Torsk er for et rovdyr å regne i marien økosystemer. Overfiske og kollaps av torsk har resultert i at mangfoldet av fiskearter i havet har økt utenfor Canada. (Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix)

Overfiske ga plass til flere fiskearter

Overfiske av torsk bidro mer til endringer i det biologiske mangfoldet enn det klimaet bidrar til. 

Om forskningen

Studien er et samarbeid mellom NINA, UiT Norges Arktiske Universitet, Bedford Institute of Oceanography i Canada og Massey University i New Zealand.

Forskningen pågår gjennom Forskningsrådsprosjektet FISHDIV, som blant annet søker å finne ut hvordan endringer i torskebestander og klimatiske forhold påvirker biodiversitet i fiskesamfunnene.

I prosjektet er også Havforskningsinstituttet i Bergen og Institute of Marine Fisheries and Oceanography (PINRO, Russland) viktige samarbeidspartnere, som sikrer tilgang til både data og kompetanse fra både den norske og den russiske delen av Barentshavet.

Overfisket og kollapsen av torskebestandene nordvest i Atlanteren tidlig på 90-tallet ga forskerne en unik mulighet til å se nærmere på hva som skjer i havet når torsken reduseres dramatisk.

Resultatene ble nylig publisert i tidsskriftet Journal of Animal Ecology.

Påvirket mer enn klima

– Studien avdekker at dramatiske nedganger i torskebestandene på østkysten av Canada, på Scotian Shelf, endret fiskesamfunnet radikalt. Flere fiskearter kom til og mangfoldet økte. Artssammensetningen endret seg betydelig, og det ble en større heterogenitet i fiskesamfunnet, forklarer Kari Ellingsen, prosjektleder og seniorforsker ved NINA.

Forskerne fant at mangfoldet av fiskearter ble påvirket mye mer av endringer i torskebestandene enn av klimaforhold.

Påvirker hele økosystemet

Torsk er en såkalt toppredator, det vil si et rovdyr høyt oppe i hierarkiet i havet. Den lever i stor grad av å spise andre fisk.

Når vi driver med kraftig høsting og jakt på torsken, både på land og til vanns, fører dette ofte til en sterk nedgang eller kollaps av slike populasjoner. Dette er historien om torskebestandene i nordvest-Atlanteren et klassisk eksempel på.

– Kraftige fall i antall toppredatorer kan endre økosystem radikalt og fører gjerne til en endring i hvilke arter som er mest vanlige. Hvordan de andre artene og det biologiske mangfoldet i økosystemet påvirkes, har vi derimot lite kunnskap om i marine systemer, sier Ellingsen.

Viktig med datainnsamling over tid

De langsiktige studiene av fiskesamfunnene på østkysten av Canada før og etter kollapsen i torskebestandene på 90-tallet, var mulig å gjennomføre på grunn av god tilgang til omfattende data. Kanadiske myndigheter, ved Canadian Department of Fisheries and Oceans (DFO), startet overvåking av fiskesamfunnene allerede på 70-tallet.

– Slike lange tidsserier av god kvalitet vil bli viktigere og viktigere i årene som kommer, sier Ellingsen og viser til at vi ønsker å forstå hvilke effekter klimaendringene og fiskeriene har på vårt viktigste matfat.

Neste ut er Barentshavet

Forskerne studerer nå rollen til torsk og klima i sjøområder som er nærmere Norge. Barentshavet er et attraktivt fiskested etter torsk for flere nasjoner.

– I Barentshavet har torskebestanden de senere årene økt, i motsetning til på østkysten av Canada. Det vil være interessant å undersøke hvordan dette påvirker fiskesamfunnene i dette havområdet, sier Ellingsen.

Klimatiske forhold, som økt sjøtemperatur og redusert isutbredelse, kan også ha stor effekt, blant annet ved at mer varmekjære arter trekker nordover.

– Utviklingen gir oss en mulighet til å teste hvilken effekt endringer i både torskebestandene og klima har for fiskemangfoldet i ulike økosystemer. Dette vil gi oss en god indikasjon på hvor generelle resultatene fra Canada er, sier forskeren.

Referanse: 

Kari E. Ellingsen, mfl. The role of a dominant predator in shaping biodiversity over space and time in a marine ecosystem i Journal of Animal Ecology, 24. juni 2015. Sammendrag. DOI: 10.1111/1365-2656.12396

Powered by Labrador CMS