Kan det å ha barn i seg selv oppleves som meningsfullt i seg selv at den økonomiske situasjonen spiller en mindre rolle?

Barnefamilier med lav inntekt er ikke misfornøyde med livet

Tvert imot. De er like tilfredse som gjennomsnittet i befolkningen, viser en ny analyse.

Familier med barn har generelt høy inntekt sammenliknet med andre husholdninger i Norge.

Men de siste årene har det blitt flere barnefamilier med lav inntekt.

I 2018 bodde nærmere 111 000 barn i familier som hadde hatt lite penger å rutte over en periode på flere år.

Denne andelen har økt kraftig de siste årene. Bare mellom 2011 og 2018 økte den fra 7,6 til 11,3 prosent.

Barn som har innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppen, viser tall fra SSB.

Store forskjeller mellom grupper

Flere undersøkelser har vist at det er de med mest penger som er mest tilfredse med livet. Tilsvarende er de som ligger nederst på inntektsstigen minst fornøyde.

Dette bekrefter også den første nasjonale livskvalitetsundersøkelsen som SSB gjennomførte i år og som forskning.no skrev om nylig.

Dette er kanskje ikke så overraskende.

Men nå finner altså SSB i Levekårsundersøkelsen EU-SILC at det er store forskjeller mellom gruppene som hadde lav inntekt i perioden 2013 til 2019.

Minstepensjonister er forskjellige

De som er minst tilfredse med livet er de som mottar sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger (AAP).

Disse gruppene skårer betydelig lavere enn gjennomsnittet i befolkningen, skriver SSB i sin analyse.

Minstepensjonister som bor alene, enslige forsørgere og uføretrygdede ligger også godt under gjennomsnittet.

Par som har barn som har lav inntekt, ligger derimot på nivå med resten av befolkningen når de blir spurt om tilfredshet med livet.

Dette til tross for at de i større grad har falt utenfor arbeidslivet og har økonomiske problemer.

Det samme gjør minstepensjonister som bor sammen med andre. De ligger til og med litt over gjennomsnittet og skiller seg klart ut fra minstepensjonister som lever alene.

Lykkelige av barn?

SSB har også spurt deltakerne i undersøkelsen om de opplever livet som meningsfylt.

Både enslige forsørgere og par med barn og lav inntekt opplever relativt høy grad av mening, sammenliknet med andre lavinntektsgrupper.

Forskerne spekulerer i om en forklaring kan være at det å ha barn i seg selv oppleves som så meningsfullt at den økonomiske situasjonen spiller en mindre rolle for den subjektive livskvalitet.

Uenighet blant forskere

Ikke all forskning viser at det å få barn gjør oss lykkelige.

Thomas Hansen, forsker ved OsloMet, fant i sin avhandling fra 2010 at mye av den internasjonale forskningen viser at du faktisk har det bedre uten barn.

Hans egen studie fra Norge antyder at heller ikke norske barnløse er mindre tilfredse med livet enn de som er foreldre.

– Vi målte om det var forskjeller på følelse av tilfredshet, positive og negative følelser, hos barnløse og foreldre. For menn spilte det ingen rolle, og for kvinner spilte det liten eller ingen rolle, sa Hansen i et intervju til forskning.no.

Men det kan være forskjell mellom land og at skandinaviske land derfor kommer godt ut, mener SSB-forskerne.

Noen studier finner nemlig at det er høyere tilfredshet blant foreldre i land med gode sosiale velferdsordninger enn i land uten støtteordninger, skriver de.

Kilde:

Maria Engvik: Livskvalitet i lavinntektsgrupper, SSB-analyse 2020

Powered by Labrador CMS