Sladder kan virke bedre for å spre budskapet om hva som er gjeldende normer i et samfunn enn direkte konfrontasjoner, mener forsker.

I Norden foretrekker vi sladder når folk bryter «folkeskikk»

Forsyner du deg for grovt av mat og drikke når du er på fest, vil kanskje folk sladre om deg etterpå. I andre land kan reaksjonene på å bryte uskrevne regler være langt kraftigere.

Dette viser en ny studie fra en internasjonal forskningsgruppe. De har gått sammen om å undersøke hvordan vi reagerer på brudd på det forskerne kaller sosiale normer.

Dette er uformelle krav om hva som er akseptabel eller uakseptabel oppførsel.

Forandrer seg

Sosiale normer endrer seg med tiden. For et par år siden var det ikke så mange som reagert veldig negativt om du hostet inn i hånden.

I dag vil de fleste se rart – og kanskje også veldig stygt – på deg om du gjør det.

I pandemiens tid har det å hoste i albuekroken blitt en sosial norm som helst ikke bør brytes.

Store forskjeller mellom land

Men sosiale normer er også forskjellige mellom land. Det har forskerne som har undersøkt dette i 57 land kommet fram til.

Landene som er med ligger i Afrika, USA, Asia, Europa og Australia.

Forskerne har satt opp ulike scenarier for brudd på sosiale normer. Noen av normbruddene var mindre alvorlige, andre mer alvorlige. Så har de spurt over 20 000 deltakere om hva de mente var en passende reaksjon på brudd på normene.

De finner likheter mellom landene, men også store forskjeller.

I de aller fleste av landene som ble studert vil de fleste ikke reagere i det hele tatt om det var snakk om små avvik fra sosiale normer.

Men når det gjelder større normbrudd, er det slående hvor ulikt folk ville reagere på tvers av land og kulturer, mener forskerne.

Vi sladrer mest i Norden

Norge er ikke med i studien, men det er Sverige og Finland.

Forskerne finner ut at i disse to landene, var det sladder som ble ansett som den beste måten å sanksjonere en som bryter normer.

I land som Algerie og Indonesia går det litt hardere for seg.

Der anså folk at fysiske konfrontasjoner, som dytting, var en grei reaksjon. Eventuelt å stenge den som bryter normen ute fra fellesskapet.

Sladder var sjelden et alternativ i disse landene.

Noen fellestrekk

Forskerne fant noen fellestrekk mellom de landene der du kan forvente deg de sterkeste reaksjonene.

Dette var alle land som var kjennetegnet av lav medianinntekt, lite likestilling mellom kjønnene og et negativt syn på homofile, abort og skilsmisse.

Den svenske forskeren Kimmo Eriksson har ledet denne studien.

Han sier i en pressemelding fra Stockholms universitet at det er viktig å vite om disse forskjellene når vi befinner oss i andre kulturer. Om du er vant med å sladre om folk som har tråkket feil i sosiale sammenhenger, kan du like gjerne bli en normbryter selv i en annen kultur, mener han.

Sladder kan virke bedre

Vidar Schei er professor ved Norges Handelshøyskole (NHH) og har forsket på sosiale normer.

Han mener at selv om Norge ikke er med i denne studien, så er det grunn til å tro at vi ligner på våre nordiske naboer. Altså at vi foretrekker mindre direkte inngripen, som for eksempel tilsnakk, og mer indirekte metoder som sladder.

Det er interessant hvilke effekter slike ulike håndteringer kan ha, sier han i en kommentar på epost til forskning.no.

Mens en direkte konfrontasjon kanskje bare gir normbryteren en tilbakemelding, vil kanskje sladder bidra til å spre bedre hva som er «gjeldende» normer til flere. Da blir normbruddet beskrevet, mener han.

Det er alltid en utfordring med denne typen studier at forskerne ikke har studert atferd direkte, mener Schei.

– De har gitt deltakerne scenarioer av normbrudd og bedt de om å vurdere hvorvidt de fire ulike håndteringene er velegnede sanksjoner eller ikke. Om dette er noe de faktisk ville gjort, vet en jo ikke.

Strengt i Norge

Schei har sammen med den amerikanske forskeren Michele J. Gelfand gjort en undersøkelse der de spurte 7000 personer i 33 land fra fire verdensdeler om hvilket handlingsrom de opplever i sosiale situasjoner.

De fant ut at det er lavt under taket i Norge for å skille seg ut blant mengden.

Vi har med andre ord strenge sosiale normer her i landet, sammenliknet med mange andre land. Like strenge som i Pakistan, Malaysia, India, Singapore og Sør-Korea.

Det er krevende for en utenforstående å komme til et samfunn som har utallige uskrevne regler for hvordan en skal opptre, og hvor toleransen for avvikende atferd er lav, mener forskerne.

Kilde:

Kimmo Eriksson m.fl: Perceptions of the appropriate response to norm violation in 57 societies, Nature Communications volume 12, 2021

Powered by Labrador CMS