Dårligere luft med diesel

Dieselbiler kan gi betydelig dårligere luft i norske byer, ifølge rapport. - Det er viktig å få ned klimautslippene, men det må ikke gå på bekostning av folks helse, sier forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: www.colourbox.com)

Mer om studien:

NILUs oppdrag for NAAF var å sjekke hvordan den nye kunnskapen ville slå ut i Norge, hvor salget av dieselbiler er på topp i Europa.

Bilparken i Oslo for 2010 er 30 prosent diesel og 70 prosent bensinbiler, mens nysalget er rundt 72 prosent diesel.

Modellen som er brukt tar blant annet hensyn til kjøremønster, detaljer om veier, hastigheter, topografi og værforhold.

NILU beholdt alle faktorer som myndighetene hittil har brukt, tok været for 3 første vintermåneder i 2009 som er et normalår, og kjørte beregninger for hva konsentrasjonen vil være i Oslo i tilsvarende 3 måneder med samme vær i 2025.

I 2025 vil bilparken være full av biler som tilfredsstiller de nye EURO 6 kravene, og det tar modellen hensyn til.

Tungtransporten er holdt konstant for å få et selvstendig bilde av bidraget til problemet fra lette kjøretøy og endringen i deres sammensetning.

I denne studien er det kun sett på nitrogenoksider.  

En ny rapport viser nedslående tall om hvordan uteluften vil være i Norge i 2025, med tanke på den helseskadelige gassen nitrogendioksid (NO2). Utslippene skal ned, men rapporten viser at med dagens dieselbilfavorisering, så vil den øke.

Studien er gjort av Norsk institutt for luftforskning (NILU) på oppdrag fra Astma- og allergiforbundet (NAAF).

– Avgiftsreduksjonen på nye dieselbiler, som ble innført for å redusere klimautslippene, har ført til en kraftig økning av dieselbiler på norske veier.

– Dette har igjen ført til at utslippene av nitrogendioksid ikke har gått ned på samme måte som utslippene av svevestøv. Fortsetter utviklingen vil vi se en bekymringsfull økning i fremtiden sier Ingrid Sundvor ved NILU.

Hun mener det er avgjørende at en ser på bivirkninger når tiltak mot klimautslipp iversettes.

– Det er viktig å få ned klimautslippene, men det må ikke gå på bekostning av folks helse. Det er fullt mulig å ha to tanker i hodet, og iverksette tiltak som både reduserer klimautslipp og lokal forurensning.

De ferske resultatene viser at luftkvaliteten i norske byer vil bli betydelig verre i 2025 enn tidligere antatt.

Nye dieselbiler har mye større utslipp av helseskadelige nitrogenoksider enn de bilene de erstatter, og disse bilene utgjør allerede 72 % av nybilsalget. Antall mennesker som utsettes for helseskadelige nivåer, vil dermed øke dramatisk, viser beregningene.

– Resultatene viser at luftkvalitet i norske byer vil bli et enormt helseproblem dersom ikke snarlige grep tas, sier fagsjef Britt Ann Høiskar i NAAF.

Entydige resultater

NILU og NAAF valgte Oslo som testby, da det er byen med flest målestasjoner og dermed også best datagrunnlag. Resultatene er likevel så entydige at forskerne mener de kan være representative også for andre norske byer.

Beregningene viser at dersom trenden med høy andel nye dieselbiler fortsetter, vil NO2 -bidraget fra personbiler øke fremover, ikke reduseres som tidligere antatt.

Beregningene for 2025 viser at store deler av Oslo sentrum vil ha årsgjennomsnitt over grenseverdien, en økning på 10 ganger fra tidligere beregninger.

I debattene siste året om bidragene fra forskjellige kjøretøy har bilbransjen og enkelte myndigheter hevdet at problemet med høye utslipp av nitrogenoksider fra dieselbiler vil bli løst når man fra 2014 får nye strengere krav til dieselkjøretøyer, de såkalte EURO 6-kravene.

I undersøkelsene som nå er gjort, har NILU oppdatert sine modeller med alle de nye kravene, og aller siste fakta om utslipp fra forskjellige kjøretøy. Modellen som brukes er den samme som norske myndigheter bruker.

