Denne artikkelen er produsert og finansiert av RBUP Øst og Sør - les mer.

– Back2School er et behandlingsprogram som skal hjelpe barn tilbake til en regelmessig skolegang og til å trives med å gå på skolen, forteller Simon-Peter Neumer.
– Back2School er et behandlingsprogram som skal hjelpe barn tilbake til en regelmessig skolegang og til å trives med å gå på skolen, forteller Simon-Peter Neumer.

Dansk metode kan hindre skolefravær

Konsekvensene av langvarig fravær er store. Hvordan kan vi få barna tilbake til skolen?

Back2School er et behandlingsprogram rettet mot problematisk skolefravær, som skal hjelpe barn tilbake til en regelmessig skolegang og til å trives med å gå på skolen.

– Dette betyr at man søker å reduseres barnets unngåelsesatferd når det gjelder skolen og øke deres opplevelse av mestring, trivsel og aktiv deltakelse, forteller forsker Simon-Peter Neumer i Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP.

Han samarbeider i et pilotprosjekt for å teste ut det danske behandlingsprogrammet Back2School i Norge sammen med en gruppe fra NTNU Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern, NORCE, Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet, UiT RKBU Nord og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Årsaker til at barn unnlater å gå på skolen

1. For å unngå opplevelser eller situasjoner i skolen der de får negative følelser som i skolegården, på toalettene, å ta bussen.

2. For å unngå fryktede sosiale situasjoner og ubehag på skolen, eller situasjoner på skolen der de opplever at andre bedømmer og evaluerer dem som å si noe høyt i timen, lese høyt, bli spurt i leksa eller føle seg utenfor sosialt.

3. For å få mer oppmerksomhet fra andre (ofte foreldrene) utenfor skolen som frykt for atskillelse fra foreldre, ønske om å være mer sammen med en foreldre eller barn som vil passe på en syk forelder.

4. For å gjøre noe attraktivt utenfor skolen som å spille data, se tv, sove lenge, være sammen med venner som heller ikke går på skolen.

Øke trivsel og aktiv deltakelse på skolen

Back2School er et dansk tiltak for bekymringsfullt skolefravær, hvor formålet er å hjelpe den unge i gang på skolen gjennom å støtte barnet, familien og skolen gjennom forskningsbaserte metoder.

I programmet tar man utgangspunkt i at skolefravær er et komplekst problem og årsakene til fraværet kan være mange. Tiltaket er basert på det som kalles kognitiv atferdsterapi og innebærer intensivt arbeid over tre til fire måneder.

– Vi har startet et samarbeid i Norge mellom kompetansesentrene og Århus universitetet ved professor Mikael Thastum, hvor formålet er å tilby opplæring i programmet og samtidig forske på effekten av en norsk versjon, sier Neumer.

Han forteller at de har sett at det varierer hva slags hjelp barn og ungdom med bekymringsfullt fravær får, og det er altfor mange som sitter hjemme uten et godt tilbud.

– Jeg tror Back2School-programmet vil kunne bidra til at vi kan få mer forskningsbaserte tiltak brukt i førstelinjetjenestene over tid, sier han.

Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi tar utgangspunkt i det dynamiske samspillet mellom tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og atferd. Den gjensidige påvirkningen gjør at man kan velge ulike innfallsvinkler for å prøve å endre et fastlåst uønsket mønster.

Kilde: Legeforeningen.no

Gode resultater i Danmark

I Danmark har de gjennomført et forskningsprosjekt på effekten av programmet. 152 familier deltok med barn som hadde minst ti prosent fravær i det siste skoleåret, de fleste av dem langt mer. Forsøket ble avsluttet i november 2020.

– Det ser ut til at resultatene i Danmark er lovende så langt, og i vår pilot skal vi finne ut hva som bør tilpasses til norske forhold og hvilke elementer man kunne tilføye for å videreutvikle programmet og oppnå enda bedre resultater her hjemme, forteller Neumer.

Simon-Peter Neumer er forsker i Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP.
Simon-Peter Neumer er forsker i Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP.

Han forteller at programmet er spesielt beregnet på barna i alderen 6 til 16 år, og at opplæringen for de første kommunene, som skal delta aktivt i pilotstudien, gjennomføres i mars i år.

