Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - les mer.

Å være vitne til eller direkte utsatt for fysisk vold i barndommen synes å være en særlig viktig risikofaktor for problematisk alkoholbruk i ung voksen alder.

Vold og traumer i barndommen øker faren for misbruk av alkohol

Særlig gutter er utsatt, sier forsker. 

– Fysisk vold og andre traumatiske hendelser i barndommen er tydelige risikofaktorer for problematisk alkoholbruk. Forebyggingsarbeidet og tidlige hjelpetiltak bør ta hensyn til dette, sier forsker Helle Stangeland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Fysisk vold kan være slag, spark, bli «jult opp» og få fysiske skader. Eksempler på andre traumatiske hendelser er seksuelle overgrep, vitne til vold, ulykker, katastrofer som brann/tsunami/jordskred, at omsorgspersoner dør med mer.

Forskningsstudien hun er del av, ser på problematisk bruk av alkohol blant unge mennesker og hvordan dette virker inn på helse- og livssituasjon.

– Problematisk alkoholbruk har alvorlige konsekvenser. Det inkluderer økt risiko for psykiske og somatiske helseproblemer og er en ledende årsak til tidlig død blant både unge og eldre voksne, forteller Stangeland.

Sammenheng med barndomstraumer 

Forskerne undersøkte om barndomstraumer kan være en viktig, tidlig risikofaktor for problematisk alkoholbruk blant unge voksne. 

Videre ønsket de å se om sammenhengen mellom voldsopplevelser i barndom og alkoholbruk i voksen alder var påvirket av atferd og problemer i ungdomsårene. 

For eksempel kan den som er utsatt for vold i barndommen, oppleve mer hodepine, muskel- og skjelettsmerter og psykiske vansker i ungdomsårene enn annen ungdom. Unge voksne som har smerter og plager, kan drikke mer enn andre for å døyve disse smertene og plagene. 

Forskerne ville derfor undersøke om det var smertene og plagene personene opplevde i ungdomsårene, som fikk dem til å drikke mer som unge voksne. 

Slik ser det ikke ut. Det å være utsatt for vold i barndommen gir høyere alkoholbruk som ung voksen, uavhengig av om personene er plaget av hodepine, muskel-skjelettplager og psykiske vansker i ungdomsårene. 

Forskerne har analysert data fra den store helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). 

– Gjennom to runder med datainnsamling har ungdom og unge voksne besvart spørsmål om traumeeksponering, smerter og psykisk uhelse i ungdomstiden, sier Stangeland.

Deretter har de svart på spørsmål om problematisk alkoholbruk som unge voksne.

Vold verst 

Forskerne fant at det å være vitne til eller direkte utsatt for fysisk vold i barndommen synes å være en særlig viktig risikofaktor for problematisk alkoholbruk i ung voksen alder.

– Vi trodde på forhånd at det var de som var mye plaget av smerter og psykiske vansker i ungdomsårene, som ville drikke mer som voksne – nettopp for å døyve plagene – men det finner vi ikke. 

Stangeland sier videre at de derimot finner en direkte sammenheng mellom barndomstraumer og senere alkoholproblemer som unge voksne. 

– Det å være utsatt i barndom er forbundet med økt risiko for alkoholproblemer, uavhengig av hvordan smerten kommer til uttrykk i ungdomsårene, sier Stangeland.

Effektive tiltak krever mer kunnskap

Resultatene av studien viste at det å bli utsatt for fysisk vold, være vitne til vold og oppleve ulykker eller katastrofer, var assosiert med økt risiko for problematisk alkoholbruk i ung voksen alder.

– Denne forskningen gir viktig innsikt i hvordan barndomstraumer kan øke risiko for problematisk alkoholbruk blant unge mennesker. Resultatene tyder på at barn og unge – og særlig gutter – utsatt for vold kan utvikle atferdsvansker som setter dem i risiko for problematisk alkoholbruk mange år senere, sier Stangeland.

Referanse:

Helle Stangeland mfl.: Problematic alcohol use in young adults exposed to childhood trauma: The Trøndelag Health (HUNT) Study. Journal of Traumatic Stress, 2023. Doi.org/10.1002/jts.22965 

Powered by Labrador CMS