Realfagsjenter inspireres av far

Unge matteglade kvinner som studerer guttedominerte realfag, framhever at fedrene er en hovedkilde til inspirasjon. Jentene er også nytteorientert, og ser at studievalget åpner nye dører.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Det viser foreløpige funn som stipendiat Marianne Løken ved Naturfagssenteret serverer fra prosjektet Skriv ditt valg.

Dette er et underprosjekt av det mer omfattende Vilje-con-valg, som har pågått siden høsten 2008.

Sistnevnte ser på den lave rekrutteringen av ungdom generelt og jenter spesielt til realfaglige yrker og utdanninger (matte, teknologi, fysikk) - og det relativt sett høye frafallet fra slike studier.

I gang med analyser

Flere forskere studerer data i disse dager som handler om fedrenes rolle. Nå viser det seg at helt ferske funn fra nettopp Vilje-con-valg peker i samme retning, opplyser Løken:

- Mine funn med hensyn til fedrenes betydning for jenters realfagvalg, støttes av stipendiatkollega Jørgen Sjaastad sine analyser, sier hun til forskning.no.

Det betyr at tendensen kommer til syne også i et kvantitativt prosjekt, med flere tusen respondenter.

Løken har på sin side valgt kvalitativ metode i Skriv ditt valg, og vil trolig ha færre enn 10 respondenter. Hun samler inn historier fra unge kvinnelige studenter i alderen 18 til 22 år, som har valgt realfag/teknologifag med lav kvinneandel.

Det vil si det meste unntatt biologi, ifølge Løken:

- Fagene med ”bio” foran er det flest jenter på, ellers dominerer gutta, for eksempel i matte og fysikk, sier Løken.

Fedrenes tidlige inspirasjon

Det finnes tidligere forskning som antyder at det er mødrene som inspirerer døtrene og fedrene som inspirerer sønnene, opplyser Løken. Slik sett peker de nye foreløpige resultatene hennes i en annen retning.

Løken sier det er et trekk i hennes materiale at unge kvinner som velger et realfagsløp der gutta dominerer, ser fedrene sine som helt sentrale inspirasjonskilder - allerede fra førskolealder.

- En ting er at flere fedre enn mødre er realister, så kvantitet er en faktor her. Men fedre inspirerer ikke bare i kraft av å være realister. De fedrene som jentene snakker om, har vært inspirasjonskilder helt fra tidlig barndom, også i familier med kvinnelige realister og naturvitere, sier Løken til forskning.no.

- Fedrene har klart å vekke og vedlikeholde realfagsinteressen hos jentene fra de var små, med gaver, faktabøker, og premier for å løse utfordrende matteoppgaver, sier Løken.

Positive erfaringer

Jentene som sender inn sine erfaringer til Skriv ditt valg, sier at realfagene tar fatt i dem tidlig.

Realfag blir for dem en viktig motivasjon hele livet, de har positive erfaringer med  oppgaveløsning eller skjønnlitteratur om realfag, før de begynner på barneskolen.

Siden datainnsamling fortsatt pågår er antall deltakere i studien ennå ikke fastsatt.

- Jeg er så vidt i gang med analysene, men vil blant annet se fedre-inspirasjonen i forhold til andelen kvinner generelt i realfagene.

- Vi vet dessuten at det er under seks prosent kvinnelige professorer i tekologifagene, så da er det ikke mange kvinnelige forbilder å snakke om, sier Løken videre.

Læreren som inspirator

Samtidig oppgir jenter i Løkens utvalg at også læreren er en viktig inspirasjonskilde.

- Ved siden av fedrene har lærerne opp gjennom skoletiden, og gjennom videregående, stor betydning for disse jentene, på godt og vondt. Om læreren er mann eller kvinne, tror jeg ikke betyr så mye. 

- De inspirerende lærerne er det fordi de oppmuntrer og ser jentene. Så har du også lærere som ikke er positive for elevenes faglige interesse for skolen, men de av jentene som har en slik lærer, har i stedet fått konkurranseinstinktet vekket.

- Jentene gir ikke opp av den grunn, de vil lære og sier at dette skal de klare uansett, sier Løken.

Stipendiaten ved Naturfagssenteret skal inkludere den pågående kvalitative studien i doktoravhandlingen sin, som har arbeidstittelen ”jenter som kan, vil og får det til”.

Er litt lei fokuset på kjønn

Løken vil altså finne mer ut om hvorfor disse jentene går inn i guttedominerte realfag, og lykkes godt med det. Hvilke muligheter har de sett som andre ikke ser? spør hun blant annet.

- Jentene som går inn i disse realfagene og gjør det bra, ser mulighetene dette kan gi for dem, og jeg tror slike jenter kan fungere som rollemodeller for andre.

(Foto: Colourbox)

- De er også mer opptatt av at man skal velge ut fra interesse, og enkelte uttrykker at de er litt lei fokuset på kjønn, kvotering og likestilling, men at de ser nødvendigheten fordi vi ikke har kommet lengre.

- Det er stadig viktig å få fram at det er 60 prosent jenter i høyere utdanning, men økningen er liten innenfor realfag, så er det interessant å se på barrierer i fagene, og vi må tørre å snakke om kjønn, sier Løken.

Interesse, og et tydelig nytteperspektiv

Et annet foreløpig funn er nettopp at jenter som går inn i guttedominerte realfag, har et klart nytteperspektiv.

- Jentene er veldig rasjonelle og besluttsomme, de møter motgang, for det er ikke bare enkelt å være flink jente i realfag.

- De får jo sånne spørsmål som hvorfor de velger ”det der som bare gutter studerer” og så følger det med et visst nerdestempel. Men jentene sier at de ikke skal slutte, de har en tidlig karrierebevissthet, sier Løken.

Forskerens foreløpige inntrykk er at jentene er klar over at de er i fåtall på studiet, på den ene siden kan det være en trussel mot å fullføre, men valgene deres kan også gi mange muligheter, og de griper dem, forteller Løken.

Den nye realfagsveien kan rett og slett gi dem et fortrinn på arbeidsmarkedet. Sannsynligvis har de skjønt at realfagene er viktige for utvikling, og hvordan vi kan hjelpe hverandre - blant annet innenfor miljø- og helseområdet.

Relasjoner og beskrivelser

Stipendiaten holder fortsatt døren åpen for jenter som vil sende inn sine erfaringer til Skriv ditt valg. Siste frist er 31. desember 2009.

Den kvalitative metoden som hun benytter, gir andre muligheter til å dykke inn i jentenes opplevelser, erfaringer og motivasjonsfaktorer enn om hun skulle brukt kvantitativ metode.

Samtidig ønsker Løken å påpeke at hun ikke kan generalisere dataene sine til å gjelde alle jenter som går mot realfagsstrømmen:

- Dette er en kvalitativ studie med et begrenset antall deltakere. Studien har til hensikt å tolke meningsfulle relasjoner og beskrivelser av jentenes egne valg. Slik sett kan jeg ikke generalisere dataene til å gjelde alle jenter som studerer realfag med lav kvinneandel, sier Løken.

- Jenter er forskjellige og har ulik motivasjon, men det er spennende å se om de har noe til felles - og hva som eventuelt vektlegges ulikt når de selv skal beskrive bakgrunnen for utdanningsvalgene, basert på egne erfaringer og refleksjoner, fortsetter hun.

Les mer:

Skriv ditt valg

Vilje-con-valg

Powered by Labrador CMS