Kriminaliteten blant unge har falt over 40 prosent de siste årene. Samtidig er den mer enn doblet blant godt voksne i Norge. (Foto: igorstevanovic / Shutterstock / NTB scanpix)

Kriminaliteten nesten halvert blant ungdom – mer enn doblet blant eldre

Er lovbrudd mye knyttet til generasjoner?

Norsk ungdom blir mer lovlydige for hvert år som går. Dette har vært kjent en stund.

Mindre kjent er det at godt voksne og eldre nå må ta en større del av ansvaret for at stadig flere politiansatte skal ha noe å fylle arbeidsdagen med.

I Norge har vi nå snart en politimann eller politikvinne per 500 innbygger.

Kriminaliteten blant eldre har økt nokså jevnt siden 2002. Kriminaliteten blant unge har falt dramatisk etter 2007.

40 prosent ned

I 2002 ble 9956 ungdommer under 18 år siktet for lovbrudd.

I 2015 var dette sunket til 5925 ungdommer, ifølge en utregning forskning.no har gjort med utgangspunkt i SSB sin statistikkbank.

En reduksjon på over 40 prosent.

75 prosent opp

I 2002 ble 7316 voksne over 50 år siktet for lovbrudd. I 2015 var dette økt til nesten 13 000.

En økning på over 75 prosent.

Tallene er hentet fra SSBs kriminalstatistikk og omfatter alle som er siktet for lovbrudd.

Mindre voldsutsatte unge

Dagens ungdommer begår langt færre voldsforbrytelser og tyverier enn det generasjoner med ungdommer har gjort før.

Aller størst er nedgangen blant de yngste, altså unge under 18 år.

I 1980 sto ungdom under 18 år for hele 35 prosent av alle siktelser for lovbrudd i Norge.

I dag har dette sunket til under 8 prosent.

Mange unge siktes fortsatt for narkotikaforbrytelser. Hadde det ikke vært for dette, så ville nedgangen i kriminalitet blant norsk ungdom ha vært enda en god del større.

Ungdom blir også sjeldnere offer for vold nå enn før. Det er viktig, fordi ungdom og unge voksne generelt har vært de mest voldsutsatte i samfunnet.

Rus, vold og bilkjøring blant eldre

Mens endringen har skjedd raskt blant unge, så har den skjedd saktere og over lengre tid blant eldre. Det har gjort eldre-økningen i norsk kriminalitet mindre synlig.

Noe av forklaringen på mer kriminalitet blant godt voksne og eldre er selvfølgelig at det blir flere av dem i samfunnet.

En annen viktig forklaring er at stadig flere over 50 år velger å kjøre i ruspåvirket tilstand.

Ellers øker absolutt alle typer kriminalitet blant eldre – fra tyverier til vold og mishandling.

Spesielt sterk er økningen i rusmiddellovbrudd og altså trafikkovertredelser. Det siste særlig blant personer over 60 år.

Færre forbrytere, flere politifolk

For en del år tilbake rapporterte aviser, radio og TV om stadig mer kriminalitet i Norge.

Noen tror kanskje at det fortsatt er slik.

Spesielt var mange bekymret for økningen i kriminalitet blant unge. Dette må møtes med mer politi, lød kravet.

Politikerne har nå svart: Bare de siste fem årene er antall årsverk i norsk politi økt med 17 prosent.

Men det speiler ikke et økt behov: Bare siden begynnelsen av forrige tiår er antall lovbrudd etterforsket av politi og påtalemyndighet i Norge redusert med om lag en femdel.

Det siste året SSB har ferdig kriminalstatistikk for er 2015. Da gikk antall etterforskede lovbrudd ned med nesten 6 prosent sammenlignet med året før. Mye av nedgangen skyldtes redusert kriminalitet blant unge.

Siden befolkningen i Norge har økt en god del de siste årene, er reduksjonen i kriminaliteten enda større når den måles per innbygger enn når den måles i absolutte tall.

Grafikken under viser utviklingen i antall lovbrudd per 1000 innbygger.

Med færre lovbrudd å ta seg av, så er politiet blitt i stand til å oppklare flere forbrytelser.

Den aller siste kriminalstatistikken fra SSB – for året 2015 – forteller for første gang i nyere tid om flere oppklarte enn uoppklarte lovbrudd i Norge.

Økning fra lavt nivå

Reid Stene har ansvar for kriminalstatistikkene hos SSB. Han sier dette:

– Vi har ikke analysert tallene for eldre like godt som tallene for unge. Men vi ser at det har skjedd en forskyvning av kriminaliteten fra yngre mot eldre.

– De første årene etter 2. verdenskrig var 14-åringer de mest kriminelle i Norge. I årene etter har kriminalitetstoppen beveget seg til langt høyere aldersgrupper.

– Ser vi for eksempel på de som blir siktet for misbruk av narkotika, så utgjør personer over 50 år en stadig større andel.

