Norske arbeidstakere opplever høye krav på jobben. Men de fleste trives med det. (Foto: Shutterstock)

Vi har det ganske bra på jobben

Vi hører ofte at vi har fått et tøffere arbeidsliv i Norge. Men en ny undersøkelse tyder på at de aller fleste av oss har det svært bra på jobben sammenliknet med den jevne europeer.

Om undersøkelsen

Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen European Working Conditions Survey (EWCS) er den eneste som sammenlikner arbeidsmiljøet i Norge med enkeltland i EU og EU-gjennomsnittet. 28 EU-land og fem kandidatland til EU deltar sammen med Norge og Sveits.

I 2015 deltok mer enn 43 000 sysselsatte fra 35 land. I Norge deltok 1000 personer i undersøkelsen. 

Hele 94 prosent her i landet er fornøyd med arbeidsforholdene på jobben, mot 86 i EU. Dette gir oss en topplassering som fornøyde arbeidstakere. Resten av Norden skårer også bra på tilfredshet med jobben.

De fleste norske arbeidstakere mener at organisasjonen de jobber i, motiverer dem til å gjøre en god jobb.

Dette viser resultater fra den en europeiske arbeidsmiljøundersøkelse som Norge har deltatt i fire ganger i perioden 2000 til 2015. Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har nylig presentert de siste tallene.

Raskere endringer

Norske arbeidstakere opplever raskere endringer på arbeidsplassene enn de fleste andre europeere.

Til tross for det, så er altså de fleste fornøyde. En stor andel av de som har deltatt i spørreundersøkelsen oppgir at de får være med når det skjer endringer i organiseringen på jobben. De føler at de er med på å utvikle sin egen arbeidsplass.

Flere norske arbeidstakere opplever at det har blitt flere krav og høyere intensivitet på jobben de siste årene sammenliknet med i EU. Men samtidig opplever ni av ti at de har mye selvbestemmelse i arbeidshverdagen. Denne andelen har økt de siste årene.

Flekser på fredag?

Lange arbeidsuker er ikke så utbredt i Norge. Rundt åtte prosent sier at de har en arbeidsuke på 45 arbeidstimer eller mer. I EU-landene er det 15 prosent som oppgir dette.

Likevel er det langt mer utbredt å arbeide lange arbeidsdager i Norge enn i resten av Europa. 34 prosent sier at de jobber 10 timer eller mer inntil 10 dager i måneden eller mer om dagen. I EU er det 18 prosent.

Likevel påvirker ikke dette den ukentlige arbeidstiden. Den norske arbeidsuka nå på 35 timer i gjennomsnitt. Menn jobber litt kortere arbeidsuker og kvinner litt lengre enn før.

– Kanskje er det slik at mange jobber hardt de første dagene i uka og tar ut fleksitid på fredag? Dette spekulerte Cecilie Aagestad ved Stami kan være årsaken til den manglende sammenhengen mellom lange arbeidsdager og arbeidsukas lengde da hun og kolleger la fram rapporten.  

Fleksibel arbeidstid viser seg å være langt mer utbredt i Norge enn nedover i Europa.

Bra balanse mellom jobb og fritid

Undersøkelsen stiller også spørsmål til arbeidstakerne om de har bekymringer og jobbtanker på fritiden, om de er for sliten til oppgaver i hjemmet etter jobb eller om arbeidet går ut over tid sammen med familien. Her kommer Norge aller best ut av alle land i undersøkelsen. Hele ni av ti er fornøyd med balansen mellom jobb og privatliv.

Kombinasjonen arbeid og privatliv ser ut til å være er langt mer tilrettelagt i Norge enn i de fleste EU-land, sa Aagestad. 

Norske yrkesaktive har også generelt et bedre bilde av sitt sosiale arbeidsmiljø enn europeiske arbeidstakere generelt. Flere opplever at de har en større mulighet for faglig oppdatering og opplæring. Færre er urolige for å miste jobbe i løpet av de neste seks månedene.

40 prosent av de norske yrkesaktive har det forskerne kaller en «positiv krevende arbeidssituasjon». Det innebærer blant annet gode muligheter for å utvikle høy grad av medbestemmelse. Norge kommer på tredjeplass i Europa i denne rangeringen, etter Luxembourg og Danmark.

Både i Norge og i resten av Europa er det først og fremst de med høy utdannelse som har denne type arbeidssituasjon.

Ikke alt er bra i Norge

Norge skiller seg ut i sammenlikningen med Europa med en høy andel som jobber innenfor yrker som krever høyere utdanning. Vi har også mange flere som jobber i helse- og sosialyrker sammenlignet med andre. Vi har lavere andel deltidsansatte og færre arbeidsledige.

Men ikke alt er bare bra på norske arbeidsplasser. Åtte prosent oppgir at de har en belastende arbeidssituasjon. Det betyr i denne sammenhengen blant annet at de har lav lønn og få muligheter for å utvikle seg. I Europa i gjennomsnitt gjelder dette 19 prosent av arbeidstakerne.  

De fleste som plasseres i denne gruppa, har utdanning på grunnskolenivå og er under 35 år.

Norske arbeidstakere opplever også mer truende og ydmykende oppførsel på jobben enn EU-gjennomsnittet. Kvinner er også mer utsatt for trusler og ydmykende oppførsel, for eksempel seksuell trakassering.

Selv om vi stort sett plasserer oss bedre enn resten av Europa når det gjelder jobbtilfredshet og åtte av ti sier at de har god helse, har vi flest sykefraværsdager i Europa.

Norske arbeidstakere oppgir likevel i mindre grad enn europeere flest at arbeidet påvirker helsa negativt.

Kilde:

Cecilie Aagestad, Anne Mette Bjerkan og Hans Magne Gravseth: Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenlikning, STAMI-rapport, Årgang 18, nr. 3 (2017) 

Powered by Labrador CMS