Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Forskerne oppsummerer rådene sine i seks punkter.
Forskerne oppsummerer rådene sine i seks punkter.

Slik kan lærere og skoleledere lykkes med de tverrfaglige temaene i klasserommet

Temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, og folkehelse og livsmestring gjør det lettere å bruke elevenes hverdagserfaringer til å lære.

«For mange kompetansemål og for overfladisk læring». Slik lød noe av kritikken mot læreplanverket fra 2006.

En revisjon presset seg fram.

Det nye læreplanverket skulle sørge for mer dybdelæring, færre kompetansemål og et verdiløft for å ruste elevene til et liv som aktive samfunnsborgere. Det ble innført i skolen fra høsten 2020.

Kari Anne Rødnes (til venstre), Anniken Furberg og Kenneth Silseth har sett på hvordan lærere underviste i tverrfaglige tema de første årene etter innføringen.
Kari Anne Rødnes (til venstre), Anniken Furberg og Kenneth Silseth har sett på hvordan lærere underviste i tverrfaglige tema de første årene etter innføringen.

Tre nye, tverrfaglige tema skulle bidra til dette. Disse er nå studert.

– Vi var spesielt nysgjerrige på hvordan lærere faktisk gjennomfører undervisning knyttet til de tverrfaglige temaene, sier Anniken Furberg.

Hun er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo (UiO) og leder den ferske studien.

Store samfunnsutfordringer inn i klasserommet

Temaene er bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring. De gjør det tydelig at skolen har medansvar for å arbeide med noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid: klima- og miljøkrisen, økt politisk polarisering og psykisk uhelse blant unge.

Ifølge læreplanen skal de tverrfaglige temaene trekkes inn i alle fag.

I studien har hun og elleve andre forskere ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet på UiO undersøkt hvordan det gikk da temaene kom ut i klasserommene og på tvers av fag.

Studien viser at lærerne har tatt fagfornyelsen på alvor og nå underviser i temaene. Det kan for eksempel være ved å ta for seg utfordringer som identitet, sosial ulikhet og inkludering, matvaner og bærekraft. 

Råd til lærere og skoleledere om arbeid med tverrfaglige tema

  1. Sett av planleggingstid med kollegaer der dere sammen diskuterer sentrale spørsmål og perspektiver knyttet til samfunnsutfordringen i fokus.
  2. Diskuter ulike former for tverrfaglighet og hvordan de ulike fagenes perspektiver og begreper, samlet og hver for seg, kan bidra til å belyse sentrale spørsmål og perspektiver på samfunnsutfordringen.
  3. Inviter elevene til å dele sine hverdagserfaringer, ideer og interesser i læringsaktiviteter og helklassesamtaler. Hjelp elevene til å se slike ressurser i sammenheng med faglig kunnskap og fagenes perspektiver.
  4. Hjelp elevene til også å heve blikket fra individuelle og lokale tiltak og løsninger på samfunnsutfordringer, og i retning av å forstå at slike utfordringer krever politiske og strukturelle tiltak.
  5. Test ut ulike måter å støtte elevenes arbeid på. Utforskende og omfattende undervisningsopplegg som tematiserer komplekse samfunnsutfordringer, fordrer en balansegang mellom lærerstyring og elevmedvirkning.
  6. Diskuter elevvurdering i tverrfaglig arbeid i profesjonsfellesskapet: Hvordan kan dere legge til rette for gode vurderingspraksiser som ivaretar enkeltfagene og en tverrfaglig tilnærming til samfunnsutfordringene?


Kilde: Fagfornyelsen i møte med klasseromspraksiser: Lærernes planlegging og gjennomføring av undervisning om tverrfaglig tema

Gjorde dypdykk i læreres erfaringer ved tre skoler

Rapporten fra delprosjektet er basert på tre omfattende casestudier.

Forskerne har konsentrert seg om skoler som allerede i 2021 og 2022 hadde kommet et stykke på vei i arbeidet med de tverrfaglige temaene.

Studien retter søkelys mot hvordan lærerne planlegger og gjennomfører tverrfaglig undervisning om tverrfaglige tema.

Felles for de tre skolene er at de har en organisatorisk fleksibilitet i arbeidet med tverrfaglige tema. Det vil si at de i perioder løser opp timeplanen for å gi rom for tverrfaglig undervisning.

– Analysene våre av data fra lærerintervjuer og klasseromsobservasjoner avdekker både muligheter og utfordringer knyttet til undervisning av tverrfaglige tema, forteller Furberg.

Økt fokus på læringsmiljø og elevmedvirkning

– Vi ser at undervisningsopplegg om de tverrfaglige temaene gir lærerne mulighet til å jobbe for læringsmiljø, relasjonsbygging og styrking av elevenes tilhørighet til sin klasse og skole, sier hun.

– Tverrfaglig undervisning gir dessuten stort rom for elevmedvirkning. Det er noe lærerne mener er viktig i denne typen arbeid, legger forsker Kari Anne Rødnes til.

Forskerne ser også at de tverrfaglige temaene gir gode muligheter for å trekke inn elevers hverdagserfaringer i undervisningen. 