Stene advarer mot å lese for mye ut av kriminalstatistikken akkurat for årene 2002 og 2003 fordi det da skjedde en stor omlegging av norsk politi, blant annet ble antall politidistrikter halvert. At det var en lavere kontrollaktivitet fra politiets side, kan være blant årsakene til at færre ble siktet for forbrytelser akkurat disse to årene.

– Vi ser ellers at voksne menn som kjører bil i beruset tilstand, og andre trafikklovbrudd, klart bidrar til økningen i antall siktede personer i de eldre aldersgrupper. Det er også viktig å huske på at økningen i kriminalitet blant eldre skjer fra et ikke særlig høyt nivå, og fremdeles er det langt færre eldre enn yngre som blir tatt for lovbrudd. Det gjør økningen noe mindre dramatisk.

– Samtidig ser vi at kriminalitet-økningen blant personer over 50 år skjer innenfor flere forskjellige typer forbrytelser, sier Stene.

Hva er årsaken?

At norsk ungdom blir stadig streitere, er noe ungdomsforskere har sett i flere år allerede.

Men når forskning.no kontakter noen norske forskere på kriminalitet om økningen i eldre-kriminaliteten, finner vi ikke noen eksperter som kan gi oss svar om utviklingen.

Den ene spekulasjonen blir dermed omtrent like god som den andre.

Kan den økte kriminaliteten blant eldre rett og slett skyldes at politiet nå har mer ressurser til å fokusere på denne gruppen?

Eller handler det om at politiet har skiftet fokus fra unge til eldre?

Dette spekulerer en forsker på, men understreker at hun ikke har noe belegg for å si noe om dette og at hun derfor heller ikke ønsker å bli sitert.

– Vi har ikke sett nærmere på dette og jeg kjenner heller ikke til at noen andre har gjort det, sier en forsker ved Politihøgskolen og legger til:

– Men temaet er viktig.

Når vi ber Analyseavdelingen hos Oslo politikammer om å kikke på tallene, melder de tilbake at økningen i eldre-kriminalitet i liten grad er et hovedstadsfenomen. Der har det ikke vært særlig store endringer de siste 15 årene.

Mer familievold og mer trafikkforhold, lyder likevel tipset vi får fra analytikerne i Oslo når vi spør om godt voksne og kriminalitet. Men analytikerne forskning.no kontakter kjenner ikke til at det finnes registreringer i Oslo på aldersnivå som kan belegge eller avkrefte dette.

Ikke økonomisk forklaring

Dagens eldre er den mest velstående eldre-generasjonen noensinne. Eldre i Norge har aldri hatt det bedre økonomisk enn de har det i dag.

Dagens norske ungdommer kan bli den første generasjonen på over hundre år som får det økonomisk vanskeligere enn generasjonen før dem.

Ungdom begår dermed tilsynelatende ikke flere tyverier når de får mindre å rutte med. Eldre begår tilsynelatende ikke færre tyverier når de får mer penger å rutte med.

Et generasjonsspørsmål?

Mange eldre har i dag god råd. Hvorfor øker kriminaliteten i den samme generasjonen? (Illustrasjonsfoto: CITL / Shutterstock / NTB scanpix)

Noen vil sikkert spekulere på om kriminalitetsøkningen blant godt voksne og eldre kan ha noe med generasjonen deres å gjøre?

Akkurat som nedgangen i kriminalitet blant unge og unge voksne ofte forklares med generasjonen de tilhører.

I samfunnsvitenskap er det viktig å skille mellom aldersgrupper og generasjoner.

Tidligere har det vært vanlig å tenke på kriminalitet som nært knyttet til aldersgrupper. Unge begikk flest forbrytelser – deretter ble folk mer lovlydige jo eldre de ble.

Men kanskje kan kriminalitet også knyttes til generasjoner?

I dag er det den mye omtalte 68-generasjoner som er blitt eldre, og ungdomsgenerasjonene fra 1970-tallet og 1980-tallet er i ferd med å bli godt voksne.

Et internasjonalt fenomen

Nedgangen i kriminalitet i samfunnet er ikke bare et norsk fenomen.

I for eksempel USA har voldskriminaliteten falt dramatisk de siste 25 årene.

Ifølge FBI sine tall ble alvorlig voldskriminalitet i USA redusert med 50 prosent fra 1993 til 2015. Det amerikanske justisdepartementet har sin egen kriminalstatistikk som måler andelen amerikanere som er blitt utsatt for en kriminell handling siste seks måneder.

Her var nedgangen i voldskriminalitet på hele 77 prosent fra 1993 til 2015.

Tilsvarende tall for eiendomstyveri i USA fra FBI og Justisdepartementet viser en nedgang på henholdsvis 48 prosent og 69 prosent.

Kilder:

SSB sin statistikkbank (Utregningene er gjort av forskning.no).

SSB sin kriminalstatistikk: «Anmeldte lovbrudd, 2015-2016», april 2017.

Pew Research: «5 facts about crime in the U.S.», februar 2017. Artikkelen.

Powered by Labrador CMS