Langt flere norske jenter bruker nå medikamenter mot depresjon enn før. Spesielt har bruken økt i aldersgruppen 14-17 år. (Foto: Palinpicture/NTB Scanpix)

Bruken av antidepressiva nesten doblet blant tenåringsjenter

Langt flere tenåringer bruker nå medisiner mot psykiske lidelser enn for ti år siden. I alt går nå 34 000 jenter og gutter under 18 år på slike midler.

Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet og Høgskolen i Hedmark. Forsker Ingeborg Hartz har fingransket reseptregisteret og funnet ut hvor mye medisiner mot psykiske lidelser som er gitt til barn under 18 år de siste ti årene.

Det er særlig bruken av sovemidler som har økt, både blant gutter og jenter. I tillegg har bruken av midler mot depresjon eksplodert for 17-årige jenter. Resultatene viser også at bruken av ADHD-medisiner blant gutter har vært stabil siden 2010.

Økning totalt

– Den totale bruken har økt blant barn og unge, forteller forsker Ingeborg Hartz. Hun har sammenlignet perioden mellom 2004 og 2014.

I alt 20 350 gutter under 18 år brukte medisiner mot søvnmangel, angst, depresjon og ADHD i 2014. Samme år brukte 13 700 jenter slike medisiner. 

Men det er forskjeller mellom aldersgrupper. Færre av de yngste barna bruker nå såkalt psykofarmaka enn tidligere. Men samtidig har bruken steget blant 7-8-åringer og eldre barn, og bruken har økt for hvert år.

Blant 17-åringer bruker jenter mest

Særlig har bruken eksplodert blant jenter mellom 14 og 17 år, og 17-åringer bruker klart mest. I 2014 hentet om lag 2300 17-årige jenter ut en resept på en medisin mot psykisk lidelse, mot bare drøyt 1400 stykker i 2004.

Spesielt blant jenter har medisiner mot psykiske lidelser økt de siste årene. Mørk rød farge er bruken i 2014. Lys blå er ti år tidligere. (Foto: (Graf: BMC Psychiatry))

Bruken har steget jevnt siden for jenter  fra ni-ti år og oppover, men det er særlig fra 13-årsalderen at bruken tiltar.

Nær dobling av antidepressiva blant jenter

Det er særlig antidepressiva og sovemidler jenter knasker langt mer av nå enn for 10 år siden.

Nesten dobbelt så mange jenter på 17 år bruker nå antidepressiva som åtte år tidligere. Mørk rød farge viser bruken i 2014. (Foto: (Graf: BMC Psychiatry))

– Vi ser nå at det er nesten dobbelt så mange 17 år gamle jenter som hentet ut en resept på et antidepressiva i 2014, sammenlignet med bunn-nivået i 2006, sier Hartz.

Andelen jenter på 17 år som går på medisiner mot depresjoner har økt til 2,8 prosent i 2014. Til sammenligning var det 1,7 prosent i 2006.

Det vil si at om lag 900 jenter i denne alderen nå bruker antidepressiva.

Advarsler om selvmordsfare

Bruk av antidepressiva gikk ned fra 2004 til 2006, for deretter å stige årlig frem til i dag.

Ifølge Hartz kan det skyldes at det i 2004-2005 gikk ut advarsler om økt selvmordsfare ved bruk av slike medisiner blant unge.

– Men ubehandlet alvorlig depresjon kan også gi økt selvmordsfare. I 2009 ble det første antidepressiva godkjent for bruk blant unge i Norge, forteller Ingeborg Hartz. 

Retningslinjene for behandling anbefaler forsiktig bruk blant barn og unge eldre enn åtte år med moderat til alvorlig depresjon, og alltid sammen med annen behandling.

Mens nesten tre prosent av alle 17-år gamle jenter hentet ut en resept på antidepressiva i 2013, gjaldt dette bare én prosent av de jevnaldrende guttene.

Mer behandling eller mer depresjon?

