(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Jobb-frykt kan øke risiko for astma

Personer som er redd for å miste jobben, opplever i større grad enn andre å få astma for første gang.

Slik ble studien gjort

Forskerne tok utgangspunkt i en årlig, representativ undersøkelse av den tyske befolkningen. 7000 oksne arbeidere svarte på en sosioøkonomisk panelstudie. Deres svar var gradert i intervaller på 10 prosent fra 0-100 prosent, og delt inn i høy i forhold til lav eller ingen trussel for å miste jobben.

For hver 25 prosents økning i opplevd trussel om tap av jobb, økte risiko for astma med nesten like mye, 24 prosent.

Det viser en ny studie fra Tyskland. De nye funnene bekrefter at det kan være en sammenheng mellom astma og arbeidsrelatert stress.

Undersøkelsen tok for seg 7000 voksne arbeidere. I 2009 ble de spurt om hvor sannsynlig de trodde det var at de kunne miste jobben i løpet av de neste to årene. 

60 prosent økt risiko

De neste to årene ble 105 nye tilfeller av astma diagnostisert blant deltakerne, halvparten av dem var kvinner. Blant dem som hadde oppgitt at det var stor fare for at de ville miste jobben, økte risikoen for astma sammenlignet med hos dem som trodde det var usannsynlig eller helt utelukket å miste jobben. Risikoøkningen var på hele 60 prosent. 

Undersøkelsen omfattet en periode med alvorlig økonomisk nedgang i Europa, som begynte med finanskrisen i 2008. 

Funnene støtter opp under andre studier som peker mot en kobling mellom utviklingen av astma og stress, spesielt jobbrelatert stress, mener forskerne.

Yngre og har lavere utdanning

De som følte at de sto i fare for å kunne miste jobben i løpet av de neste to årene, hadde i snitt lavere utdanningsnivå og lavere månedsinntekt enn dem som følte at faren var lav eller ikke-eksisterende. De var også litt yngre og var oftere single.

En tidligere studie har vist at små barn kan få astma av kraftig forkjølelse.

De som ikke følte at deres ansiennitet var sikker, jobbet også ofte i mindre faste kontrakter. De hadde dessuten oftere fått diagnosen depresjon.

Etter å ha tatt hensyn til ulike sosiodemografiske faktorer, depresjon og livsstil, indikerte analysen likevel at astma-risikoen syntes å stige med økende jobbusikkerhet.

Årsak og virkning ukjent

Forskerne understreker at dette er en observasjonsstudie, og de kan derfor ikke trekke noen definitive konklusjoner om årsak og virkning. Men de mener deres resultater på linje med tidligere epidemiologiske studier som har vist at psykologisk stress, særlig arbeidsrelatert stress, kan være risikofaktorer for nyoppstått astma.

De mener også at disse funnene kan gi en mulig forklaring på den økte forekomsten av luftveissymptomer i løpet av den siste økonomiske krisen i Storbritannia.

Kilde: 

Adrian Loerbroks m.fl.: Job insecurity is associated with adult asthma in Germany during Europe’s recent economic crisis: a prospective cohort study. British Medical Journal.

Powered by Labrador CMS