Bildet viser en liten underernært gutt som får pupp av moren sin på sykehus i Port -au-Prince på Haiti, i 2010, der diaré og andre sykdommer ble en krise i krisen som jordskjelvet skapte her samme år. (Illustrasjonsfoto: AP Photo/Rodrigo Abd)

Hyppig diaré hemmet indiske barns utvikling

Små barn med mye diaré utvikler seg dårligere enn friske barn. Det antyder en studie som norske forskere har gjort i New Delhi.

– Dersom barn i India skal få utvikle seg optimalt, må forekomsten av diaré ned. Også hjernens utvikling kan påvirkes av dette, sier psykologspesialist Ingrid Kvestad til forskning.no

– Barnediaré i lavinntektsland er et stort problem som gjør at barna øker risikoen for å få et mindre fullverdig liv.

Kvestad er doktorgradsstudent ved Psykologisk fakultet på Universitetet i Bergen. Hun jobber også ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, ved UniResearch-Helse.

Kvestad og norske og internasjonale kolleger fant i en ny studie at små barn i India som hadde hyppig diaré, så ut til å ha en dårligere en utvikling enn det som er normalt, på flere plan.

Dårlig utvikling

Da kartla hun totalt 422 barn i New Delhi over en seksmånedersperiode i 2011. Barna var mellom seks måneder og 2,5 år gamle. Forskerne undersøkte blant annet sammenhengen mellom antall dager som barnet hadde diaré og barnets vekst. Dette satte de opp mot hvor godt barnet utviklet seg.

De målte barnas utvikling med metoden ASQ-3. Det er et kartleggingsverktøy som sier noe om barnets kommunikasjon, motorikk, problemløsningsevner og selvhjelpsferdigheter.

Kvestad ble overrasket over hvor tydelige resultatene var.

Ingrid Kvestad har undersøkt sammenhengen mellom diaré og utvikling hos barn i India. (Foto: Otto Angell Endresen)

– Funnene fra studien viser blant annet at jo flere dager med diaré hos barn, jo lavere skåre på utvikling, sier Kvestad.

Gjennomsnittlig hadde barna slik magesykdom i 6,6 dager i løpet av de seks månedene studien varte. 14 prosent av barna var ikke magesyke i perioden i det hele tatt, mens litt over halvparten var det fra 1-7 dager.

På seks måneder var nærmere en tredel av barna magesyke mellom åtte og 49 dager.

Omdiskutert

Ifølge Kvestad er det omdiskutert om diaré kan ha en direkte sammenheng med at barn utvikler seg dårlig.

En brasiliansk studie som viste lignende resultater som denne nye studien, fikk kritikk for å ikke ha mange nok barn med. Den ble også kritisert for å ikke godt nok klare å utelukke at det kunne være andre årsaker til den dårlige utviklingen hos barna enn hyppigheten av magesyke.

- I den studien vår ser vi en tydelig sammenheng. Ut fra ASQ-3, hvor barnet kan få en skåre fra null til 30 poeng, ser vi en konsekvent nedgang på fem poeng ved gjentatt diaré, sier Kvestad. 

ASQ-3 er imidlertid utviklet for amerikanske barn. Derfor er det vanskelig for Kvestad å si hvor høy skåre de indiske barna burde hatt.

– Vi har lite informasjon på hvor normalen bør ligge i India. Vi vurderer det likevel interessant at vi ser en konsekvent nedgang. Det betyr igjen at det ikke er tilfeldig at de barna som har diaré hyppigst, også utvikler hjernen langsomt. Studien er dermed relevant for alle lavinntektsland, sier hun.

Ifølge Verdensbankens definisjon har et lavinntektsland et brutto nasjonalprodukt per innbygger som er lavere enn 1035 dollar i året. Globalt lever 1,2 milliarder mennesker i ekstrem fattigdom, altså for mindre enn 8 kroner om dagen, ifølge Verdensbanken.

Barnedød- og infeksjoner

Sammen med lungebetennelse er diaré en av de viktigste årsakene til at barn i verden mellom ett og fire år dør, har forskning.no tidligere skrevet om.

Også i området hvor Kvestad utførte arbeidet er diaré en av de viktigste årsaken til barnedød og barneinfeksjoner. Studien til forskerne viste også at dårlig omsorg hjemme kunne hemme barnets utvikling. I de tilfellene der moren så barnets potensial og ga god omsorg, gjorde barnet det sterkere på ASQ-3-testen, enn der det ikke ble stimulert på samme måte i hjemmet.

– For at barn i lavinntektsland skal nå sitt utviklingspotensial, må man både forebygge sykdom, fremme god ernæring og sikre gode oppvekstvilkår, sier Ingrid Kvestad.

Referanse:

I. Kvestad m.fl.: Diarrhea, Stimulation and Growth Predict Neurodevelopment in Young North Indian Children. PLOS ONE, 31. mars 2015.

Powered by Labrador CMS