Informantene i Oslo sa de hadde betalt 200 kroner for en brukerdose heroin. I Trondheim, Stavanger/Sandnes og Tromsø hadde de betalt 500 kroner. (Foto: Shutterstock)

Amfetamin mer utbredt enn heroin blant de tyngste narkomane

Narkotikabruken blant de tyngste narkomane varierer fra by til by. Det samme gjør priser og ikke-dødelige overdoser, viser en ny undersøkelse. 

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har intervjuet 1020 narkotikabrukere i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes, Trondheim, Tromsø og Kristiansand.

– Intervjuene gir et øyeblikksbilde av den illegale, såkalt tunge narkotikabruken i syv norske byer høsten 2013, sier Linn Gjersing, forsker ved SIRUS.

Hun forteller at dette er den mest omfattende undersøkelsen instituttet noen gang har gjort av tunge narkotikabrukere utenfor behandling eller fengsel. Nå foreligger resultatene i en ny rapport (se nederst i artikkelen).

Ulik bruk fra by til by

De som ble intervjuet i Oslo og Bergen skilte seg fra de andre byene ved at en høy andel hadde injisert heroin. 65 prosent av de spurte i Oslo sa de hadde injisert heroin de siste fire ukene, mens 44 prosent svarte det samme i Bergen. I de andre byene oppga 7 – 23 prosent det samme.

Trondheim skilte seg ut ved at mer enn halvparten sa de hadde injisert morfin.

Stavanger/Sandnes skilte seg også ut. Der svarte 32 prosent at de hadde injisert andre stoffer enn heroin, amfetamin eller morfin siste fire uker. Dette omfattet blant annet subutex, subuxone, metadon og GHB.

Amfetamin mest brukte rusmiddel

På landsbasis var amfetamin stofftypen som flest av de spurte hadde injisert siste fire uker (60 prosent), men bruken varierte fra by til by.

– Den høye amfetaminandelen kan tyde på at dette er et stoff med god tilgjengelighet i Norge. Beslagstall fra Kripos viser at det er betydelig flere amfetaminbeslag enn heroinbeslag i de ulike politidistriktene, sier Gjersing.

Nesten samtlige av de spurte hadde forsøkt heroin en eller annen gang, men kun litt under halvparten av det totale utvalget hadde injisert heroin de siste fire ukene. Det var flere blant de under 35 år som hadde røykt heroin første gang de brukte stoffet, sammenlignet med de som var eldre.

Blant de eldre var det flere som hadde injisert første gang de brukte stoffet. En tredjedel av de spurte hadde brukt både amfetamin og heroin de siste fire ukene.

Flest ikke-dødelige overdoser i Bergen

Andelen som oppga å ha hatt overdoser noen gang, siste år og siste måned varierte fra by til by.

I Bergen og Trondheim oppga 71 prosent at de hadde hatt én eller flere ikke-dødelige overdoser noen gang. Til sammenligning svarte litt over halvparten i Tromsø det samme.

Bergen var byen hvor flest brukere hadde hatt én eller flere overdoser i løpet av det siste året, etterfulgt av Oslo og Trondheim. I tillegg hadde Bergen og Oslo den høyeste andelen som hadde hatt en ikke-dødelig overdose siste fire uker.

Prisforskjeller mellom byene

De som ble intervjuet i Oslo oppga å ha betalt 200 kroner for en brukerdose med heroin (0,2 gram), mens brukerne i Stavanger/Sandnes, Trondheim og Tromsø hadde betalt 500 kr.

I Oslo og Stavanger/Sandnes oppga brukerne å ha betalt 100 kroner for en brukerdose amfetamin (0,2 gram), mens brukerne i Tromsø hadde betalt 200 kroner.

Lite kriminalitet og prostitusjon

Gjersing forteller at det var relativt få som rapporterte inntekt fra illegal virksomhet. En tredjedel oppga stoffsalg som en inntektskilde, mens kun 11 prosent sa at de skaffet penger gjennom vinningskriminalitet. Enda færre (to prosent) oppga prostitusjon som inntektskilde.

I stedet oppga en hovedandel lovlige inntektskilder. De fleste oppga mer enn én inntektskilde. Det er derfor sannsynlig at den legale inntekten ble supplert med illegale inntektskilder ved behov.

Gjersing understreker at funnene i undersøkelsen kan være basert på tilfeldig variasjon. Det kan være at eksempelvis heroin er mer brukt i noen byer, men at dette var lite tilgjengelig på det tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført. Hun påpeker derfor at denne typen undersøkelser må gjentas for å kunne si noe om hvordan situasjonen er over tid.

Referanse: 

Linn Gjersing & Sandøy, Thomas Anton: Narkotikabruk på gateplan i syv norske byer. SIRUS-rapport 1/2014.

 

Powered by Labrador CMS