Stadig flere velger å drive turisme i det små. De er ofte ikke drevet av verdier og et ønske om å realisere en idé. (Foto: Magnar Kirknes, NTB scanpix)

Noen gründere er mer opptatt av verdier enn profitt

De er drevet av ønsket om å realisere en idé mer enn å tjene masse penger, og noen livsstilsentreprenører er mer tro mot ideen enn andre. 

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Lillehammer - Les mer

Livsstilsentreprenører er et begrep som ofte brukes på gründere av småbedrifter og da spesielt reiselivsbedrifter. Felles for livsstilsentreprenørene er at de har et ønske om å realisere en idé de kan leve av, og de er mer opptatt av å realisere verdier enn å generere profitt.

Ulikheten inntreffer i synet på hvordan de har gått inn i arbeidet. Det viser seg nemlig at det er en mer nyansert gruppe enn som så. 

Forsker Randi Bredvold ved Høgskolen i Lillehammer har kommet fram til en modell som gjør forskjellene mer synlige.

Kort om livsfortellinger som metode

Hun har lyttet til tre entreprenørers egne frie fortellinger om seg selv, både som entreprenører, veien fram og livet som foretakseier. Gjennom disse livsfortellingene skaper de et bilde av hvem entreprenøren er, deres identitet som entreprenører. Det er dette som kalles narrativ metode, eller livsfortellinger. 

Bruken av livsfortellinger er en etablert metode innenfor det vi kaller eksplorativ forskning, og er ofte brukt i studier på identitet.

Eksplorerende forskning gir oss kunnskap om et fenomen slik at forskerne i neste runde kan komme et skritt videre.

Gjennom fortellingene om seg selv kommer dermed identiteten som entreprenører frem. Og denne identiteten er ifølge Bredvold førende for hvorfor de velger og hvordan de ønsker å drive virksomhetene sine.

Ytre og indre verdier

Ved å analysere entreprenørenes fortellinger om seg selv, ser Bredal to sentrale dimensjoner i denne identitetsbyggingen.

Den ene dimensjonen sier noe om hvor mye entreprenøren identifiserer seg med de kulturelle og sosiale omgivelsene han eller hun opererer i. Denne dimensjonen knytter seg til de ytre omgivelsene.

Den andre dimensjonen handler mer om indre verdier. Noen entreprenører er fleksible og tilpasser seg stadig nye situasjoner og roller. Andre løfter frem indre verdier som er førende på tvers av settinger og faser i livet. Dette kaller Bredvold for stabil identitetskonstruksjon. 

Fire typer livsstilsentreprenører

Basert på disse to dimensjonene kan Bredvold tegne opp fire typer livsstilsentreprenører.

  1. Den moderne livsstilsentreprenøren.
  2. Den lojale livsstilsentreprenøren.
  3. Den frihetssøkende livsstilsentreprenøren.
  4. Den postmoderne livsstilsentreprenøren.

Den enkelte entreprenør plasserer seg mer eller mindre tydelig innenfor en av de fire typene.  

Oppdager tidlig nye trender og ser muligheter

Den moderne livsstilentreprenøren er en person som identifiserer seg med de kulturelle og sosiale omgivelsene han eller hun er en del av, men er samtidig involvert i en rekke andre parallelle prosjekter. 

Bredvold forteller om den unge entreprenøren som hadde vokst opp som bygutt, men som 21-åring tok over slektsgården i et av våre dalfører og bygget opp denne til et eksklusivt feriested sammen med en kokk og spesialiserte seg på gourmetmat.

– Den moderne livsstilsentreprenør er en person som tidlig oppdager nye trender og ser muligheter, sier Bredvold. Samtidig ser han eller hun at det er nødvendig å være tro mot den kulturelle sammenhengen foretaket er en del av. 

Troskap til egen kultur har både en personlig verdi, men også en kommersiell verdi når vi snakker om reiselivet.

Trofast mot verdiene livet ut

Den lojale livsstilsentreprenøren er også kulturelt forankret, men har en mer stabil identitetskonstruksjon. Det vil si at vedkommende er mindre opptatt av å tilpasse seg omgivelsene, men holder fast ved verdiene sine. De forhandles det aldri om.  

Det er her vi finner den hardtarbeidende entreprenør som langt på vei «er» sitt eget produkt og som forblir trofast mot sin idé livet ut.

Rom for egen kreativitet

Den frihetssøkende livsstilentreprenøren er mest tro mot seg selv, og sine egne evner, men mangler den kulturelle forankringen som de to foregående typene har.

Bredvolds frihetssøkende entreprenør var en kvinne som hadde fullt fokus på prosjektet sitt så lenge dette tilfredsstilte hennes indre verdier som behov for kreativitet, frihet og selvstendighet.

Hun var sterkt involvert i sitt eget prosjekt og ville helst ikke ta imot råd eller hjelp fra omgivelsene. Den dagen foretaket gikk ut over hennes indre verdier, var hun rask til å selge for å starte noe nytt der hun igjen kunne føle frihet og ha rom for egen kreativitet.

Spennende liv, men neppe entreprenør

Den postmoderne livsstilsentreprenør var ikke representert i Bredvolds utvalg og finnes kanskje ikke i det virkelige liv heller.

– Denne typen preges av en evig jakt på prosjekter. Kanskje uten noen gang å lande en eneste idé og da kan man nok ha et spennende liv, men entreprenør blir man neppe, sier Bredvold.

– Virkemidlene må tilpasses ulikhetene

Livsstilsentreprenører ønsker å lage et levebrød av ideene sine og en rekke studier har vist at disse småforetakene er svært viktige for reiselivet. 

– Denne studien viser at vi må ha en forståelse av at disse entreprenørene ikke utgjør en homogen gruppe, sier Bredvold. Hun mener at det blir viktig at vi i større grad utformer virkemidler og en innovasjons- og næringspolitikk som tar høyde for disse ulikhetene.

– Tiltak rettet mot den lojale og stabile livsstilsentreprenøren bør og skal kanskje være annerledes enn for den mer frihetssøkende og flyktige livsstilsentreprenøren, oppsummerer hun.

Referanse: 

Randi Bredvold og Per Skålén, Lifestyle entrepreneurs and their identity construction: A study of the tourism industry i Tourism Management 2016 ;Volum 56. s. 96-105, HIL

Powered by Labrador CMS