Hodepine kan varsle vold

Fire av 10 barn og unge med hodepine ukentlig, har opplevd én eller flere traumatiske hendelser.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Tilbakevendende hodepine er en av de vanligste fysiske plagene blant ungdom, og hemmer ofte i forhold til skoleprestasjoner og deltagelse og samvær i familien og med venner. 

– Mange unge med hodepine strever også med psykiske vansker, sier stipendiat Synne Øien Stensland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS.

Hun har gjennomført en studie som viser at mange barn og ungdommer opplever en eller flere alvorlig belastende hendelser som mobbing, vold og seksuelle overgrep.

Forskerne finner en klar sammenheng mellom slike opplevelser, psykiske vansker og hodepine.

– Sammenhengen mellom vold, overgrep, mobbing og hodepine er noe sterkere for migrene enn for spenningshodepine alene.

– Funnene indikerer at mobbing, vold og seksuelle overgrep kan være viktige risikofaktorer for utvikling og vedlikehold av hodepineplager hos ungdom, sier Stensland.

To typer hodepine

Studien er del av helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, der 8200 unge mellom 12 og 20 år deltok. Deltakerne fylte ut spørreskjema om egen helse og gjennomførte et semistrukturert, klinisk intervju om hodepine. 

Ungdommene ble spurt om de noen gang i løpet av livet hadde opplevd å være vitne til vold, selv bli utsatt for vold, seksuelle overgrep eller mobbing.

Videre ble ungdommene intervjuet av helsepersonell om hodepine, og hvor ofte de eventuelt hadde vært plaget i løpet av det siste året.

– Intervjuet skilte mellom de to vanligste hodepinetypene; spenningshodepine og migrene, sier Stensland.

Kan eksponering for vold, overgrep og mobbing gi hodepine?

Hun forteller at de fant en klar sammenheng mellom vold, overgrep og mobbing og både månedlig og ukentlig tilbakevendende hodepine.

40 prosent av ungdommen som oppgav å ha vondt i hodet ukentlig, rapporterte å ha vært utsatt for vold, overgrep eller mobbing.

– Forekomsten av slike hendelser blant ungdom som var plaget av ukentlig hodepine, er halvannen gang høyere, enn blant ungdom uten tilbakevennende hodepine.

– Blant unge utsatt for flere typer slike hendelser, strevde flere med både psykiske vansker og hyppig hodepine, enn blant ungdom som ikke rapporterte slik eksponering, sier Stensland.

Studien er en tverrsnittstudie, der ungdommene har svart på alle spørsmålene på en gang. Gjennom slike studier kan forskerne påvise sammenhenger, men ikke si noe sikkert om årsakssammenhenger.

– Når vi finner så sterke sammenhenger mellom vold, overgrep, mobbig og hodepine er det likevel mer sannsynlig at de vonde opplevelsene kan være medvirkende årsak til at ungdom strever, enn at hodepinen fører til at ungdom utsettes for vold og overgrep, sier Stensland.

Vi må tørre å spørre

– Når ungdom kommer til helsesøster på skolen, fastlegen sin eller blir henvist til barne- og ungdomspsykiatrien, er det fordi de strever med et eller annet.

– For å kunne danne oss et bilde av hva den enkelte strever med må vi være åpne for at ungdom kan ha både kroppslige og psykiske plager, sier Stensland.

Hun mener funnene fra denne studien understreker at når vi møter ungdom som strever med tilbakevendende hodepineplager, må vi må tørre å spørre både oss selv og ungdommen om de har vært utsatt for vold, overgrep eller mobbing.

– Studien vår tyder på at både hodepine og psykiske plager kan ha sammenheng med mobbing, vold eller seksuelle overgrep. I så fall hjelper det lite med piller. Det fins god behandling, og den fortjener disse ungdommene å få, sier Stensland.

Referanse:

Stensland m.fl: Potentially traumatic interpersonal events, psychological distress and recurrent headache in a population-based cohort of adolescents: the HUNT study, BMJ Open 2013, doi: 10.1136/bmjopen-2013-002997.

Powered by Labrador CMS