Nær-døden-opplevelser kan paradoksalt nok redusere frykten for døden. Det samme kan psykedeliske opplevelser, ifølge en ny studie.

Mystiske opplevelser reduserte frykt for døden

Nær-døden-opplevelser og spesielle erfaringer under påvirkning av psykedeliske stoffer satte dype og forbausende like spor i folks liv, ifølge en ny studie.

Ingen av fenomenene i studien er ukjente.

Det er godt dokumentert at noen mennesker som nesten dør, i ettertid kan fortelle om karakteristiske og ofte skjellsettende opplevelser fra tida de vaklet mellom liv og død. Såkalte nær-døden-opplevelser.

Typiske kjennetegn for fenomenet er en endret følelse av tid, kavalkader av minner og møter med avdøde kjente og mystiske eller guddommelige vesener.

For noen er opplevelsen skremmende, men de fleste oppfatter den som positiv. De får gjerne en følelse av fred og glede og kan kjenne det som om de ett med verden.

Studier har vist at slike hendelser kan gi dype og langvarige psykologiske endringer. De som har hatt nær døden-opplevelser rapportere for eksempel at de føler ny mening og spirituell tilstedeværelse i livet. For noen blekner angsten for å dø.

Psykedeliske opplevelser

Dette er slett ikke ulikt beskrivelsene av et annet fenomen, nemlig opplevelsene som noen mennesker har under påvirkning av psykedeliske stoffer som LSD, psilocybin eller DMT.

De kan beskrive dypt meningsfulle opplevelser av å være ett med universet eller å befinne seg utenfor tid og rom.

Også slike erfaringer kan sette langvarige og ofte positive spor. Studier blant kreftpasienter antyder at psykedeliske stoffer også kan redusere dødsangst.

Så hvor like er egentlig disse fenomenene? Det har forsker Mary Sweeney ved Johns Hopkins University og hennes kollegaer forsøkt å finne ut mer om. De var spesielt opptatt av om opplevelsene forandret holdningen til døden og angst for å dø.

Med og uten stoffer

Forskerne lagde en undersøkelse som inviterte mennesker med slike opplevelser til å svare på en rekke spørsmål. Sweeney og kollegaene fikk svar fra over 3000 personer.

Omtrent en tredel hadde hatt nær-døden-opplevelser eller lignende unormale erfaringer uten å være påvirket av psykedeliske stoffer.

Resten hadde hatt opplevelsene i forbindelse med bruk av LSD, psilocybin, DMT eller ayahuasca, en drikk som brukes av sjamaner i Sør-Amerika.

Drikken lages av ulike planter og inneholder blant annet stoffet DMT.

Forskerne vurderte informasjonen fra deltagerne opp mot måleskalaer for mystiske opplevelser og nær-døden-opplevelser. Slik kunne de sammenligne erfaringene til de ulike gruppene.

Forbausende like

Resultatet viste at gruppene hadde en bemerkelsesverdig lik effekt når det gjaldt forholdet til døden.

Hele 90 prosent av deltagerne – både de med og de uten psykedeliske stoffer – rapportert om redusert frykt for døden. De mente hendelsen hadde ført til positive endringer i både nysgjerrigheten på og holdningen til det å dø. Også når det gjaldt dem selv.

Få oppga større frykt eller andre negative endringer.

Gruppene svarte også i like stor grad at opplevelsene hadde spirituell betydning, var personlig meningsfulle og ga psykologisk innsikt.

Det var likevel visse forskjeller.

Livets mest betydningsfulle opplevelse

Ulike psykedeliske stoffer så ut til å gi litt forskjellig virkning. Deltagerne som hadde tatt DMT eller ayahuasca fortalte oftere om sterkere og mer positive vedvarende effekter enn de som hadde brukt LSD eller psilocybin.

Men jevnt over skåret psykedelika-brukerne faktisk høyere på skjemaene som målte både mystiske opplevelser og nær-døden-opplevelser.

De som hadde hatt nær-døden-opplevelser uten psykedeliske stoffer, oppga imidlertid oftere at dette hadde vært den aller mest betydningsfulle opplevelsen i livet. De rapporterte også oftere at de hadde hatt kontakt med døde mennesker.

Mulig behandling?

Resultatene viser at det er slående likhet mellom nær-døden-opplevelser og erfaringer under påvirkning av psykedeliske stoffer, skriver forskerne.

Og begge kan føre til varige endringer i holdningene til døden. Det er mulig at psykedeliske stoffer kan brukes for å hjelpe mennesker som sliter med dødsangst, for eksempel ved alvorlig sykdom, foreslår Sweeney og co.

Men mye forskning gjenstår. Det er mange spørsmål den nye studien ikke kan svare på.

Forskerne hadde rekruttert deltagerne igjennom annonser og invitasjoner på nettsider, blogger og sosiale nettverk. De spurte etter personer som hadde hatt unormale opplevelser som endret deres syn på døden.

Deltagerne er dermed ikke nødvendigvis representative for alle med psykedeliske opplevelser eller nær-døden-opplevelser. Undersøkelsen ville for eksempel ikke fange opp mennesker som har hatt nær-døden-opplevelser uten å endre synet på døden.

Vi vet heller ikke hvorfor opplevelsen har en stor effekt på noen mennesker.

Referanse:

M. M. Sweeney, m.fl, Comparison of psychedelic and near-death or other non-ordinary experiences in changing attitudes about death and dying, PLOS One, august 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS