Folketallet vil runde 6 millioner i 2050, ifølge SSB.

Det er snart flere eldre enn barn og unge i Norge

Norges befolkning eldres raskt, og om bare ti år vil det være flere eldre enn barn og unge her i landet.

Det viser SSBs befolkningsframskriving, som ble lagt fram onsdag.

– Tydelig aldring, lavere befolkningsvekst samt flere og eldre innvandrere er noen av trendene som vil prege befolkningsutviklingen i Norge framover. I 2030 vil det for første gang være flere eldre enn barn her i landet, sier seniorforsker Astri Syse, som leder SSBs arbeid med undersøkelsen.

6 millioner i 2050

Folketallet vil øke fra 5,4 millioner i dag til 6 millioner i 2050 og 6,3 millioner i året 2100.

Befolkningen vil fortsatt øke i Norge gjennom århundret, selv om veksten er lavere enn tidligere framskrivninger har vist. Det skyldes primært innvandring.

I dag er det rundt 790 000 innvandrere her i landet, og tallet øker til 1,1 millioner i 2060. Hoveddelen vil komme fra fjerntliggende land i Afrika og Asia, ifølge SSBs framskrivning.

– Veksten blant innvandrere kommer ikke i de yngre aldersgruppene. Vi får derimot en kraftig økning av innvandrere i eldre aldersgrupper. Hver fjerde innvandrer i Norge i 2060 vil være 70 år eller mer, ifølge hovedalternativet. I 2060 vil innvandrere ikke bare arbeide i helse-, pleie- og omsorgssektoren, men også selv være brukere av disse tjenestene, sier Syse.

Fram til 2050 vil det fødes flere enn det dør, men så snur det. Befolkningen vil likevel fortsette å vokse på grunn av innvandring.

80-pluss tredobles

Samtidig viser SSBs prognose en sterk aldring i befolkningen. I dag er 940 000 nordmenn over 65 år – ved århundreskiftet vil det være nesten 2 millioner. Antallet som er 80 eller eldre vil bli mer enn tredoblet innen 2060.

Koronaepidemien vil trolig gi en liten nedgang i befolkningsveksten de første par årene på som følge av stengte grenser og lav mobilitet, ifølge SSB.

– Vi forventer altså at koronapandemien vil redusere både fruktbarheten og innvandringen – på kort sikt – mens vi ikke forventer at dødeligheten vil påvirkes, sier seniorforsker Syse.

Tobarnsfamilier

Det er historisk lav fruktbarhet i Norge i dag, og SSB venter at det vil fortsette de neste fem årene – en utvikling som delvis knyttes til koronapandemien. Deretter ventes noe oppsving.

– Kvinner i Norge føder fortsatt barn. Tobarnsnormen står fortsatt sterkt – men færre velger å få mer enn to barn. Dermed har det endelige barnetallet bare sunket svakt, fra litt over 2 barn per kvinne til 1,96, sier Syse.

Hun viser til at mange kvinner venter med å få barn, og at det kan bli et spørsmål om de rekker å få barn nummer to.

I framskrivningen legges det til grunn et gjennomsnitt på 1,7 barn per kvinne i 2060. Det er lavere enn gjennomsnittet hittil, som er 1,96 barn, men samtidig høyere enn det historisk lave nivået vi har i dag på 1,53.

SSB venter lavere innvandring

På lengre sikt venter SSB lavere innvandring enn før fordi befolkningen også i andre land blir eldre. Selv om FN anslår en økning i folketallet framover, vil den største veksten være i eldre aldersgrupper som generelt flytter lite på seg over landegrensene.

Hovedalternativet i framskrivningen bygger på middels utvikling både i fruktbarhet, levealder og innvandring. SSB presiserer at det knyttes usikkerhet til framskrivningen, og usikkerheten øker jo lenger fram i tid man undersøker. Arbeidet med årets rapport har vært ekstra utfordrende på grunn av usikkerheten som koronautbruddet bringer med seg.

Powered by Labrador CMS