Liten effekt av intensiv opplæring

Et tilbud om intensivopplæring har stor oppslutning blant elever og ansatte ved ungdomsskolene. Innsatsen så langt har imidlertid ikke ført til at elevene får bedre karakterer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Om studien:

Undersøkelsen bygger på et register over de elevene som har deltatt i tiltaket, og spørreundersøkelser blant elever, lærere og skoleledere på skolene som deltok i Ny GIV.

Prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen startet våren 2011 Ny GIV – en storstilt satsing på å gi elever med svake karakterer på ungdomstrinnet bedre forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring.

Forskere ved NOVA har nå kartlagt overgangsprosjektet i Ny GIV, hvor det viktigste tiltaket var et tilbud om intensiv opplæring i skriving, lesing og regning gjennom det siste halvåret av 10. trinn.

God mottagelse

Ny GIV har hatt stor oppslutning blant elever, lærere og skoleledere på de skolene der intensivopplæringen ble gjennomført.

Forventningene var høye i forkant, og det store flertallet av lærere og skoleledere mener tiltaket har fungert godt for en god del elever. Et stort flertall av lærerne ga likevel uttrykk for at tiltaket kom for sent i skoleløpet.

Majoriteten av elevene mener at de har blitt flinkere på skolen, og relativt få forteller om negative konsekvenser og stigmatisering som en følge av deltagelsen i Ny GIV.

Effekten uteblir

Elever som deltok i Ny GIV, hadde en gjennomsnittlig framgang i løpet av det siste halvåret i 10. trinn på 0,1 karakterpoeng i åtte fag.

Dette er noe lavere enn karakterutviklingen for elever med tilsvarende karakternivå på skolene som ikke deltok i Ny GIV.

Prosjektleder Mira Aaboen Sletten mener likevel at det er vanskelig å trekke noen entydige konklusjoner når det gjelder virkninger av intensivopplæringen på elevenes læring i skolefagene.

– Resultatene fra undersøkelsen er mer nyansert når en ser på enkeltkarakterer. Ny GIV-elevene hadde større framgang i matematikk enn tilsvarende elevgrupper på skoler som ikke var med i Ny GIV, samtidig som vi ikke fant noen forskjeller i fagene norsk, naturfag og engelsk skriftlig.

– At Ny GIV-elevene kom dårligere ut i RLE, samfunnsfag og engelsk muntlig kan tyde på at tilbudet om intensivopplæring har gått ut over læring i noen andre fag, sier Sletten.

(www.colourbox.no)

Ennå litt tidlig å konkludere

Forsker Anders Bakken understreker at undersøkelsen ikke gir grunnlag for å trekke konklusjoner om årsaksmessige virkninger av tiltaket.

– Til dette har vi ikke hatt god nok kontroll på seleksjonen av elever og skoler. En kan ikke se bort i fra at dette har påvirket resultatene, sier han.

– Dette spørsmålet vil en få mer sikker kunnskap om etter hvert som en evaluering skal settes i gang i 2012. Denne vil være mer omfattende og gi anledning til å gå dypere inn i mange av de spørsmålene som denne rapporten berører, ikke minst spørsmålet om effekter av tiltaket, sier Bakken.

Bredere rekruttering

Tiltaket skulle i utgangspunktet rettes mot de 10 prosent av elevene med svakest karakterer halvveis ut i 10. trinn. Undersøkelsen viser at rekrutteringen av elever til Ny GIV har vært mye bredere enn denne intensjonen.

Bare 40 prosent av elevene som deltok i Ny GIV, hadde et karaktersnitt etter første termin (i de teoretiske fagene) som tilsvarte de ti prosent svakeste blant elever flest.

Dette viser at en del av elevene som karaktermessig befant seg blant de ti prosent svakeste på skoler som var med i prosjektet, ikke deltok i opplæringen, samtidig som en del av elevene i den «nest svakeste gruppen» ble inkludert.

–Årsakene til dette er sammensatte, men noe av forklaringen kan være at deltagelsen var frivillig for elevene, og at skoler og fylker i mange tilfeller har brukt skjønnsmessige kriterier (ikke kun karakterer) i utvelgelsen av elever, sier Sletten.

Referanse:

Sletten, Bakken & Haakestad: Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11, NOVA Rapport 23/11.

Powered by Labrador CMS