Fiskebåten Koralhav er et av fartøyene som testet ut de nye kartene over havbunnen. (Foto: fiskebat.no)

Nye kart over havbunnen gir godt og mer miljøvennlig fiske

De detaljerte kartene gir fiskere større fangst. Kartene kan også bidra til at sårbare leveområder i havet blir spart.

Sju rederier med havgående fiskefartøy og flere kystfiskere har det siste året tatt del i et forsøk med bruk av digitale kart som viser et svært detaljert bilde av havbunnen.

Nå er rapporten fra elleve båter klar. Den viser at alle fartøytyper i forsøket får større fangster på grunn av bedre kunnskap om bunnforholdene.

Fiskerne melder også om andre fordeler. Det er lettere å finne nye fiskefelt. Den detaljerte oversikten over bunnforholdene gjør at det blir mindre skader på fiskeredskap nede på bunnen. Og båtene er mer miljøvennlige fordi de bruker mindre drivstoff under fiske.

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger. Fiskerne mener kartene har stor verdi, forteller forsker, geolog og prosjektleder Oddvar Longva ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Prosjektansvarlig Oddvar Longva (t.h.) og skipper Karl Otto Rismark på brua om bord på Atlantic Viking, et av fiskefartøyene som har tatt i bruk de nye kartene. (Foto: NGU)

Bærekraftig fiske

Longva peker også på at annet miljøaspekt ved bruk av de nye kartene.

– Der er klare signaler internasjonalt om at mer miljøvennlig fiske vil bli viktig i framtida. Som et eksempel har organisasjonen The Marine Stewardship Council et fiskerisertifiseringsprogram for bærekraftig fiske, hvor et av kriteriene er å ikke skade sårbare habitater. Bruk av våre kart kan være et virkemiddel for å oppnå dette, og i neste omgang også være gunstig for omsetningen av norsk sjømat, mener Longva.

Både fiskernes egen organisasjon Norges Fiskarlag og myndigheter i Fiskeridirektoratet har tro på at bedre kart over sjøbunnen kan bidra til et enda mer presist, miljøvennlig og effektivt fiske.

– At næringen selv kollektivt har bidratt til å finansiere tilpasningen av kartene, slik at de kan benyttes om bord i praktisk fiske, bekrefter at fiskerne ser på dette som nyttig kunnskap, sier Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag.

Dette kartet viser ulike bunntyper, der blått antyder slam, gult sandige sedimenter og oransje viser grus. Rosa antyder både grus og større steiner. Lilla viser sannsynlige forekomster av koraller.

Sandberg sier at fiskere er opptatt av å ikke miste fiskeredskaper i havet, for tap av fiskebruk kan føre til forsøpling og utilsiktet fiske med tapte redskaper, såkalt spøkelsesfiske. Han mener at forskning og maritim kartlegging som gir god kunnskap om sjøbunnen kan bidra til å redusere slike problemer.

Også seniorrådgiver Gunnstein Bakke i Fiskeridirektoratet mener at kart som kan bidra til et mer økonomisk fiske, samtidig som det bidrar til å redusere fotavtrykket på bunnen, er nyttige.

De nye kartene av havbunnen er en del av MAREANO, et program for kartlegging av dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske kyst- og havområder.

Arbeidet utføres av Norges geologiske undersøkelse, Havforskningsinstituttet og Kartverket.

Powered by Labrador CMS