Denne artikkelen er produsert og finansiert av De regionale forskningsfondene - les mer.

Hallene på Borre ble oppdaget i 2007 med bruk av georadar. I dag blir en radar ofte montert på små kjøretøy slik at det er enklere og raskere å skanne undergrunnen.

Fungerer georadar i all slags vær?

En georadar skanner det som ligger under bakken. Den virker best under svært tørre perioder om sommeren. Men nå ser forskerne at de får gode data også under kuldeperioder om vinteren. 

Resultatene fra studien av teknologien kan tyde på at georadaroperatører kan jobbe i flere sesonger.

De siste tre årene har forskere undersøkt hvordan og i hvilken grad miljøfaktorer påvirker kvaliteten på georadardata. 

En georadar kan bli montert på en tralle eller et lite kjøretøy. Verktøyet sender elektromagnetiske signaler ned i bakken som blir registrert av en mottaker. 

All datainformasjon kan senere bli vist som et bilde, en tredimensjonal fremstilling av undergrunnen. En georadar kan også avsløre eventuelle begravde arkeologiske strukturer.

– Våre funn bidrar til å gjøre georadar til et mer effektivt og pålitelig verktøy i den arkeologiske verktøykassen, sier prosjektleder Petra Schneidhofer.

Økende bruk

I løpet av de siste ti årene har bruken av motorisert og hånddrevet georadar bidratt til spennende oppdagelser innen norsk arkeologi. Eksempler er Gjellestad-skipet og skipsgraven og hallbygningene på Borre

Georadar

Georadar er en geofysisk metode som bruker radarpulser for å danne bilder av undergrunnen. Georadar er en inngrepsfri metode som i arkeologien brukes til å finne, kartlegge, undersøke og bevare kulturminner skjult under overflaten.

Arkeologer bruker derfor oftere georadar i arkeologiske forskningsprosjekter og til forvaltning av kulturminner. 

Men de elektromagnetiske signalene blir påvirket av fuktighet og andre forhold i bakken. Det betyr at skjulte arkeologiske strukturer kan være godt synlige i georadardataene som er innhentet under tørre forhold. Kraftig regn kan føre til at de samme strukturene blir nesten usynlige for georadaren. 

Dette kan skape problemer, ettersom resultatene av arkeologiske undersøkelser og registreringer må være pålitelige.

Forskerne har derfor testet utstyret under ulike årstider og værforhold.

Sensorer plassert i bakken målte miljøparametere som er viktige for resultatet av en georadarundersøkelse.

Overvåkingsstasjoner

På fire ulike teststeder i Vestfold ble det installert overvåkingsstasjoner som målte vanninnhold, elektrisk ledningsevne og jordtemperatur. Dette er egenskaper som er viktige å kartlegge for å vite hvordan elektromagnetiske signaler beveger seg gjennom bakken.

Det ble også registrert værdata, inkludert nedbør, tykkelse på snødekke og dybde på frostlinjen.

I løpet av en overvåkingsperiode på 17 måneder ble det gjennomført over 100 georadarundersøkelser under ulike miljøforhold som er typiske for Sør-Norge. Dette inkluderer tørre og varme sommerdager, etter uker med regn om høsten, på snø om vinteren og under svært varierte forhold om våren.

– Ved å sammenligne kvaliteten på disse datasettene med de registrerte miljøforholdene for hver undersøkelse, kunne vi vise at georadardata av høyeste kvalitet primært ble oppnådd under svært tørre perioder om sommeren og under kuldeperioder om vinteren. Det sier forsker Petra Schneidhofer, som leder prosjektet.

De gode resultatene om vinteren var spesielt overraskende. Hun mener at dette i fremtiden kan bidra til å utvide det relativt smale tidsvinduet for georadarundersøkelser i dyrket mark. Tradisjonelt skjer dette bare kort tid etter innhøsting.

Vått er ikke godt

Hun forklarer at resultatene også viste at undersøkelser under vinterlige forhold er mer utsatt for raskt skiftende værmønstre. En plutselig økning i lufttemperaturen kan føre til at snø og is smelter, og tidligere gunstige forhold kan raskt forverres. 

Våte forhold etter langvarige eller intense regnperioder, som ofte observeres om høsten og våren, viste seg i de fleste tilfeller å være uheldig for datakvaliteten.

Schneidhofer understreker at hvert undersøkelsessted er unikt. Stedene har forskjellige kombinasjoner av miljøparametere, inkludert jord- og sedimenttyper, vegetasjonsdekke, topografi, arealbruk, mikroklima og ikke minst forskjellige typer arkeologiske strukturer. 

Selv om de generelle retningslinjene prosjektet har formulert, er gyldige, så må likevel hver georadarundersøkelse vurderes individuelt og sees opp mot de aktuelle miljøforholdene før og under undersøkelsen.

Det samme gjelder potensielle arkeologiske strukturer som er skjult i undergrunnen.

Prosjektteamet gjorde over 100 undersøkelser med georadar under forskjellige miljøforhold.

Mer kunnskap om effekten til georadar

Kontrasten mellom en begravd arkeologisk struktur og materialet rundt den spiller en avgjørende rolle for suksessen til en georadarundersøkelse. 

At det er tydelige forskjeller mellom strukturene, altså høy kontrast, kan føre til at forskerne kan hente høykvalitets georadardata selv under ugunstige forhold.

Forskningsprosjektet, kalt VEMOP, har gitt forskerne mye nødvendig ny informasjon om hvordan de bedre kan forstå miljøprosessene som foregår i undergrunnen og hvordan dette påvirker resultatet av en undersøkelse. 

– Ved å ta hensyn til disse innsiktene når vi bruker georadar, håper vi å forbedre kvaliteten og dermed påliteligheten til datasettene våre. Dette er et ytterligere skritt i vår streben etter å gjøre georadar til et mer effektivt og pålitelig verktøy i den arkeologiske verktøykassen, sier Petra Schneidhofer.

Georadarundersøkelser gjennomført under vinterlige forhold produserte data av uventet høy kvalitet.

Om forskingsprosjektet VEMOP

  • Navn på prosjektet: «Environmental factors in minimal-invasive Cultural Heritage Management: The Vestfold Monitoring Project Vestfold». Akronym: VEMOP.
  • VEMOP har vært et tre-årsprosjekt gjennomført i samarbeid mellom prosjekteier Vestfold og Telemark fylkeskommune og Stiftelsen Norsk Institutt for Kulturminneforskning. Regionalt forskningsfond Oslofjordfondet har støttet forskningen økonomisk.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS