Menneskelige spor på havdypet

Det er lite tungmetaller i havbunnen utenfor Nord-Norge. Men det finnes spor etter menneskenes bruk av kull og blyholdig bensin, i tillegg til radioaktive avfallsstoffer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

NGUs miljøgeokjemiske analyser av bunnprøver fra sokkelen nord for Nordkapp og utenfor Nordland og Troms, viser lite forurensning av tungmetaller, arsen og barium.

I de analyserte prøvene er konsentrasjonene så lave at de kategoriseres som bakgrunnsnivå av Klima- og forurensningsdirektoratet.

Prøver fra sokkelen utenfor Nordkapp og Troms er tatt opp på 300-400 meters dyp, mens det utenfor Nordland er hentet sedimenter på 2000 meters dyp, i skråningen der sokkelen går over til dyphav.

Selv om prøvene viser lite forurensning av tungmetaller, er det registrert økning i konsentrasjoner av kvikksølv, bly og det radioaktive stoffet cecium-137 i de øverste lagene av sedimentprøvene, det vil si at det er tilført i nyere tid.

Og denne økningen skyldes menneskelig aktivitet.

Kull og blyholdig bensin

- Økt innhold av kvikksølv og bly fremover mot vår tid skyldes økt tilførsel fra atmosfæren og stoffer som er transportert med havstrømmene, sier forsker Henning Jensen ved NGU.

- Vi har datert funnene av bly og kvikksølv til å begynne om lag 1940. Det er naturlig å tro at kildene er bruk av kull og blyholdig bensin.

I en av sedimentkjernene fra havbunnen utenfor Lofoten ble det funnet det radioaktive stoffet cesium-137.

Prøvesprengning eller atomulykke

- Det er sannsynligvis spor fra atomprøvesprengningene på Novaja Semlja nord for Russland på 1950- og 1960-tallet, eller fra Tsjernobyl-ulykken i 1986.

- Vi har ikke klart å skille disse to mulige kildene, fordi aldersdateringen ikke er presis nok, sier Jensen.

Han understreker likevel at forurensningen som er funnet i havbunnen i de undersøkte områdene er liten.

- Det viktige er at analysene våre viser at havbunnen er frisk. Men vi registrerer at våre handlinger som mennesker setter spor også i havbunnsmiljøet, sier Jensen.

Lenke:

Kartlegging av miljøgeokjemi i havbunnen utføres i regi av Mareano-programmet.

Powered by Labrador CMS