– Dette slår fullstendig bena vekk under argumentet om at EURO 6 løser problemet, det er rett og slett feil.

– Dette må få følger for norsk avgiftspolitikk. Hvis ikke, så kan ikke store deler av befolkningen bruke dieselbilene, som de nå kjøper i god tro, til bykjøring, sier Høiskar.

Hensyn både til klima og lokal luftforurensning

Fakta om utslipp fra biler som produsenter selv oppgir, viser at det er mange bilmodeller som har lavt utslipp av både klimagassen CO2 og den helseskadelige NO2. Særlig har nye hybridbiler med en kombinasjon av bensin og elektrisitet dette, i tillegg til rene el-biler. Men også små bensinbiler er gunstige for begge problemfeltene, ifølge rapporten.

Studien fra NILU og NAAF viser at hvis trenden med en høy andel nye dieselbiler fortsetter, vil NO2 -bidraget fra personbiler øke fremover, ikke minke som tidligere antatt. (Foto: www.colourbox.com)

– Dagens avgiftspolitikk, der for eksempel pumpeprisen på diesel er billigere enn bensin, og dieselbiler generelt er blitt billigere, er en trussel mot folks helse, sier Høiskar.

– Og disse prissignalene bidrar til å villede alle som ønsker å gjøre miljø- og helseriktige valg til å tro at de gjør nettopp det – mens det motsatte er tilfelle.

– Det finnes mange bilmodeller som både er gunstige for klima og lokal luftforurensning. Nå må myndighetene lage en avgift- og informasjonsspolitikk som stimulerer til kjøp av slike biler.

Del av større studie

Resultatene er en del av en større studie som NILU gjør for NAAF, men resultatene var så oppsiktsvekkende at NAAF og NILU besluttet å offentliggjøre dem i en såkalt brevrapport før hovedrapporten er ferdig innen utgangen av august 2011.

– Vi har trodd at vår kamp for å få bort helseskadelig forurensning i byene skulle handle om at forbedringene ikke kom raskt nok og var omfattende nok. Resultatene er et sjokk for alle. Situasjonen med dagens politikk er at vi vil få betydelig større problemer om 15 år enn vi har i dag.

– For hver måned som går videre med dagens høye salg av dieselbiler, øker vi helseplagene for befolkningen i fremtiden. Nå kreves det at myndighetene forstår alvoret og handler deretter, sier Høiskar.

- Norge må gjennomføre tiltak

Regelverket Norge er juridisk forpliktet til å overholde, inneholder en andel absolutte minimumsstandarder som gjelder i hele EU. I tillegg har vi strengere nasjonale mål som er definert ut fra ønsket om redusert helseskade i befolkningen.

Undersøkelsene til NILU ser kun på overskridelsene av de EU-fastsatte juridisk bindende minimumskravene. Er det sannsynlig at disse minimumskravene overskrides, må myndighetene i hvert land foreta tiltak som forhindrer dette.

Er bilparken sammensatt slik at utslippene samlet gir overskridelsene, er det kun tiltak for å begrense trafikken som vil gi reduserte utslipp.

– Undersøkelsen viser at dersom dagens høye salg av dieselbiler fortsetter, må myndigheter lokalt og nasjonalt innføre begrensninger på bilbruken i byene, sier Høiskar.

– Det mest effektive vil være å gi restriksjoner på bilene som forurenser mest, altså dieselbilene. Det bør folk som i dag kjøper biler merke seg. Det økende problemet med nitrogenoksider i byene er også et europeisk fenomen.

Britiske myndigheter har vært særlig aktive på dette feltet, og fikk i mars 2011 fremlagt utkast til en stor samlerapport fra flere av de fremste ekspertene på området.

Foruten å slå fast at man må fremme bruk av små bensinbiler, hybridbiler og el-biler på bekostning av dieselbiler, avslører de at vanlig kjøring med dieselbilene gir mye større utslipp enn det som oppgis ved typegodkjenningen.

Referanse: 

Les brevrapporten fra NILU her (pdf)

Powered by Labrador CMS