Denne artikkelen er produsert og finansiert av Forsvarets forskningsinstitutt - les mer.

Mannskap fra Heimevernet og Røde kors under en øvelse med fiktive masseskader i 2010.

Frivillige organisasjoner kan yte mye i totalforsvaret

Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp og Norges Røde Kors kan hver stille med flere tusen frivillige ved nasjonale kriser. 

Mange av dem har spesialistkompetanse. I en ny rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) understreker forskerne hvor viktig det er at de er nært knyttet til norsk beredskap. 

FFI har på oppdrag kartlagt de frivillige beredskapsorganisasjonenes ressurser og rolle. Oppdraget har de fått fra de tre nevnte pluss Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Heimevernet.

Forskerne har sett på hvordan disse kan sikre sivilbefolkningens behov i hele spekteret av mulige kriser. 

Rapporten viser at organisasjonene da kan støtte og opprettholde mange viktige samfunnsoppgaver.

Ulikt fordelt

Rapporten viser at de frivillige ressursene er ulikt fordelt mellom forskjellige regioner i Norge. Derfor er det viktig med oversikt og kontakt.

– Å kjenne til hverandres ressurser og at aktørene har trent sammen er en forutsetning for effektivt samvirke, skriver forskerne.

De mener styresmaktene bør se nærmere på hvordan slike frivillige organisasjoner kan inkluderes enda bedre i ulike arenaer. Målet vil være å sikre effektiv ressursbruk til rett tid uansett hva slags krise det dreier seg om.

Tar initiativ

Forskerne sier også at det er grunn til å vente økt frivillig initiativ og innsats dersom en sikkerhetspolitisk krise eller væpnet konflikt skulle ramme Norge.

– Vi bør i Norge planlegge for økt tilslutning av frivillige initiativ. Vi bør også undersøke hvordan dette skal håndteres innenfor rammene av krigens folkerett, sier rapporten.

Hensyn til særtrekk

Uavhengig av hvordan de frivillige inkluderes i totalberedskapen, sier forskerne at det er nødvendig at Forsvaret tar hensyn til rettslige forpliktelser og de frivillige organisasjonenes uavhengighet, særtrekk og rolle.

Rapporten fra FFI er et viktig bidrag til å styrke totalforsvaret og sikre at Norge er bedre rustet til å håndtere kriser og konflikter.

Referanse:

Tonje Grunnan mfl.: Frivillige beredskapsorganisasjoner i fremtidens totalforsvar. FFI, Rapport, 2024.

Powered by Labrador CMS