I den nye internasjonale studien har forskerne samlet resultater fra til sammen 85 ulike studier.

Nå er det menn som kjønns­diskrimineres når de søker jobb

Menn diskrimineres både når de søker på typiske kvinneyrker og på jobber i mer kjønnsnøytrale yrker.

I en ny internasjonal samlestudie har forskere sett på utviklingen i 26 land.

Forskerne finner det samme som kjønnsforskere har oppdaget i Norge.

Folk tror det ikke

Den internasjonale forskergruppen har i tillegg gjort en mindre studie, der de har spurt både akademikere og vanlige folk hva de tror om kjønnsdiskriminering ved jobbsøking.

De aller fleste mener at det fortsatt må være kvinner som kjønnsdiskrimineres når de søker jobb.

De tror ikke det kan være slik forskerne finner ut. Altså at det er mennene som kjønnsdiskrimineres.

Menn diskrimineres

Verken i Norge eller i andre rike land finner forskere at kvinner diskrimineres om de nå sender en søknad på jobb til det som er blitt regnet som typiske mannsyrker.

Men både i Norge og internasjonalt diskrimineres menn om de søker på jobb i et typisk kvinneyrke.

Også til mer kjønnsnøytrale yrker, så foretrekker arbeidsgivere nå å innkalle kvinnelige søkere til jobbintervju.

Sendte 350.000 fiktive jobbsøknader

I den nye internasjonale studien har forskerne samlet resultater fra til sammen 85 ulike studier.

I disse har forskere i 26 ulike land sendt til sammen over 350.000 fiktive jobbsøknader.

De eldste studiene er fra mer enn 40 år tilbake. Men flertallet av studiene er fra de to siste tiårene.

Å sende to identiske jobbsøknader med ulike navn – i dette tilfellet henholdsvis kvinnenavn og mannsnavn – regnes som den beste metoden å måle omfanget av diskriminering i ansettelsesprosesser.

Om arbeidsgivere oftest innkaller personer med mannsnavn til jobbintervju, kan man slutte at vedkommende foretrekker en mann til jobben. Og omvendt.

Å sende arbeidsgivere to identiske jobbsøknader med ulike navn, er en mye brukt måte å undersøke graden av diskriminering både i Norge og andre land.

Foretrekker kvinner

I yrker som ikke var kjønnstypiske (for eksempel bartender, revisor og grafisk designer), så fant forskerne i den nye internasjonale studien at arbeidsgivere foretrakk å ansette menn fram til rundt år 2010.

Etter 2010 har arbeidsgiverne etterspurt kvinner framfor menn.

I typiske kvinneyrker (for eksempel sykepleier, frisør og sosialarbeider), så er det blitt stadig vanskeligere for menn å bli innkalt til jobbintervju. Her foretrekker arbeidsgiverne helt tydelig å ansette kvinner. 

At menn som søker jobb i kvinneyrker diskrimineres, er et robust og stabilt funn, konkluderer forskerne.

Diskriminering i typiske mannsyrker. Grafikken viser resultatene fra de 85 studiene som er med i denne samlestudien. Kuler over 1 er studier hvor mannlige søkere ble foretrukket. Kuler under 1 er studier hvor kvinnelige søkere ble foretrukket. Utviklingen over tid går i retning av at kvinner ikke diskrimineres om de søker jobb i typiske mannsyrker.

I typiske mannsyrker (for eksempel lastebilsjåfør, bygningsarbeider eller elektriker), så har diskrimineringen av kvinner blitt betydelig redusert. De siste ti årene har det ikke lenger vært mulig å observere at det foregår noen slik diskriminering, ifølge denne internasjonale studien.

En av hovedforskerne bak den nye studien er organisasjonspsykologen Michael Schaerer ved Singapore Management University. Han forteller til det svenske tidsskriftet Kvartal at dette er en av de største samlestudiene som er blitt gjort på feltet noen gang.

Samme resultat i norsk studie

Edvard Nergård Larsen er samfunnsforsker ved Universitetet i Oslo.

