kan granske påstander om uredelighet, og det vil denne loven legge rammene for.

- Saken som kom opp ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet tidligere i år, viser at det er behov for å ha et slikt utvalg, fortsatte SV-statsråden på den tilhørende pressekonferansen i regjeringskvartalet.

Den respekterte forskeren og legen Jon Sudbø var tatt i juks - en sak som skapte rystelser i Forsknings-Norge.

Personer i forskningsmiljøet avdekket at Sudbø hadde fabrikkert underlagsmaterialet til en vitenskapelig artikkel publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet høsten 2005.

30. juni felte granskingskommisjonen en knusende dom. Kommisjonen mente blant annet at Sudbøs doktoravhandling og tre tilknyttede originalartikler burde trekkes tilbake fordi datagrunnlaget fremstår som manipulert og fabrikkert, og tilpasset de funn man har ønsket å finne fram til.

"Jon Sudbø."

Jon Sudbø jobber ikke lenger som overlege ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Helsetilsynet skal, trolig i løpet av året, avgjøre endelig om han mister autorisasjonen til å virke som lege og tannlege.

- Så fort departementet makter

Administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd finner ikke grunn til å kritisere Kunnskapsdepartementet for at Granskingsutvalget ikke blir opprettet før 1. juli 2007.

- Jeg regner med at utvalget kommer på beina så fort som departementet overhodet makter. Man fikk behandlet lovforslaget i sommer, og er nå er i gang med å lage forskriftene, sier Hallén.

- Jeg har forståelse for at det er en del spørsmål på detaljnivå som tar tid å avklare, som å tegne opp samspillet utvalget skal ha med forskningsinstitusjonene, fortsetter han.

Datoen 1. juli 2007 for opprettelse av utvalget er fastsatt, bekrefter seniorrådgiver Karianne Steenstrup i Kunnskapsdepartementet.

Jobber med forskriftene nå

Det som nå skjer videre er at departementet utarbeider forskriftene til loven.

- Vi er i gang med å lage forskriftene, men arbeid med forskrifter er tidkrevende. De må dessuten sendes ut på en høring som har tre måneders svarfrist, sier seniorrådgiver Wenche Tollefsen i Forskningsavdelingen i Kunnskapsdepartementet.

Hun opplyser at departementet regner med at høringsrunden vil bli igangsatt rett over nyttår, og at det videre er sannsynlig at forskriftene fastsettes endelig i april 2007.

Så vil det deretter også bli klart hvem som skal sitte i utvalget, og hvor stort det skal være.

Klar rollefordeling

Basert på Forskningsrådets erfaringer med det medisinske utvalget på 1990-tallet mener Arvid Hallén det vil være svært viktig at forskriftene til Granskingsutvalget tegner opp en klar rollefordeling.

- Problemet har vært at uten et slikt organ, kan institusjonene lett bli veldig nølende med hvordan de skal gå videre med en sak som kan være forskningsfusk. Et organ som kan behandle slike spørsmål på en nøyaktig og ordentlig måte, ved å belyse alle sakens sider, er viktig, sier han.

- Dette gjelder ikke bare for å avdekke uredelighet, men er også viktig med tanke på å kunne renvaske forskere som uberettiget blir mistenkt for juks, påpeker Hallén.

De alvorligste sakene

På pressekonferansen kunnskapsminister Øystein Djupedal holdt i april, ble det opplyst at Granskingsutvalget skal behandle de alvorligste sakene, de som omhandler påstander om forfalskning og fabrikkering av data.

I så fall ville utvalget ganske sikkert fått Sudbø-saken på bordet.

Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén understreker betydningen av at det nasjonale Granskingsutvalget kommer på plass så raskt som mulig:

- Noen institusjoner har sine egne utvalg, men å ha et nasjonalt utvalg som kan håndtere uredelighet og påstander om forskningsjuks på en profesjonell og forutsigbar måte, vil være viktig for hele forskingssystemet, sier Hallén.

- Jeg tror ikke at juks er et omfattende fenomen i det norske forskningsmiljøet, men at man har den tryggheten et slikt utvalg representerer, er viktig, mener han.

Les mer:

Stortinget: Se Odelstingets vedtak 8. juni 2006 i Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning.

KD: Pressemelding, 7. april 2006: Nasjonalt utvalg for etikk og redelighet i forskning

Forskning.no: - Institusjonene har hovedansvaret

Powered by Labrador CMS