Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Ulv fotografert av et viltkamera 1. nyttårsdag i år i grensereviret Kynna. Det er delt mellom Innlandet i Norge og Värmland i Sverige.

Nå har forskerne telt ulvene i Skandinavia

Antall ulver i Norge og Sverige har gått ned det siste året. 

Norge og Sverige deler en felles bestand av ulv. De lever uavhengig av landegrenser på den skandinaviske halvøy. Ulvene overvåkes vinterstid med felles metoder i begge land i perioden fra 1. oktober til 31. mars.

Nylig presenterte norske Rovdata og svenske Viltskadecenter status for den skandinaviske ulvebestanden etter vinterens overvåking. Det var på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket.

Færre ulvekull

Til sammen er det påvist 46 ulveflokker og 30 såkalt revirmarkerende par i begge land i vinter.

Et revirmarkerende par er et par med ulver (hann og hunn) som lever sammen i et bestemt område. Dette området forsvarer de mot andre ulver. At paret markerer  revir, betyr rett og slett at de tisser og på andre måter markerer grensene for området.

I 44 av ulveflokkene er det konkludert med at det ble født ulvevalper våren 2023. 36 av dem i Sverige, 5 i Norge og 3 i revir på begge sider av riksgrensen.

– Det er registrert sju færre ulvekull i den skandinaviske bestanden i vinter sammenlignet med forrige vinter. Det skyldes en nedgang på tre kull i grenserevir og seks kull i Sverige. I helnorske revir har det derimot vært en økning på to ulvekull, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Den norske bestanden har vært på eller marginalt over målet de to siste årene. 

Færre ulver

Når antall ulver skal beregnes for vårt naboland Sverige og totalt for den skandinaviske bestanden, multipliseres antall ulvekull med ti. Metoden inkluderer både levende og døde ulver gjennom hele sesongen for registrering.

– Da ser vi at det også har vært en nedgang i antall ulver i Skandinavia. Metoden gir en beregnet bestandsstørrelse på 440 ulver i den skandinaviske fellesbestanden. Det er ned 70 individer fra forrige vinter, forklarer Kindberg.

For Sverige og halvparten av grenserevirene beregnes bestanden til cirka 375 ulver. Det er ned 75 dyr fra 450 forrige vinter.

Laveste antall på nesten 10 år i Norge

Nedgangen er størst i Sverige, men også i Norge hvor vi har en målsetting om å telle alle ulver, ser vi en reduksjon i bestanden.

– I vinter ble det påvist 42–44 ulver med helnorsk tilhold og 32 individer i grenserevir. Når ulvene i grenserevir fordeles mellom de to landene, gir det 58–60 ulver. Det er det laveste antallet vi har påvist her til lands siden vinteren 2014/2015, sier Petter Wabakken. Han er prosjektleder for overvåkingen av ulv hos Høgskolen i Innlandet.

Tallene inkluderer ulver som har dødd av ulike årsaker gjennom overvåkingssesongen. De reflekterer sånn sett status for bestanden ved sesongens start 1. oktober.

Fortsatt ekstrem innavl

Den skandinaviske ulvebestanden har over mange år slitt med ekstrem innavl. Grunnen er at den nedstammer fra kun få dyr. 

Bestanden er avhengig av nye gener utenfra for å motvirke innavl. Overvåkingen registrerer derfor nye ulver som kommer vandrende inn fra øst.

En finsk-russisk hann holder fortsatt til i Settenreviret. I vinter ble det påvist fem nye valper i dette helnorske reviret. 

Forskerne dokumenterte også fem nye finsk-russiske immigranter i Skandinavia i vinter. Fire av disse er kun registrert i nord, mens én hannulv har vandret inn i den reproduserende delen av bestanden i sør. 

– Han kan bli en viktig bidragsyter for å redusere graden av innavl om han lykkes å etablere seg med partner, forklarer Øystein Flagstad, seniorforsker og genetiker i Rovdata.

Referanse:

Petter Wabakken mfl.: Bestandsovervåking av ulv vinteren 2023-2024. Inventering av varg vintern 2023-2024. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien 1-2024, 2024.

Om overvåkingen av ulv i Norge og Sverige

  • Overvåkingen utføres årlig med felles metoder i begge land i perioden fra 1. oktober til 31. mars.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Informasjon fra radiotelemetri, andre forskningsdata og døde ulver brukes også når slik informasjon er tilgjengelig.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • I Norge har Rovdata ansvaret for overvåkingen av ulv på oppdrag fra Miljødirektoratet.

  • Høgskolen i Innlandet (HINN) ved Evenstad utfører på oppdrag fra Rovdata kvalitetssikring og sammenstilling av data på landsbasis i foreløpige månedsrapporter og i en endelig årlig statusrapport om ulvebestanden i Skandinavia. Den skandinaviske rapporten utformes i samarbeid med SLU Viltskadecenter i Sverige.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet i Norge, med HINN som underleverandør i utvalgte revir.

  • SNO og HINN følger også opp tips fra publikum.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt i Norge blir analysert ved DNA-laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS