Dårlig livskvalitet hos foreldrene kan bidra til mer stress i familien. Derfor er det viktig at også foreldrene får det bedre etter rådgivning. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Dårlig livskvalitet hos foreldrene kan bidra til mer stress i familien. Derfor er det viktig at også foreldrene får det bedre etter rådgivning. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Foreldrene til barn med atferdsvansker får det bedre med rådgivning

Selv om målet med foreldrerådgiving er å redusere atferdsvansker hos barnet, viser en ny studie at også foreldrene får det bedre.

Hvis barnet ditt viser tegn til atferdsvansker, er det flere tiltak som kan hjelpe. Kommunen bruker blant annet forebyggingsprogrammet kalt TIBIR, som står for Tidlig innsats for barn i risiko.

Her er målet å få til et bra samspill mellom foreldre og barn ved å bygge gode foreldreferdigheter som fremmer positiv utvikling hos barnet.

Fra før vet vi at foreldres livskvalitet, i form av fysisk og psykisk helse, har stor betydning også for barnas psykiske helse. Dårlig livskvalitet hos foreldrene kan bidra til mer stress i familien som ofte får negative konsekvenser for foreldrepraksis og samspillet mellom foreldre og barn.

Over tid kan det negative samspillet føre til atferdsvansker hos barna.

– Mange familier med små barn kan nok oppleve stress som kan bli belastende i perioder. Hvis vi kan hjelpe sårbare familier med å forbedre hvordan foreldrene føler at de har det, kan dette ha positive konsekvenser for hele familien, sier forsker Truls Tømmerås fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

Positiv endring – også for foreldrene

I en ny studie har Tømmerås analysert data fra to evalueringsstudier av programmene TIBIR foreldrerådgivning og gruppeversjonen av behandlingsmetoden som kalles PMTO. Sammen med andre forskere har han undersøkt om metodene har påvirkning på foreldres livskvalitet.

TIBIR foreldrerådgivning og PMTO gruppeversjon skiller seg fra hverandre i både form, behandlingsintensitet (fem timer versus 30 timer), og ved å være rettet mot ulike målgrupper.

Mens TIBIR foreldrerådgivning retter seg mot enkeltfamilier i en tidlig negativ utviklingsfase hvor utfordringene er mindre intense, tilbys PMTO gruppeversjon i gruppeformat til familier som viser tydelige samspillvansker.

Forskerne undersøkte både direkte og indirekte effekter av foreldretreningen på foreldres livskvalitet via endringer i barnas atferdsvansker, endring av måten foreldrene oppdrar barna sine på og via foreldrenes opplevde mestringsfølelse i foreldrerollen.

Forsker Truls Tømmerås ved NUBU. (Foto: Moment Studio)
Forsker Truls Tømmerås ved NUBU. (Foto: Moment Studio)

Kortversjonen hadde størst effekt

Seks måneder etter avsluttet behandling fant forskerne at begge metodene i større grad enn annen type praksis reduserte barnas atferdsvansker. Men det var bare den korte foreldrerådgivningen i TIBIR som hadde en positiv effekt på foreldrenes livskvalitet sammenliknet med annen praksis.

Både PMTO gruppeversjon og TIBIR rådgivning hadde store effekter på forbedring av foreldrepraksis og foreldres mestring av barnets utfordringer.

Det kan virke overraskende at det kortvarige foreldretreningsprogrammet er det som har størst effekt på foreldres livskvalitet. Dette kan henge sammen med forskjeller i målgrupper mellom de to PMTO-baserte intervensjonene.

Barn som fikk TIBIR foreldrerådgivning var nemlig yngre, hadde lavere nivåer av atferdsvansker, og familiene var noe mer ressurssterke sammenliknet med foreldrene som fikk PMTO gruppeversjonen.

Hele familien tjent med tidlig innsats

Forsker Truls Tømmerås sier at det sannsynligvis er enklere å få til positiv endring både hos barn og foreldre når et negativt familiesamspill og barnets utfordringer ikke har fått utvikle seg og vedvare over tid.

– Mye tyder på at ikke bare barna, men hele familien kan tjene på at forebyggende tiltak blir satt inn tidlig, sier Tømmerås.

Han mener slike positive ringvirkninger på foreldres livskvalitet antyder at effektene av familierettede PMTO-baserte, eller andre kunnskapsbaserte foreldretreningsprogrammer, kan være undervurderte.

Referanse:

Truls Tømmerås, John Kjøbli og Marion Forgatch: Benefits of Child Behavior Interventions for Parent Well-Being. Family Relations. 2018. DOI: https://doi.org/10.1111/fare.12344. (Sammendrag)

Om prosjektet

Begge programmene som er med i studien er en del av de kommunerettede intervensjonene i TIBIR, og er basert på prinsippene fra behandlingsmetoden PMTO (Parent Management Training – Oregon).

Den nye studien er gjennomført av Truls Tømmerås fra NUBU, John Kjøbli fra RBUP Øst og Sør og Marion Forgatch fra Oregon Social Learning Center.

Powered by Labrador CMS