Mindre klimagasser - men langt igjen

De norske utslippene av klimagasser var 2,2 prosent mindre i 2008 enn året før. Reduserte utslipp i industrien og fra transport bidro til nedgangen. Men det er ennå langt igjen til Kyoto-målet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Langt igjen til Kyoto-målet

Utslippene ligger likevel 7,4 prosent over nivået som Norge har forpliktet seg til i Kyotoprotokollen.

Norges tildelte kvotemengde under Kyotoprotokollen er 250,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2008-2012.

Det er i gjennomsnitt 50,1 millioner tonn for hvert av de fem årene.

I 2008, Kyoto-protokollens første gjeldende år, var utslippene 53,8 millioner tonn. Dette kan tyde på at det vil bli nødvendig å finansiere utslippskutt i utlandet for å innfri forpliktelsene.

Dette viser nye utslippstall som Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

- Etter kraftig vekst i klimagassutslippene i 2007 gikk utslippene ned med 1,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2008.

- Utslippene ligger likevel 7,4 prosent over nivået som Norge har forpliktet seg til i Kyoto-protokollen, forteller seniorrådgiver Kathrine Loe Hansen i SSB.

Industrien ikke lenger størst

Industriens klimagassutslipp gikk ned fra 14,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2007 til 14,1 millioner tonn i 2008.

Nedgangen på 3,7 prosent var først og fremst et resultat av tidligere års investeringer for å redusere utslippene av N2O ved produksjon av mineralgjødsel. I tillegg har det vært nedgang i bruken av fossilt brensel.

- Reduksjonen førte til at industrien ikke lenger var den største kilden til klimagasser i Norge. Beregninger viser at utslippene fra olje- og gassvirksomheten så vidt var høyere enn utslippene fra industrien i 2008, sier Loe Hansen.

Klimagassutslippene fra olje- og gassvirksomheten endret seg lite fra 2007 til 2008, som reduserte utslippene med under 1 prosent.

Veitrafikken bremset av finanskrisen

Klimagassutslippene fra veitrafikk har i gjennomsnitt økt med 2 prosent per år i perioden 1990-2007. Fra 2007 til 2008 var imidlertid denne veksten mer avdempet.

- Utslippene gikk bare opp 0,4 prosent. Dette ser ut til å skyldes lavere trafikkvekst mot slutten av året som følge av finanskrisen. Godstransporten og drosjevirksomheten merket den lavere økonomiske aktiviteten mest, utdyper Loe Hansen.

Lavere utslipp fra sjøfarten

Bruk av drivstoff i andre mobile kilder enn veitrafikk, dvs. kysttrafikk og fiske, flytrafikk, anleggs- og jordbruksmaskiner og lignende, bidro med om lag 6,8 millioner tonn klimagasser i 2008.

Det var mer enn 7 prosent lavere enn året før.

NOx-utslippene stadig en utfordring

SSB har også laget utslippstall for utslipp av nitrogenoksider (NOX) og flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC).

Nye beregninger viser at det fra 2007 til 2008 var en betydelig reduksjon på hele 8 prosent i NOX- utslippene. Nedgangen skyldes spesielt redusert forbruk av drivstoff som diesel og marin gassolje. I tillegg har fornyelsen av bilparken og skjerpede avgasskrav redusert utslippene.

Nedgangen er imidlertid ikke nok til å oppfylle Gøteborg-protokollens utslippsforpliktelse for 2010. Det er nødvendig med en årlig reduksjon i 2009 og 2010 som er nesten like stor som nedgangen fra 2007 til 2008.

(Foto: www.colourbox.no)
(Foto: www.colourbox.no)

For NMVOC var nedgangen større. NMVOC-utslippene var 14 prosent mindre enn i 2007 og langt under Gøteborg-protokollens krav for 2010.

85 prosent av nedgangen fra 2007 til 2008 skyldes lavere utslipp fra lasting og lagring av olje på kontinentalsokkelen.

Powered by Labrador CMS