For to år siden publiserte han og to kolleger en lignende studie, der det ble sendt fiktive jobbsøknader med henholdsvis mannsnavn og kvinnenavn til arbeidsgivere.

– Vi fant også at det nå, om noe, er menn som diskrimineres. 

For Norges del så forskerne også dette. Men her var ikke tallene det som kalles statistisk signifikante. Det var imidlertid tallene for flere andre land i denne norske studien, som Nederland, Tyskland og Spania. 

– Det overordnede bildet har vært at kvinner diskrimineres om de søker mannsyrker og menn diskrimineres om de søker kvinneyrker. 

– Men slik er det neppe lenger.

Edvard Nergård Larsen er ikke overrasket over at en internasjonal samlestudie, nå viser det samme som forskerne fant i Norge.

Diskriminering opptar mange

Michael Schaerer og forskerkollegene hans fra Singapore, Sverige, Nederland, Sveits, Østerrike og USA, er heller ikke overrasket over sitt funn.

Men de regnet med at ganske mange andre ville bli overrasket.

Schaerer peker på at mange selskaper som ansetter folk, nå har strategier for å fremme likestilling. Forskeren spekulerer på om det kan være slik at særlig kvinner høster fordel av dette, når de søker seg til mannsyrker eller kjønnsnøytrale yrker.

Samtidig er diskriminering et tema som er mye framme i samfunnsdebatt og media i mange land.

Dette siste tror Schaerer kan få en stor del av oss til å mene at det fortsatt må finnes mye kvinnediskriminering i arbeidslivet.

Hva mener folk?

Derfor gjorde forskerne en annen studie for å undersøke dette.

Her spurte de 312 akademikere og 499 andre folk i USA om hva de tror. 

Slik fant de at i begge gruppene, så var det en utbredt oppfatning at kvinner fortsatt diskrimineres ved jobbsøking.

Akademikerne hadde samme oppfatning om dette som andre folk, fant forskerne.

– Mange ble overrasket

Edvard Nergård Larsen opplevde noe tilsvarende da han fortalte folk om resultatene fra sin norske studie.

– Jo, flere ble overrasket da de fikk høre om våre funn.

Samfunnsforskeren ved Universitetet i Oslo tror det handler om at dette funnet strider mot et overordnet bilde av arbeidsmarkedet i samfunnet.

– Folk tenker trolig mer generelt på hvordan kvinner og menns karrierer formes i arbeidslivet. Og den offentlige samtalen handler ofte om hvordan kvinner sliter mer enn menn med å få toppstillinger og høye lønninger. Mens disse studiene er begrenset til første kontaktpunkt i en jobbsøkeprosess.

Larsen understreker at diskriminering i arbeidslivet er et spørsmål med mange sider.

– Studier viser ikke nødvendigvis at arbeidsmarkedet generelt favoriserer kvinner, påpeker han.

Annen diskriminering fortsetter

Michael Schaerer og kollegene hans spør i sin studie om hvorfor de finner en så klar nedgang i diskriminering av kvinner i arbeidslivet, når andre studier viser at det fortsatt er vanlig å diskriminere arbeidssøkere med hensyn til slikt som etnisitet, seksuell legning, sosioøkonomisk status og om de er funksjonsnedsatte.

Også dette rimer med forskningsfunn i Norge.

For også her finner forskere at visse grupper i samfunnet som søker jobb, fortsatt diskrimineres av arbeidsgivere.

Endring 16. feb. 2024: Legger til at tallene forskerne fant for Norge ikke var statistisk signifikante. Men at de var det for flere andre land.

Referanser og kilder:

Michael Schaerer m. fl: «On the trajectory of discrimination: A meta-analysis and forecasting survey capturing 44 years of field experiments on gender and hiring decisions», Organizational Behavior and Human Decision Processes, November 2023.

Gunn Elisabeth Birkelund, Avra Janz og Edvard Nergård Larsen: «Blir menn utsatt for ansettelsesdiskriminering i kvinnedominerte yrker?», Søkelys på arbeidslivet, desember 2021.

«Ny studie: Nu är det männen som diskrimineras», artikkel i Kvartal 8. desember 2023.

Powered by Labrador CMS