Avhengig av erfaringene i pilotstudien og etterspørselen fra skolene vil flere kurs tilbys etter hvert.

En definisjon på problematisk skolefravær er når en elev har:

  • gått glipp av mer enn 25 prosent av skoletiden i løpet av de to siste ukene,
  • hatt store vansker med å gå til timene i minst to uker,
  • hatt mer enn ti dager (eller 15 prosent) fravær i løpet av en periode på 15 uker i et skoleår.

Problematisk skolefravær gir konsekvenser, på kort sikt i form av problemer med å følge faglig utvikling og dårlige karakterer, barna havner utenfor sosialt, har følgeproblemer med relasjon til venner, og man kan se tegn på at barnet eller ungdommen ikke trives psykososialt.

På lang sikt kan det føre til at barna dropper ut av videre utdanningsforløp etter grunnskolen, fravær i skolen fører til vansker med å komme seg i arbeid og de har en forhøyet risiko for å utvikle psykiske problemer som angst, depresjon eller antisosial atferd.

Hva vi kan gjøre her og nå

– Programmet følger en manual med en samling av forskjellige terapeutiske metoder og teknikker. Hva man velger, er basert på informasjon fra kartlegging. Slik blir behandlingen tilpasset individuelt til de behovene som det enkelte barn og familie har, forteller Neumer.

I Back2School er ikke det viktigste hva som eventuelt kan være bakenforliggende årsaker til barnets skolefravær og tilgrensende vansker.

Programmet tar høyde for at det fins ulike grunner til fravær, og at man kan velge å ta i bruk ulike moduler ut fra hva den enkelte elev strever med.

– I denne metoden tenker vi framover, hva kan vi gjøre her og nå og i framtiden for å hjelpe barnet, sier han.

Neumer forteller at det er viktig å finne de faktiske årsakene til skolefraværet. De kan ligge hos barnet selv, men det kan også være forhold hjemme eller hvordan skolen er strukturert.

Det kan også være at programmet avslører problemer som er mer omfattende enn hva det kan dekke.

– Etter at grunnlaget for problemet er kartlagt, vil manualen inneholde trinn for trinn-tiltak, som vil gi fagfolk best mulig støtte når de skal hjelpe barna, sier Neumer.

Programmet er evaluert med høy brukerfornøydhet i Danmark, men kan optimaliseres, eventuell med metoder som er utviklet i andre forskningsprosjekter i Norge.

Dette kan for eksempel være forbedret samarbeid med alle involverte eller en mer pålitelig registrering av skoledeltakelse ved hjelp av en app.

Pilotprosjekt i gang

Nå får vi en norsk utprøving av Back2School i en pilotstudie. Ulike kommuner fra hele Norge har allerede meldt seg til å delta med grupper på tre personer fra hver kommune.

De vil få gratis opplæring og veiledning i manualen mot å rekruttere tre barn/unge og gjennomføre Back2School-programmet innen slutten av skoleåret 2022–2023.

Neumer mener at fordelene med programmet blant annet er at kommunene gjennom deltakelsen i denne opplæringen, får ansatte som har en grunnopplæring i angst, depresjon og foreldreveiledning.

Dette er kunnskap de også kan bruke i andre saker, samtidig som kommunens kompetanse på håndtering av skolefravær blir utvidet.

Du kan lese mer om programmet her (pdf).

Kort om Back2School

Back2School er en koordinert innsats for å behandle barn med bekymringsfullt skolefravær. I programmet inngår det blant annet en grundig utredende forberedende samtale, elleve møter med barn/foreldre, tre samarbeidsmøter med skolen og man trekker eventuelt inn andre fagpersoner etter behov.

Tre måneder etter avslutningen har man en «booster-seksjon» samt et møte med skolen.

I Backk2School brukes metoder fra kognitiv atferdsterapi (KAT), som er rettet mot de vanskene hvert enkelt barn eller ungdom har. Dette gjøres gjennom samtaler og strukturerte spørreskjema som leder til en problembeskrivelse (kasusformulering) gjort av barn, foreldre og terapeut i fellesskap.

Ut ifra denne setter man sammen opp mål for behandlingen, planlegger behandlingsforløpet og velger hvilke metoder som skal brukes.

Powered by Labrador CMS