Ti spørsmål skal gi pasientfasit

Hva synes pasienter er viktigst i møte med spesialisthelsetjenesten? Ti kjernespørsmål skal finne fasiten.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

De ti kjernespørsmålene

 • Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem?
 • Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?
 • Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose / dine plager?
 • Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon?
 • Var du involvert i avgjørelser som angikk din behandling?
 • Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert?
 • Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen?
 • Var hjelpen og behandlingen du fikk på institusjonen, alt i alt, tilfredsstillende?
 • Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av behandlingen på institusjonen?
 • Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? 

  (Kilde: Kunnskapssenteret)
   

I dag er det i bruk et villnis av ulike spørreskjemaer lokalt i spesialisthelsetjenesten.

Skjemaene har ulik kvalitet, de er lite egnet til å sammenlikne resultater på tvers av tjenester og pasientgrupper og samlet sett er det brukt mye ressurser lokalt på utviklingen av skjemaene.

Dette har Helse Vest RHF ønsket å gjøre noe med. I fjor henvendte de seg derfor til Kunnskapssenteret for å få hjelp til å identifisere 8–10 felles kjernespørsmål som de kan bruke til lokale pasienterfaringsundersøkelser i helseregionen.

I tillegg bad de om å få en vurdering av behovet for tilleggsspørsmål for ulike pasientgrupper.

Rikt materiale å bygge på

- Prosjektet var mulig å gjennomføre fordi vi kunne bygge på et rikt materiale av validerte spørreskjemaer fra Kunnskapssenterets mange nasjonale brukererfaringsundersøkelser, sier prosjektlederen, Ingeborg Strømseng Sjetne, som til daglig er forsker ved Kunnskapssenteret.

En pilotundersøkelse ble gjennomført ved Helse Bergen HF.

Der testet man hvor aktuelle og viktige en rekke spørsmål var for ulike pasientgrupper som hadde erfaringer fra opphold og behandling innen ni forskjellige fagområder og omsorgsnivåer.

Resultatet ble ti kjernespørsmål som er aktuelle og viktige for alle pasientgruppene. (Se faktaboks.)

I tillegg ble det identifisert ett til tre tilleggsspørsmål for hver av pasientgruppene som ble kartlagt.

Snart i bruk

For Helse Vest er dette prosjektet en utløper av satsingen deres på kvalitet med et pasient- og brukerperspektiv. Arbeidet er forankret i en langsiktig strategi fram mot år 2020.

- Vi regner med å ta dette i bruk så snart vi har en IT-løsning på plass for en felles måte å lagre og synliggjøre resultatene på, sier Anita Lyssand fra forsknings- og utviklingsavdelingen ved Helse Bergen HF.

Milepæl

Med dette spørreskjemaet har man passert en viktig milepæl på området måling av pasientopplevd kvalitet i helsetjenesten.

- Meg bekjent er dette første gang at man har gjort et utviklingsarbeid som favner så bredt på vårt felt, sier seksjonsleder Øyvind Andresen Bjertnæs ved Kunnskapssenteret.

Bjertnæs opplyser at det har vært stor interesse for prosjektet også i andre helseregioner, og at Kunnskapssenteret er i dialog med Helse Sør-Øst om et mulig prosjekt for blant annet å utvikle et standardopplegg for gjennomføring av lokale spørreundersøkelser.

Selv om spørreskjemaet er utviklet for norske forhold, er det imøtesett med betydelig interesse også innen det nordiske indikatorsamarbeidet. Der skal man foreslå instrumenter for felles måling av kvalitet i helsetjenesten i Norden.

Referanse:

Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten. Et generisk, kort spørreskjema. Notat 2009, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Powered by Labrador CMS