61 barn med autisme deltok i åtte ukers behandling i barnehagen. (Foto: Microsoft)

Effektiv behandling for barn med autisme

Trening på å dele opplevelser med andre, fungerer godt for førskolebarn med autisme både på kort og lengre sikt.

Små barn er svært ivrige på å dele oppmerksomhet om ting og hendelser med andre.

De viser frem tegningen sin. De peker på valpen for at andre skal se. De smiler og ser mot andre når de ser noe morsomt.

Barn med autisme derimot har ofte store vansker med å dele oppmerksomhet med andre, og disse vanskene hemmer språklæringen. Derfor har behandling rettet mot bedring av delt oppmerksomhet vært etterlyst.

Forskere ved Oslo Universitetssykehus og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (R-BUP) har nå gjennomført en randomiserte kontrollert studie som viser en positiv effekt av en behandlingsmetode rettet mot utvikling av nettopp delt oppmerksomhet hos førskolebarn med autisme.

Vi gjorde studien der små barn med autisme oftest får sitt behandlingstilbud - i barnehagene.

Også barnehagepersonale kan bidra

Studier fra USA har vist at spesialister, som trente doktorgradsstudenter, kan bidra til å bedre evnen til delt oppmerksomhet hos barn med autisme. Resultatene fra vår studie er de første som viser at også barnehagepersonalet kan bidra til en slik utvikling om de får opplæring og veiledning fra spesialisthelsetjenesten.

61 to til fire år gamle barn med autisme fra Øst- og Vestlandet ble rekruttert til studien og tilfeldig fordelt til to grupper; en behandlingsgruppe og en kontrollgruppe. Barna i behandlingsgruppen deltok i en åtte ukers behandling med fokus på utvikling av delt oppmerksomhet i tillegg til sitt vanlige barnehagetilbud, mens barna i kontrollgruppen bare fikk sitt vanlige barnehagetilbud.

Behandlingen ble gjennomført av barnehagepersonalet med ukentlig veiledning fra spesialisthelsetjenesten. Endringer hos barna ble målt med videoopptak, tester og spørreskjemaer rett etter avsluttet behandling og 6- og 12 måneder senere.

Pekte og viste mer

Etter endt behandling hadde barna i behandlingsgruppen, sammenlignet med de i kontrollgruppen flere initiativ til delt oppmerksomhet. De pekte og viste mer. De viste også mer samlek med mødrene sine, noe som tyder på at behandlingseffekten overføres til viktige nærpersoner. Det er særlig viktig fordi vi vet at barn med autisme har store problemer med å overføre lærte ferdigheter til andre miljøer og personer.

Effekten av behandlingen vedvarte. Ett år etter avsluttet behandling viste fortsatt barna i behandlingsgruppen bedre evne til delt oppmerksomhet.

Vi fant derimot ikke at denne bedringen også førte til bedre språkutvikling. Vi trenger flere studier for å forstå om en mer intensiv eller langvarig behandling eller et samarbeid mellom barnehagene og hjemmet kan gi en bedre effekt på barnas sosiale- og språklige funksjon.

Samlet peker resultater fra denne og andre studier mot at også behandling rettet mot utvikling av delt oppmerksomhet bør inkluderes i behandlingstilbudet til førskolebarn med autisme, avslutter Kaale.

Referanser:

Kaale, A., Fagerland, M.W., Martinsen, E.W., og Smith, L. (2014) Preschool-based social-communication treatment for children with autism: 12-month follow-up of a randomized trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 53 (2), 188-198. doi: 10.1016/j.jaac.2013.09.019.

Kaale, A., Smith, L., og Sponheim, E. (2012) A randomized controlled trial of preschool-based joint attention treatment for children with autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53 (1), 97-105. doi: 10.1111/j.1469-7610.2011.02450.x Sammendrag

Powered by Labrador CMS