Det er særlig en mann som er gift eller har en universitetsgrad som har en tendens til å overleve en kvinne på sin egen alder.

Mange menn lever lenger enn kvinner. Særlig to ting forklarer det

Danske forskere utfordrer den etablerte sannheten om at menn dør tidligere enn kvinner.

Det er godt kjent at kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn menn. Slik er det i hele verden.

Men en fersk statistisk analyse som strekker seg over 250 år og over alle kontinenter viser at mange menn har en betydelig mulighet for å overleve kvinner.

Mellom 25 og 50 prosent av mennene i de 199 landene som er med i analysen, har overlevd en tilfeldig valgt kvinne på deres alder.

Det er forskere fra Syddansk Universitet som har gjennomført studien.

Bli gift og få utdanning

En kombinasjon av biologi, miljøfaktorer og livsstil påvirker hvor lenge vi lever. Det samme gjør utviklingsnivået i landet vi bor i.

Men sivilstatus og utdanning betyr enda mer, viser denne studien.

Det er særlig en mann som er gift eller har en universitetsgrad som har en tendens til å overleve en kvinne på egen alder, særlig hvis kvinnen ikke har utdanning.

Forskerne påpekte at par påvirker hverandres helse, men menn har mer nytte enn kvinner av å være i et stabilt forhold.

Et lite antall lever svært korte liv

Når vi snakker om levealder mellom kjønnene, bruker forskerne vanligvis å sammenlikne forventet levealder.

Dette kan være et litt for enkelt mål for å se på kjønnsforskjeller i levealder, mener forskerne. Det overser nemlig den store variasjonen som finnes rundt gjennomsnittet.

Selv i land der forskjellene i den forventede levealderen er ti år, kan opptil 40 prosent av mennene overleve kvinnene.

Når forventet levealder for menn har en tendens til å være lavere, skyldes det at et lite antall menn lever svært korte liv.

For eksempel dør flere babygutter enn babyjenter i de fleste land.

Menn er også mer utsatt for ulykker og drap i 20- og 30-årene.

De har i tillegg en tendens til å røyke og drikke mer, noe som fører til en høyere risiko for sykdommer senere i livet.

Ser på tilfeldige menn og kvinner

Forskerne i Danmark har brukt en annen statistisk tilnærming for å studere kjønnsforskjeller i dødsfall enn forventet levealder.

De ser på sannsynligheten for at menn lever lenger enn kvinner ved å tilfeldig trekke en mann og en kvinne og se hvem som lever lengst. Dermed får de et anslag på prosentandelen av menn som lever lenger enn kvinner.

I studien har de brukt data fra to internasjonale datasett som registrerer kjønn og levetid. I tillegg har de brukt data fra USA som inkluderer sivilstatus og utdanningsnivå.

Ved hjelp av denne statistiske analysen mener de at de kommer fram til mer nyansert kunnskap om ulikhet i levetid mellom kvinner og menn.

– Spennende studie

Bjørn Heine Strand, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, har lest studien. Han synes det er spennende at forskerne har brukt et alternativt mål.

Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet synes det er spennende at forskerne har brukt et alternativt mål. Det gir mer informasjon om levealder, mener han.

Det gir supplerende informasjon utover det tradisjonelle målet for forventet levealder, mener han.

– Men hovedbildet samsvarer med bildet vi ser ved bruk av mer tradisjonelle mål, som forventet levealder.

Dette skriver han i en epost til forskning.no.

– Kvinner lever lengre enn menn, høyt utdannede lever lengre enn lavt utdannede. Høyt utdannede menn lever lenger enn lavt utdannede kvinner. Gifte lever lengst.

Større variasjon i levealder

Flere av forskerne ved FHI deltok i en studie for noen år siden hvor de brukte et annen mål. Da så de på variasjon i levealder i ti land i Europa, forteller Strand.

– Vi fant at lavere utdannede ikke bare levde kortere enn de med høy utdanning, men variasjonen i levealder var også større i denne gruppen, sammenliknet med de med høyere utdanning.

Variasjonen i levealder blant lavt utdannede kunne i stor grad tilskrives dødsfall i ung alder.

1970-tallet var spesielt

I Norge har det vært en økning i forventet levealder i befolkningen i alle år så lenge Statistisk sentralbyrå har tall for det.

Men det skjedde noe rundt 1950.

Da begynte levealderen blant menn og kvinner og skille seg fra hverandre. Menns levealder ble stående stille og gikk til dels ned. Utviklingen var bedre for kvinner.

I 1970 var forskjellen i levealder mellom menn og kvinner på rundt sju år i Norge.

Nå lever menn stadig lenger

De siste årene har menn begynt å hale innpå kvinner i levealder. Forskjellene er nå rundt tre år i kvinnenes favør.

I 2060 forventer SSB at norske menn i gjennomsnitt skal leve til de er 89 år. Dette er en ekstrem forskjell fra 1970, da menn i gjennomsnitt levde til de var rundt 70 år.

– Det skyldes nok livsstilsendringer, som tobakk, alkohol og kosthold, sier Ane M. Tømmerås da hun og andre forskere la fram den nasjonale befolkningsutviklingen på et seminar i Oslo den 5. juli.

Kilde:

Marie-Pier Bergeron-Boucher, m. fl: Probability of males to outlive females: an international comparison from 1751 to 2020, BMJ Open, Volume 12 Issue 8

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS