Jo flere negative holdninger du selv har til egen alder, jo mindre føler du at du er en del av arbeidsmiljøet og jo mindre motivert blir du til å ha kontakt med kollegene dine.

Eldre kan bli så kritiske til egne evner at de trekker seg tilbake fra jobben

Føler du at dine evner til å tenke og løse oppgaver på jobben blir dårligere med alderen? Det kan gjøre at du trekker deg tilbake sosialt og pensjonerer deg tidligere.

Negative holdninger til eldre ligger dypt forankret i samfunnet vår.

Til og med så dypt forankret at vi selv tar med oss disse oppfatningene og beholder dem når vi blir gamle.

Forskere ved Universitetet i Basel i Sveits har gjort en studie av 1306 tyske arbeidstakere mellom 50 og 76 år som kom fra ulike yrker. De ønsket å finne ut hva stereotypier, eller uønskede karakteristikker, om alder gjør med folks selvfølelse på jobb.

Jo mer negative, jo mindre sosiale

Forskerne gjennomførte en spørreundersøkelse på nett der deltakerne ble spurt om ulike former for aldersrelaterte stereotypier.

De ønsket også å finne ut i hvilken grad de mente disse stereotypiene gjaldt dem selv.

Deltakerne skulle for eksempel ta stilling til påstanden:

«Jeg har lagt merke til en aldersrelatert nedgang i min intellektuelle prestasjon.»

De ble også spurt om i hvilken grad de følte at de tilhørte organisasjonen de jobbet i og hvilket forhold de hadde til sine kolleger.

Forskerne fant ut at jo flere negative holdninger personene selv hadde til alder, jo mindre følte de at de tilhørte organisasjonen de jobbet i. Og jo mindre motivert var de til å ha kontakt med kollegene sine.

Når eldre trekker seg ut av sosiale sammenhenger, kan det bidra til å opprettholde og forsterke negative stereotypier om eldre blant yngre kolleger, skriver forskerne i studien.

Gjelder også for andre grupper

Dette fenomenet, at man overtar andres stereotypier om seg selv, er også dokumentert i tidligere forskning. Det sier Sarah Martiny. Hun er en av forskerne bak studien og professor i sosialpsykologi ved UiT – Norges arktiske universitet.

Sarah Martiny mener at vi må tenke på våre egne stereotypier. Er det greit å fleipe med alder i lunsjpausen?

– Tidligere studier har stort sett vist at negative stereotypier kan gjøre at du får en negativ oppfatning av det stedet der du opplever disse. Om du gjentatte ganger opplever negative holdninger til deg på universitetet du går på, for eksempel, vil du etter hvert unngå å gå dit.

Dette er imidlertid første gang at en studie viser at negative stereotypier også kan ha negative konsekvenser for sosiale relasjoner, forteller hun.

– Vi mener at slike stereotypier kan bidra til at folk trekker seg unna og blir sosialt isolerte.

I en studie som ennå ikke er publisert har forskerne funnet ut at det samme mønsteret gjelder studenter med migrasjonsbakgrunn ved universiteter, forteller Martiny.

Kan bidra til førtidspensjonering

Eldre mennesker lettere kan erstatte relasjoner på jobb med andre nære personlige forhold, for eksempel gode venner, familie eller ektefelle. Dermed er det mer sannsynlig at når de opplever tilhørigheten sin som truet på jobben, så søker de seg til mennesker utenfor jobben.

Det kan gjøre at de forlater arbeidet tidligere enn de må. De foretrekker å pensjonere seg.

Noen råd fra sosialpsykologen

Martiny mener at negative stereotypier på skoler og arbeidsplasser blir uttrykt på mange forskjellige måter.

For eksempel med fleiping eller ved å fremheve gruppemedlemskap.

Hun mer at folk bør bli klar over sine egne negative stereotypier og reflektere over dem. For eksempel bør vi tenke på om det virkelig er greit å vitse om alder eller kjønn i lunsjpausen, mener hun.

I tillegg må organisasjoner etablere et arbeidsklima der det er mulig for de som føler seg diskriminert å snakke om det – og bli hørt.

Eldre selv må være modige nok til å stå opp for seg selv eller andre som blir utsatt for negative holdninger.

En annen strategi eldre kan bruke er å minne seg selv på egen styrke og hva de er god på, mener hun.

– Dessuten må folk, og det gjelder både unge og eldre, huske at kognitive evner og intelligens er noe som kan endres og trenes. Det er ikke noe som ligger fast i livet. Bare det å ha tro på at du kan endre dine egne kognitive evner kan redusere de negative effektene av stereotypiene, sier hun.

Vi har behov for eldre på jobb

Det er et økende behov for at eldre blir lenge i arbeidslivet. Derfor diskuteres det blant annet om den nedre aldersgrense bør økes fra 62 til 63 år. Da kan det i Norge alene bli utført 70 000 flere årsverk. Og den samfunnsmessige gevinsten kan være så høy som 40 milliarder kroner og skatteinntektene vil øke kraftig. Dette skrev forskning.no om i 2019.

Men behovet for flere eldre i arbeid står ikke helt i forhold til holdningene vi har til eldre i samfunnet. Negative stereotyper om eldre mennesker er utbredt. Både blant unge og eldre.

Vil ikke jobbe med folk på egen alder

Vi i forskning.no har tidligere omtalt en norsk studie som viser at et mindretall av de eldre foretrekker å ha folk på sin egen alder som arbeidskolleger.

«Dersom du kunne velge å jobbe i et arbeidslag med mange under 30 år eller et med mange over 60 år. Hva ville du like best?»

Dette spørsmålet var for første gang med i Norsk seniorpolitisk barometer i 2017. Undersøkelsen har tatt temperaturen på holdningene til seniorer i arbeidslivet blant yrkesaktive og ledere siden 2003.

Blant de rundt 1000 yrkesaktive som ble intervjuet, svarte 62 prosent at de ville foretrekke å jobbe med de under 30 år. 23 prosent ville like best å jobbe med de over 60 år.

Av de mellom 15–29 år foretrakk over 80 prosent de yngste.

Det er kanskje ikke så overraskende at de unge ønsker å jobbe med unge.

Litt mer overraskende er det at også mange av de eldste ville foretrekke å jobbe med de under 30 år framfor jevnaldrende.

Blant de mellom 50 og 59 år svarte over halvparten at de helst ville jobbe med de under 30. Av de over 60 år svarer nær halvparten det samme.

Mindre enn en tredjedel vil helst ha folk på sin egen alder som arbeidskolleger.

Kan endre seg

– Vi lever i et samfunn som ikke er veldig positivt til aldring. De som er over 60 år, har tatt til seg de oppfatningene og beholder dem fortsatt når de selv blir eldre, sa forsker Per Erik Solem ved OsloMet. Han var ansvarlig for den norske studien.

Det er bra om vi kan snakke om disse holdningene ute på arbeidsplassene, mener Solem.

Han tror at holdningene kan endre seg etter hvert når stadig flere eldre blir i arbeidslivet lenger.

– Kontakt med flere eldre kan skape mer nyanserte oppfatninger og bedre samfølelse, mener han.

Kilde:

Georg Rahn, Sarah E Martiny, Jana Nikitin: Feeling Out of Place: Internalized Age Stereotypes Are Associated With Older Employees’ Sense of Belonging and Social Motivation, Work, Aging and Retirement, mars 2020 (Sammendrag)

Powered by Labrador CMS