Fra tidligere forskning vet de at dette er viktig for å skape engasjement og faglig forståelse hos elevene.

– Identitetsspørsmål, psykisk helse, etiske dilemma og klodens framtid ligger nær ungdommenes egen livsverden. Alt dette kan koples til de tverrfaglige temaene. Temaene er derfor et godt utgangspunkt for å engasjere elevene, sier professor Kenneth Silseth.

Han forteller at lærerne bruker muligheten de tverrfaglige temaene gir, for å reflektere over ulike sider ved elevenes liv – på tvers av skole og fritid.

Ønsker et tydeligere faglig fokus

Faglige begreper og perspektiver blir imidlertid utydelige i arbeidet med de tverrfaglige temaene, ifølge studien.

For selv om lærerne trakk inn elevenes hverdagserfaringer i undervisningsaktivitetene og i klasseromssamtaler, skapte de sjelden koplinger mellom hverdagserfaringer og fagkunnskap.

– De store samfunnsutfordringene, som de tverrfaglige temaene svarer på, har et sterkt kunnskapselement i seg. Da trenger elevene også å få et faglig begrepsapparat gjennom undervisningen, sier Anniken Furberg.

For å håndtere komplekse samfunnsutfordringer trenger man nemlig evnen til å gjøre faglige, politiske og etiske vurderinger.

– Og når det faglige blir mindre synlig i samtaler mellom elever og lærere, slik vi ser tendenser til i studien, må elevene selv kople faglige ressurser til samfunnsproblemer. Dette kan være utfordrende, sier Furberg.

– Læreren får en ekstra viktig rolle som støtte for elevenes arbeid og forståelse når undervisningsoppleggene innebærer mange ulike aktiviteter, arbeidsformer, læringsressurser og elevprodukter, legger Rødnes til.

Spenn i læreplanen

Tidligere rapporter i prosjektet EVA2020 har vist at det er et spenn i læreplanens beskrivelse av hvordan elevene skal arbeide med de tverrfaglige temaene. Forskerne i EVA2020 gjør en omfattende evaluering av ny læreplan.

I denne læreplanen legges det opp til at elevene innenfor enkeltfagene skal utvikle en forståelse av de tverrfaglige temaene. 

Samtidig legger den overordnede delen av læreplabverket vekt på at de tverrfaglige temaene «skal bidra til at elevene oppnår forståelse og ser sammenhenger på tvers av fag».

– Det kan være utfordrende for lærere å legge til rette for at elevene utvikler helhetlig forståelse av de tverrfaglige temaene når de er såpass forankret i enkeltfagene. Våre funn viser betydningen av at lærere støtter elever i å ta i bruk ulike faglige begreper og perspektiver i møte med tverrfaglige problemstillinger, sier Kenneth Silseth.

– Læreren får en ekstra viktig rolle som støtte for elevenes arbeid og forståelse når undervisningsoppleggene innebærer mange ulike aktiviteter, arbeidsformer, læringsressurser og elevprodukter, sier forsker Kari Anne Rødnes.
– Læreren får en ekstra viktig rolle som støtte for elevenes arbeid og forståelse når undervisningsoppleggene innebærer mange ulike aktiviteter, arbeidsformer, læringsressurser og elevprodukter, sier forsker Kari Anne Rødnes.

– Tolkningsrommet er stort, tilføyer Kari Anne Rødnes, – og her ligger kimen både til utfordringene og mulighetene undervisning av tverrfaglige tema gir lærerne og skolelederne.

Neste rapport: elevenes erfaring

Forskerne understreker at det er krevende å forberede utforskende, tverrfaglig undervisning. Det fordrer at både lærere og skoleledere setter av tid og ressurser til utviklingsarbeid sammen.

– Det er viktig at de utvikler strategier som kan støtte elevene i å integrere fagkunnskap fra ulike fag og samtidig aktivere sine egne erfaringer, livsverden og faglige interesser, forteller Furberg.

I denne delstudien har forskerne rettet oppmerksomheten mot lærernes undervisning i en tidlig fase av fagfornyelsen.

I neste delstudie skal forskerne samle inn data på tre nye skoler. De vil da undersøke elevenes læringsprosesser i arbeidet med de tverrfaglige temaene. Den rapporten kommer i desember 2024.

Referanse:

Anniken Furberg mfl.: Fagfornyelsen i møte med klasseromspraksiser. Læreres planlegging og gjennomføring av undervisning om tverrfaglige tema. Rapport fra Universitetet i Oslo, 2023. 

Evaluering av fagfornyelsen (EVA2020)

Fra og med skolestart høsten 2020 ble innholdet i alle læreplaner i grunnskolen og videregående opplæring revidert gjennom den såkalte fagfornyelsen.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å gjennomføre evaluering av fagfornyelsen.

Evalueringen skal gi ny kunnskap til, og om, beslutningsdeltakere og forvaltning i sektoren, skolens praksis og elevenes læring. Prosjektet gjennomføres i perioden 2019–2025.

Powered by Labrador CMS