Trøtthet er en risikofaktor for påfølgende mobbing på jobben, viser en ny studie som er et samarbeid mellom svenske og norske arbeidslivsforskere.
Trøtthet er en risikofaktor for påfølgende mobbing på jobben, viser en ny studie som er et samarbeid mellom svenske og norske arbeidslivsforskere.

Trøtte ansatte er mer utsatt for mobbing

Arbeidstakere som var trøtte, oppga oftere at de ble mobbet på arbeidsplassen enn de som var uthvilte og opplagte. Det viktige er at ledelsen har rutiner for å håndtere slike konflikter, sier norsk forsker.

Stress og trøbbel på jobben kan føre til at du sover dårligere.

Og går du på jobben trøtt som en strømpe, kan det svekke konsentrasjonen, fokus og ytelse.

Det kan irritere kolleger.

Trøtthet og konflikter med kolleger kan igjen forsterke hverandre og bli en ond sirkel.

Nå har forskere ved Linköping sett nærmere på hvordan dette egentlig henger sammen.

Forskere ved STAMI i Norge har bidratt i studien, som nylig ble publisert.

- Trøtte ansatte oppgir oftere at de blir mobbet på jobben. Men det kan dels skyldes at de får en lavere toleranseterskel og misoppfatter signaler, sier forsker Morten B. Nielsen ved STAMI.
- Trøtte ansatte oppgir oftere at de blir mobbet på jobben. Men det kan dels skyldes at de får en lavere toleranseterskel og misoppfatter signaler, sier forsker Morten B. Nielsen ved STAMI.

Undersøkte mobbing og søvnplager

I en spørreundersøkelse har de stilt en rekke spørsmål til nesten to tusen svenske arbeidstakere om hvor opplagte de er på jobb.

Og om de har opplevd å bli mobbet av kolleger eller sjefer.

I utgangspunktet er det lett å se for seg at man kan få søvnproblemer av å bli mobbet.

Men forskerne fant et overraskende resultat.

Trøtthet øker risikoen for å bli mobbet

Det ser ut nemlig ut til at trøttheten kommer først. Uopplagte ansatte har større risiko for å føle seg mobbet.

– De som var trøtte, opplevde oftere episoder med mobbing på jobben, sier Morten Birkeland Nielsen.

Han er professor i psykologi og forsker ved STAMI, Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Forskeren mener det kan være mange grunner til dette.

Gnisninger og misforståelser

Når man er trøtt, påvirker det hvordan man utfører arbeidsoppgaver. Man kan ha dårligere konsentrasjon, og det går kanskje litt tregere å løse oppgavene.

– Det kan igjen føre til økt konfliktnivå på arbeidsplassen, sier Nielsen til forskning.no.

Det kan være at kolleger ikke synes den trøtte kollegaen gjør jobben godt nok. Som igjen kan føre til gnisninger.

– Men det kan også være at trøtte ansatte får en lavere toleranse-terskel. Han eller hun kan mistolke utsagn og lettere oppfatte signaler feil, tilføyer Nielsen.

Mange former for mobbing

Mobbing vil si å bli utsatt for gjentatte trakasserende handlinger over tid, der den som er utsatt opplever en maktubalanse overfor mobber. Det gjør det vanskelig å forsvare seg mot handlingene.

Mobbing kan være verbale angrep, å bli baksnakket eller sosialt ekskludert. Det kan også være handlinger rettet mot arbeidet, som å bli satt til arbeid under kompetansenivå. Eller å bli utelatt fra informasjon som er nødvendig for å løse oppgavene.

Mobbing kan også skje digitalt, vet at man blir utelatt fra epost-kommunikasjon, ikke blir invitert til digitale møter eller man blir latterliggjort i sosiale medier.

(Kilde: STAMI)

Mobbing utvikler seg over tid

Forskerne fant ut dette ved å se på endringer hos de samme personene over tid. De fant ikke sammenheng i dataene den andre veien.

De som var eksponert for mobbing, var ikke utsatt for endringer i trøtthet.

– Dette kan skyldes at vi brukte for langt tidsintervall mellom målepunktene. Trøtthet som følge av mobbing, skjer nok raskere, sier Nielsen.

Mobbing er noe som utvikler seg over tid, sier forskeren.

Mest utsatte

At støy og forurensning på arbeidsplassen kan føre til helseskader, har forskere visst lenge.

Men en annen, norsk studie fra Universitetet i Stavanger ga i 2020 flere svar på hvem som er mest utsatt.

Den viste at kvinner, lavt utdannede, og de som jobber utenfor vanlig arbeidstid og -sted, har større risiko for helseplager og å bli sykmeldte.

Og høye arbeidskrav er ikke nødvendigvis et onde.