Det er fort gjort å tenke at flere er blitt deprimert i perioden. Men slik er det ikke nødvendigvis, forklarer forskeren:

- Det er langt flere gutter og jenter som nå går på medisiner mot en eller annen psykisk lidelse, men vi vet ikke om flere sliter eller om det bare er flere som behandles, sier forsker Ingeborg Hartz ved Høgskolen i Hedmark og Folkehelseinstituttet. (Foto: privat)

– Det er viktig å se dette i lys av hvor mange som faktisk har en alvorlig behandlingstrengende depresjon. En norsk studie fra 1998 viste at 2,6 prosent av alle 13-18-åringer hadde en alvorlig depresjon, sier Ingeborg Hartz.

Hun følger nå opp med en studie hvor forskerne kobler data på antidepressivabruk fra reseptregisteret med diagnosedata fra pasientregisteret.

Da vil vi kunne si mer om økningen i bruk skyldes at vi behandler de som har så alvorlig depresjon at de har vært til behandling i spesialhelsetjenesten, sier hun.

Sovemidler tredoblet blant jenter

Bruken av sovemidler i denne aldersgruppen har også steget kraftig blant jenter.  Også her tiltar bruken rundt 13-årsalderen.

I 2004 brukte under én prosent av jenter i 17-årsalderen sovemidler, mens det nå er hele 2,7 prosent. Det utgjør over en tredobling.

I 2014 var det dermed også 900 jenter på 17 år som brukte sovemidler.

Gutter behandles mot ADHD

Grafen viser hvor mye gutter i ulike aldre bruker av midler mot alt fra ADHD, depresjon og søvnløshet til sovemidler og antidepressiva. For de eldste guttene har bruken gått litt ned de siste årene. (Foto: (Graf: BMC Psychiatry))

De eldste guttene bruker langt mindre antidepressiva og sovemidler enn jentene. Under halvparten så mange gutter bruker medisin mot depresjon som jenter.

Medisinbruken blant gutter er også jevnere fordelt mellom aldergruppene fra 13 til 17 år enn blant jentene.

Gutter bruker mest sentralstimulerende midler. Dette er medisiner som typisk brukes mot lidelser som ADHD.

Det var mellom to og tre ganger så mange gutter som jenter som hentet ut et ADHD medikament i 2014, blant de eldre ungdommene.

Mest ADHD-medisin i 13-årsalderen

Blant gutter har det vært en annen utvikling enn blant jenter. Det gjelder både hvilke aldersgrupper som bruker mest medisiner, og utvikling i bruk de siste ti årene.

Bruken er mest utbredt i 13-årsalderen, hvor nesten 4,5 prosent av guttene brukte sentralstimulerende midler i 2014. Det er altså om lag 1400 gutter i denne alderen som bruker ADHD-medisin.

Gutters bruk av medisiner mot ADHD har stabilisert seg siden 2010. Og det er 13-åringer som bruker mest. (Foto: (Graf: BMC Psychiatry))

Deretter synker bruken til tre prosent blant 17-åringer, som tilsvarer om lag 1000 gutter.

Bruken av ADHD-medisin stabil

Medisinering mot ADHD har heller ikke vist den samme økningen de siste årene.

Bruken har vært relativt stabil fra 2010, og ser ut til å ha stabilisert seg.

– I 2014 var det omtrent like mange gutter som brukte slike medisiner som i 2012 og 2010. Frem til da steg bruken i forhold til årene før, forklarer Hartz

Drøye fire prosent av alle gutter på 13 år hentet ut en resept på ADHD-medikament i 2013. Det utgjør omlag 1200 gutter i denne alderen. 

Bare 1,5 prosent av jevnaldrende jenter bruker slike medisiner, eller omlag 450 jenter.

Referanse:

Ingeborg Hartz mf: Psychotropic drug use among 0–17 year olds during 2004–2014: a nationwide prescription database study. BMC Psychiatry. BMC Psychiatry, 29. januar 2016. DOI: 10.1186/s12888-016-0716-x

Powered by Labrador CMS