Forskere har undersøkt om barn får mindre atferdsproblemer dersom foreldrene mottar rådgivning. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Foreldreopplæring hjelper mot barns atferdsproblemer

Ny forskning viser at barn som viser atferdsproblemer, har utbytte av at foreldrene får rådgivning. Dette tilbudet er spesielt viktig for familier med få ressurser. 

Lær mer om programmet

Foreldretreningsprogrammet som denne studien bygger på, heter PMTO (Parent Management Training – Oregon) og implementeres i Norge av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge.

På senterets egen hjemmeside kan en lese mer om både PMTO Foreldrerådgivning og PMTO Foreldregruppe.

PMTO inngår dessuten i det kommunalt baserte programmet TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko). TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn, tilpasset det kommunale tjenestenivået.

Programmet består av seks ulike intervensjoner, som til sammen representerer en helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe forløpere til eller allerede utviklete atferdsproblemer hos barn. Programmet har også som målsetting å styrke barnets sosiale kompetanse.

PMTO er også omtalt av andre aktører i fagfeltet:

Her kan du lese omtalen fra den internasjonale databasen Blueprints.

Her kan du lese omtalen fra det elektroniske tidsskriftet Ungsinn.

Vil du lære mer om programmet? Her kan du lese mer om de ulike versjonene:

PMTO Foreldrerådgivning

PMTO Foreldregruppe

PMTO.no

 

Det er vanlig at barn er uoppmerksomme, krangler og er i opposisjon. Men noen barn viser mer av denne atferden enn det som regnes som normalt.

Dette kan føre til problemer og negative konsekvenser for barna både på kort og lang sikt. De sliter ofte med å komme overens med både jevnaldrende og voksne hjemme og i barnehagen eller skolen. Dette fører til at de viser lavere sosiale ferdigheter i kontakt med andre og er oftere lei seg.

Få ressurser, høyere risiko

Atferdsproblemer kan ramme barn fra alle familier, men barn fra familier med få sosiale og økonomiske ressurser blir oftere utsatt for stress i hjemmemiljøet. Slike miljø gir altså høyere risiko for utvikling av atferdsproblemer hos barn.

I tillegg er barn fra disse familiene en gruppe som er i risiko for negativ utvikling på flere områder. De har for eksempel stor risiko for frafall i skoleforløpet, de opplever ofte marginalisering i arbeidsmarkedet og de har dårligere helse senere i livet.

– Nettopp derfor er det viktig å kunne tilby effektive hjelpetiltak til sårbare barn fra disse familiene, sier Truls Tømmerås, stipendiat og forsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge.

Det finnes heldigvis flere hjelpetiltak for barna. Men hvor god effekt har de?

Sammen med forsker John Kjøbli har Tømmerås undersøkt effekten av to versjoner av et foreldretreningsprogram. Kjøbli er forskningsleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse – øst og sør.

Programmene er en del av et kommunalt basert tilbud for foreldre med barn som har atferdsproblemer. 

Sosiale forskjeller vanlig

At hjelpetiltak fungerer bedre for de som har mange sosiale og økonomiske ressurser, er en vanlig oppfatning blant forskere i flere fagfelt. Også når det gjelder atferdsproblemer hos barn, er det en oppfatning av at foreldretrening virker best i ressurssterke familier.

Spørsmålet er om dette gjelder også for det kommunale programmet her i Norge.

– Det er viktig at hjelpetiltak er effektive for grupper med høy risiko. Hvis det motsatte er tilfelle, vil dette kunne være negativt for effektiviteten av hjelpetiltaket, mener Tømmerås.

Foreldretrening gir effektiv hjelp 

Det første forskerne undersøkte, var om familiens tilgang på sosiale og økonomiske ressurser påvirket effekten av foreldretreningsprogrammene og annen type hjelp.

Foreldretrening består blant annet av individuell rådgivning med fagpersoner. Der får foreldrene trening i hvordan de kan opptre konsekvent med regler innad i familien, følge opp med milde negative konsekvenser når barnet ikke gjør som de sier, gjenvinne kontrollen over egne negative følelser og å tilrettelegge aktiviteter i og utenfor hjemmet.

Sett under ett, førte foreldretreningen til mye mindre atferdsproblemer hos barna fra familier med lite ressurser. Jo færre ressurser i familien, jo bedre effekt hadde barna av foreldretreningen.

Men hos barn fra familier med tilsvarende lite ressurser som fikk annen type hjelp enn foreldretrening, var trenden motsatt: Jo færre ressurser i familien, jo større ble disse barnas atferdsproblemer over tid. Ifølge Tømmerås har dette to viktige implikasjoner:

– Hvis sårbare barn fra familier med få ressurser ikke får effektiv hjelp, vil dette kunne føre til større sosiale forskjeller i barns utvikling av atferdsproblemer.

Og videre:

– Det ser ut til at foreldretrening er en spesielt effektiv måte å kunne hjelpe barn fra familier med få ressurser på.

Intensiv foreldretrening er viktig

Videre undersøkte forskerne om tilgang på ressurser i familien gav forskjellige resultater innad i de to ulike versjonene av foreldretreningsprogrammet. Foreldrene fikk enten en kortvarig versjon hvor de i snitt mottok fem timer rådgivning, eller så fikk de  fullversjonen av programmet hvor de mottok tretti timer med hjelp.

Forskerne fant at det kortvarige programmet i snitt virket like godt for barn fra familier med få som med mange ressurser.

Derimot fant de andre resultater for fullversjonen av programmet, i den versjonen med høyest intensitet. Hos barn fra familier med få ressurser fant man her store reduksjoner i atferdsproblemer, både rett etter behandling og etter seks måneder.

– Intensiv foreldretrening ser ut til å være spesielt effektivt for barna fra familiene med få ressurser, avslutter Tømmerås.

Referanse:

Tømmerås, T., & Kjøbli, J. (2017). Family resources and effects on child behavior problem interventions: A cumulative risk approach. Journal of child and family studies. Online first. doi:10.1007/s10826-017-0777-6

Powered by Labrador CMS