Frikjent for plagiat, men utvalg sier Ims var inhabil

Den såkalte reindriftssaken har versert i Norges forskningsråd i et års tid. Smukkestad-utvalget frikjente professor Rolf Anker Ims for en beskyldning om plagiat. Men i motsetning til Forskningsrådets Habilitets- og klageutvalg, mener utvalget at forskeren var inhabil.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bakgrunnen for reindriftssaken er en klage fra Nordisk samisk institutt fra mars 2003, angående deres søknad “Arcadia” som ble sendt i 2002.

Instituttet klaget på professor Rolf Anker Ims ved Universitetet i Tromsø, som er styrerepresentant i Norges forskningsråd.

Klagen fra Nordisk samisk institutt var en påstand om inhabilitet i behandlingen av Arcadia-søknaden i Klimaeffektprogrammet, hvor professoren var styremedlem.

Instituttet hevdet også at Ims var inhabil i forhold til behandlingen av hans egen prosjektsøknad “Ecosystem Finnmark”, som gikk til et annet forskningsprogram i Forskningsrådet.

I tillegg la instituttet fram påstand om at Ims hadde plagiert deres søknad, samt at Ims hadde brukt intern utredningsinformasjon for å utforme sin egen søknad.

Frikjent for inhabilitet

Norges forskningsråds Habilitets- og klageutvalg (HKU) behandlet påstanden om inhabilitet i forhold til behandlingen av Arcadia-søknaden, og uttalte i oktober 2003 at Ims ikke hadde vært inhabil da han satt i programstyret som vurderte søknaden fra Nordisk samisk institutt.

Begrunnelsen fra HKU var at Ims sin egen søknad ikke konkurrerte med Arcadia, da de to søknadene ble sendt til to ulike programstyrer i Forskningsrådet.

Smukkestad-utvalget ble satt ned for å se på plagiatanklagene mot Ims, og frikjente ham for dette. Utvalget avviste også at Ims hadde brukt informasjon som ikke var offentlig tilgjengelig i utformingen av prosjektet Ecosystem Finnmark.

Imidlertid uttalte utvalget at Ims kan ha vært inhabil i saken.

På bakgrunn av dette mener Smukkestad-utvalget at Arcadia-søknaden bør behandles på nytt.

- Dette vil ikke bli gjort, opplyser direktør Karin Refsnes i Norges forskningsråd.

Behandlet to ganger

"Direktør Karin Refsnes i Norges forskningsråd."

- HKU fikk rapporten fra Smukkestad, og vurderte i et møte 18. mars 2004 om det hadde kommet fram nye opplysninger i saken. HKU fant ingen foranledninger til å ta opp saken på nytt, sier Refsnes.

Hun sier at hun ikke har noen kommentar til at Smukkestad-utvalget og HKU kommer med divergerende syn på forskerens habilitet, foruten at:

- HKU er sammensatt med spesialkompetanse for å vurdere blant annet habilitet, og består derfor av to jurister og én professor, mens Smukkestad-utvalget ble nedsatt for å vurdere anklagene om plagiat, og derfor hadde sterk biologisk kompetanse, sier Refsnes.

Kraftig kritikk

Norges forskningsråd har fått til dels hard kritikk for sin behandling av habilitet generelt og reindriftssaken, spesielt av Aftenposten.

Avisen har blant annet skrevet at Forskningsrådet ikke har hatt hjemmel til å unndra rapporten fra Smukkestad-utvalget, noe Refsnes tilbakeviser.

- I mandatet til Smukkestad-utvalget står det at rapporten ville være et internt dokument for Forskningsrådet fram til den hadde blitt behandlet i Divisjon for store satsninger, sier Refsnes.

Hun mener forskningsrådet har gjort en god og grundig saksbehandling av reindriftssaken.

- I tråd med hva jeg har ment

Professor Rolf Anker Ims sier at konklusjonene som Forskningsrådet har kommet med er i tråd med hva han har ment hele veien; at han verken har vært inhabil eller har plagiert søknaden fra Nordisk samisk institutt.

- At det kan bli stilt kritiske spørsmål om ens habilitet er for så vidt noe man må være forberedt på som styrerepresentant i Norges forskningsråd. Men jeg har hele tiden vært sikker på at jeg har opptrådt innefor Forskningsrådets spilleregler, sier Ims.

"Professor Rolf Anker Ims ved Universitetet i Tromsø."

Han stiller seg uforståelig til anklagene fra Nordisk samisk institutt, og setter spørsmålstegn ved motivasjonen bak anklagene.

- Men denne plagiatbeskyldningen fra Nordisk samisk institutt synes jeg har vært både veldig urimelig og uforståelig, spesielt fordi anklagerne ikke har spesifisert hva i deres søknad jeg har plagiert. Det at vi begge søkte om midler til reindriftssforskning kan ikke ha vært en grunn i seg selv.

- Søknadene har såpass forskjellige faglige vinklinger at de er sendt til to ulike forskningsprogram i Forskningsrådet. Min søknad ble dessuten sendt inn lenge før jeg fikk se Arcadia-søknaden, så denne delen av klagen har vært som en gåte for meg.

- Hva som egentlig motiverer hele settet av anklager fra personene bak Arcadia-søknaden er et betimelig spørsmål, spesielt siden de har gjort konkrete framstøt i forhold til å få stanset Ecosystem Finnmark, sier Ims.

Uryddig Smukkestad-utvalg

Ims synes det er veldig overraskende at Smukkestad-utvalget gikk utenfor sitt mandat og uttaler at han har vært inhabil i begge programstyrene hvor han har sittet.

- Jeg synes rett og slett Smukkestad-utvalgets behandling i forhold til min habilitet har vært uryddig, fordi utvalget har holdt det skjult for partene at dette punktet skulle vurderes. Av den grunn fikk jeg ikke fikk komme med min egen begrunnelse for at jeg har ansett meg som habil. Premissene for denne klagebehandlingen var at vi alle skulle få komme med våre kommentarer, sier Ims.

Han reagerer også på at Smukkestad-utvalget, slik han ser det, ikke kommer med en eksplisitt begrunnelse for deres konklusjon om at han har vært inhabil, og hvorfor denne konklusjonen divergerer fra HKUs konklusjon.

- Smukkestad-utvalgets konklusjon kommer som lyn fra klar himmel i rapporten, sier Ims.

Han har ikke vært i kontakt med utvalget i etterkant av at rapporten ble offentliggjort for å få en begrunnelse for hvorfor de mener han har vært inhabil, men han kunne godt tenke seg en forklaring.

- Jeg lurer på deres motivasjon for å gå utenom sitt mandat i denne saken, og hvorfor utvalget har holdt det skjult at de ville vurdere spørsmålet om habilitet. Jeg synes de har gjort en saksbehandlingsfeil ved å gjøre det, sier Ims.

Manglende sikkerhetsnett

Ims mener reindriftssaken nå bør få Norges forskningsråd til å tenke over hvordan de skal håndtere lignende saker i framtiden.

- Jeg synes Forskningsrådet bør ha en instans som trer støttende til når slike alvorlige beskyldninger mot en styrerepresentant kommer opp.

- Som en del av Forskningsrådet i denne saken, har det vært vanskelig å gå ut og forsvare meg selv så lenge den har vært til behandling. Motparten, derimot, har hatt fritt spillerom i pressen, sier Ims.

Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra Nordisk samisk institutt i denne saken.

Powered by Labrador CMS