Hver tredje vei og bane er skredutsatt

Dagens ekstremvær kan bli fremtidens normalvær, men det er ikke norske veier og jernbanelinjer bygd for.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Steinsprang er den typen skred som forekommer hyppigst på norske veier, og som ødelegger og koster mest. (Foto: Colourbox)

Minst 27 prosent av norske veistrekninger og 31 prosent av jernbanenettet er utsatt for snøskred og steinsprang.

Stengte veier som følge av skred koster samfunnet minst 100 millioner kroner i året.

Dette fremgår av InfraRisk-rapporten, som i dag blir fremlagt av Norges Geotekniske Institutt (NGI),  Meteorologisk Institutt, CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk Institutt (TØI).

 – Dette er første gang det er gjort en samlet gjennomgang og vurdering av hvilken trussel ekstremvær utgjør for norsk infrastruktur, sier Anders Solheim,  som leder avdeling naturfare hos NGI.

Rapporten indikerer at dagens ekstremvær kan bli fremtidens normalvær, og at dagens infrastruktur vil bli utsatt for større belastning enn den er konstruert for.

InfraRisk er et treårig forskningsprosjekt. Blant hovedmålene har vært å forstå hvordan klimaendringer påvirker ekstremvær, å samle kunnskap om hvordan ekstremvær påvirker transportinfrastrukturen, og å utvikle metodikk for å vurdere og tallfeste sårbarhet og risiko.

Mer regn, snø og skred

Dette er noen av konklusjonene i InfraRisk-rapporten:

  • Kraftig regnvær forekommer oftere og er blitt mer intense de siste 50 årene.  Det er store lokale forskjeller, og noen steder er den målte økningen svært markant. Økningen er størst i vest og sørvest  og langs kysten i nord. I fremtiden ventes flere og kraftigere nedbørhendelser i store deler av landet.
  • Vinternedbøren har samlet sett økt. I områder av landet med kalde vintre har det vært en økning i største årlige snødybde de siste 50 år, mens den har avtatt i lavlandet og kystnære områder.
  • Tall for endringer i vind er noe mer usikre, men viser at høyeste årlige vindhastighet har økt med 6 – 8 prosent for deler av  Østlandet og Vestlandet de siste 50 år.
  • Minst 27 prosent av den totale mengden vei og minst 31 prosent av den totale mengden jernbane er utsatt for steinsprang og snøskred. Dette er minimumstall.
  • En sannsynlighetsanalyse for Raumabanen konkluderer med at  snøskred vil nå frem til jernbanelinjen i gjennomsnitt hvert tredje år.
  • Steinsprang er den skredtypen som forekommer hyppigst på norske veier, og står også for de største ødeleggelsene og kostnadene.
  • Snøskred er den skredtypen som oftest fører til stengte veier, men gjør sjelden stor skade på selve veien.
  • Skred mot norske veier koster samfunnet minst 100 millioner kroner årlig, som følge av økt reisetid og skader på vei. Skredstengte  veier i Hordaland fylke står for en fjerdedel av alle kostnader.

Sett spesielt på fare for natur og transportnett

Studiene i InfraRisk-prosjektet har vært basert både på historiske data og tilgjengelige fremtidsscenarier. Sammenlignet med tidligere studier har forskerne nå lagt større vekt på å beregne endringer i klimavariabler som har direkte betydning for naturfare og infrastruktur.

Samtidig har analysene av værelementer gitt en klarere forståelse  for utviklingen av ekstremvær enn man har hatt tidligere.

InfraRisk-prosjektet er finansiert av Forskningsrådets NORKLIMA program, sammen  med Jernbaneverket og Vegvesenet, og med NGI som prosjektleder.

Powered by Labrador CMS