– Men ansatte med høye arbeidskrav og liten innvirkning på egen jobbhverdag kan være utsatt, sa forsker Randi Wågø Aas ved Universitetet i Stavanger.

De ansatte bør få styre arbeidsdagen sin mest mulig selv, om mulig, mener hun.

– Ansatte som har høye jobbkrav, kan komme i en utsatt posisjon hvis dette beslutningsrommet reduseres, advarer Aas.

Vanskelig arbeidsmiljø

Arbeidstakere som opplever stress på jobben og at de mangler ressurser til å utføre jobben som forventet, kan lett føle seg uopplagte og trøtte.

– Mye handler om organisering og støtte som gis på arbeidsplassen, understreker Morten B. Nielsen ved STAMI.

Forskere mener disse forholdene henger sammen og kan forsterke hverandre.

Dårlig arbeidsmiljø kan gjøre arbeidstakere utmattede, som igjen kan føre til eskalering i misforhold mellom ansatte.

Spurte 1.800 ansatte

Forskerne stilte en rekke spørsmål om arbeidstakeres situasjon på arbeidsplassen til et representativt, nasjonalt utvalg svenske arbeidstakere fra ulike bransjer.

De ble stilt ulike spørsmål om trøtthet og mobbing, og ble så sortert etter en skala fra 1 til 7, der 7 var høy grad.

Arbeidstakerne ble trukket ut av registre hos SCB, det svenske statistiske sentralbyrået. Skjemaene ble sendt ut i to omganger med 18 måneders mellomrom. I første runde svarte 1.853 personer, og i andre runde svarte 1.095 personer.

(Kilde: Morten B. Nielsen, STAMI)

Overførbart til Norge

Forskerne kan ikke si om det er visse bransjer som er mer utsatt for trøtthet blant ansatte enn andre, ut fra disse tallene.

Undersøkelsen er gjort blant et representativt utvalg av alle bransjer i Sverige.

Men de mener at forholdene ikke er mer annerledes enn at studien også er overførbar til norske forhold.

En norsk kartlegging av mobbing viser at ansatte i barnehager, byggebransjen og serviceyrker er mer utsatt for mobbing enn andre.

Gode konfliktrutiner reduserte mobberisiko

Forskerne har også undersøkt hvordan arbeidsplassens håndtering av konflikter påvirker både trøtte arbeidstakere og mobbing på jobben.

På arbeidsplasser med god konflikthåndtering modererte dette sammenhengen mellom trøtthet og påfølgende mobbing, fant de ut.

– Ledere på arbeidsplassen må være bevisste på, og ha rutiner for håndtering av konflikter som mobbing utgjør, sier Nielsen.

Det gjelder både den nærmeste lederen og toppledere.

Ledere må være bevisste på å ha rutiner

Arbeidsgivere må være tydelige på hva de tolererer av konflikter.

Konflikter trenger ikke å være negativt i seg selv, hvis de går på sak, understreker Nielsen.

– Men ledere må ha rutiner, retningslinjer og verktøy for å håndtere personalkonflikter som mobbing.

Det kan også fungere som en buffer hvis en sliten person provoserer frem aggresjon fra medarbeidere.

3,5 prosent mobbes på jobben

I Norge rapporterer 3,5 prosent av alle ansatte at de minst en gang i måneden blir utsatt for mobbing på arbeidsplassen. Det utgjør om lag 90.000 personer.

2,4 prosent mobbes av kolleger, mens 1,9 prosent mobbes av ledere. Noen opplever mobbing fra både kolleger og ledere. Serviceyrker, byggearbeid og barnehager har høyest andel ansatte som oppgir at de opplever mobbing på jobben.

(Kilde: Faktabok for arbeidsmiljø og helse 2021)

Kan unngå at folk sier opp eller blir syke

Forskerne vet fra tidligere at ansatte som blir mobbet, ser seg om etter ny jobb.

– Høy turnover på en arbeidsplass er dyrt. Mange som blir mobbet risikerer dessuten å bli sykmeldt lenge og i verste fall falle utenfor arbeidslivet, advarer Nielsen.

Derfor er funnet viktig for både arbeidstakere og arbeidsgivere, mener forskerne.

Det er viktig å finne måter å hjelpe ansatte med å redusere trøtthet på. Og ledere bør involvere og konsultere ansatte, verneombud, tillitsvalgte og fagforeninger for å sikre god arbeidshelse, mener forskerne.

Referanse:

M. Rosander, M. B. Nielsen: Workplace bullying and tiredness at work: A cross-lagged prospective study of causal directions and the moderating effects of a conflict management climate. Journal of Occupational Health, 6. april, 2022.

------

Denne artikkelen kan også leses på engelsk på sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS