En orangutang-unge som er på «jungel-skole» på et redningssenter for ville dyr i Indonesia. Ungen ble funnet vandrende alene i en palmeoljeplantasje og hadde inhalert røyk etter at store regnskogområder ble brent ned i Indonesias del av Borneo. Bildet ble tatt i 2016.

Slik planlegger verden å stoppe tapet av natur frem mot 2030

Den nye «Paris-avtalen» for naturen har trådt i kraft. – Helt vilt ambisiøse mål, sier professor Vigdis Vandvik. Hun mener det viser at vitenskapen tas på alvor.

19. desember ble verden enige om en ny avtale for å bevare naturen.

Ved siden av klimaproblemene har forskere gjort det klart at naturen er sterkt presset. Det holder ikke å stagge klimaendringer, vi må også stanse tapet av natur.

I 2010 undertegnet de fleste land en avtale om å ta vare på det biologiske mangfoldet kalt Aichi-målene. Den var inndelt i 20 mål som skulle fullføres innen 2020.

Det gikk ikke så bra. Ved utgangen av tiåret var ingen av målene fullt oppnådd.

Nå har partene fått på plass en ny naturavtale som skal gjelde fram til 2030.

Vil det gå bedre denne gangen?

30 prosent vern

Den nye naturavtalen sier blant annet at 30 prosent av klodens land- og havområder skal vernes eller bevares innen 2030. Det gjelder spesielt områder som er viktige for biodiversitet.

Videre skal 30 prosent av ødelagte naturområder være under restaurering. Det kan for eksempel være å restaurere tareskog, å gjøre skog «villere» igjen eller å bedre tilstanden til en innsjø.

Landene ble også enige om mål når det gjelder finans.

 • Land skal kartlegge sine naturskadelige insentiver og subsidier, og deretter skal slike insentiver kuttes med 500 milliarder dollar årlig globalt innen 2030.
 • Videre skal 200 milliarder dollar årlig mobilisereres til biodiversitetstiltak fra alle kilder innen 2030. Det inkluderer 30 milliarder årlig fra rike land til fattige land.

– Viktig

Den nye avtalen skal sette kursen fram mot 2030.

– Folk har ofte snakket om det som en «Parisavtale for naturen», sier professor og planteøkolog Vigdis Vandvik ved Universitetet i Bergen.

Hun tror avtalen vil bli veldig viktig for hvordan vi snakker om og jobber med å ta vare på natur framover. 30 prosent vern er bare et av punktene, og det er mye annet som kanskje er vel så viktig i avtalen, synes hun.

Naturavtalen er en avtale mellom partene som har tilsluttet seg Konvensjonen om biologisk mangfold. 196 land har ratifisert konvensjonen.

Det holdes jevnlig naturtoppmøter mellom landene som har undertegnet konvensjonen, de ligner klimatoppmøtene.

Våtmarker er oaser for fugleliv og mye annet liv. Våtmarker er en truet naturtype, og 85 prosent av dem er borte.

1800 alternative formuleringer

Det seneste naturtoppmøtet skulle egentlig holdes i Kunming i Kina i 2020, men ble utsatt på grunn av Covid-19 pandemien. Møtet ble avsluttet Montreal i Canada.

Forberedelsene har pågått lenge. Men det er mange som skal bli enige.

– Det har vært ganske stort stress inn mot dette møtet fordi det har vært utrolig mye uenighet, sier Vandvik.

Selve avtalen er nå på nette sju sider, men da forhandlinger pågikk i sommer, var det et uleselig dokument med 1.800 parenteser med alternative formuleringer, forteller hun.

Vandvik var til stede under forhandlingene i Montreal og har fulgt med digitalt. Hun sitter i FNs naturpanel, et panel som fungerer omtrent som FNs klimapanel, men som samler kunnskap om natur istedenfor klima.

Den første hovedrapporten fra naturpanelet kom ut i 2019.

Rapporten sa at naturmangfoldet på jorden trues. Biologiske samfunn blir likere hverandre.

I gjennomsnitt er en fjerdedel av arter som er kartlagt i ulike plante- og dyregrupper, truet av utryddelse.

Årsaken til at naturmangfoldet trues, er først og fremst at mennesker bruker mye areal, deretter at vi høster, jakter og fisker for mye. Mennesker har nå endret 75 prosent av landjorden. 66 prosent av havet er påvirket.

Natur skal inn i all arealplanlegging

Det er mye som er bra med den nye avtalen, synes Vandvik. Det er også noen ting som kunne vært bedre.

Avtalen består av fire overordnede mål og 23 delmål. Vandvik forteller hvordan målene er bygget opp.

De fire første delmålene handler om hva vi skal ta vare på, sier hun.

– Det første målet er utrolig radikalt. Det sier at hensyn til natur skal inn i all arealplanlegging, sier Vandvik.

Det neste målene sier at 30 prosent av naturen skal vernes. I disse områdene skal man ta mer hensyn til natur enn andre ting.

Den elegante damagasellen var en gang en utbredt art i Sahara og Sahel-området. Jakt og ødeleggelse av dens leveområder har nærmest utslettet arten: Det finnes 100 til 200 igjen i det fri.

– Vilt ambisiøst

Foreløpig er 17 prosent av landområdene og 10 prosent av havområdene vernet, ifølge Convention on Biological Diversity. Det tilsvarer faktisk en av målsetningene som ble bestemt i den forrige naturavtalen, Aichi-målene.

Men andre deler av målet ble ikke fullt oppnådd, som hva slags områder som ble valgt ut og hvordan de ble forvaltet.

Vandvik tror det er mulig å øke andelen til 30 prosent.

30 til 50 prosent vern ble anbefalt i en rapport fra FNs klimapanel i fjor. Dette er ett av flere eksempler på at vitenskapen er tatt til følge i den nye avtalen, ifølge Vandvik.

Videre skal 30 prosent av ødelagt natur restaureres. Det fjerde målet sier at vi skal slutte å utrydde arter.

– Det er helt vilt ambisiøse mål. Det avtalen gjør med disse fire målene, er at den snur alt på hodet og sier at istedenfor at vi skal tenke på natur og vern som noe som skal skje «der ute», som bare angår de aller mest verdifulle naturområdene, så skal vi ta naturhensyn i alt vi gjør.

23 delmål

Dette er en kortversjon av de 23 delmålene. De er oversatt fra en artikkel fra Carbon Brief. Se de fullstendige formuleringene hos Convention on Biological Diversity.

 1. Effektiv forvaltning av land- og havbruksendringer, tap av svært viktige biodiversområder er nært null innen 2030
 2. Effektiv restaurering av 30 prosent av forringede økosystemer innen 2030
 3. Effektiv bevaring og forvaltning av 30 prosent av land og 30 prosent av hav innen 2030
 4. Stoppe menneskeskapte utryddelser og opprettholde og gjenopprette genetisk mangfold
 5. Bærekraftig bruk, høsting og handel med ville arter
 6. Redusere eller eliminere virkningene av invasive fremmede arter, redusere etableringsraten for invasive arter med 50 prosent innen 2030
 7. Redusere forurensningsrisiko og påvirkning fra alle kilder innen 2030, redusere den totale risikoen fra plantevernmidler med det halve
 8. Minimere virkningene av klimaendringer og havforsuring på biologisk mangfold
 9. Sikre bærekraftig bruk og forvaltning av ville arter, samtidig som urfolks sedvanebruk beskyttes
 10. Bærekraftig forvaltning av områder under landbruk, akvakultur, fiskeri og skogbruk
 11. Gjenopprette og forbedre økosystemfunksjonen gjennom naturbaserte løsninger og økosystembaserte tilnærminger
 12. Øke arealet og kvaliteten på urbane grønne og blå rom
 13. Rettferdig deling av goder ved bruk av genetiske ressurser
 14. Integrere av biologisk mangfold i politikk og utvikling på tvers av alle sektorer
 15. Gjøre det mulig for virksomheter å overvåke, vurdere og avsløre sin innvirkning på biologisk mangfold
 16. Oppmuntre til bærekraftig forbruk, blant annet ved å halvere matsvinnet innen 2030
 17. Styrke kapasiteten for biosikkerhetstiltak og sikre nyttedeling fra bioteknologi
 18. Fase ut eller reformere skadelige subsidier på en rettferdig måte og redusere dem med 500 milliarder dollar innen 2030
 19. Øke de økonomiske ressursene betydelig, mobilisere 200 milliarder dollar per år innen 2030 fra alle kilder, inkludert 30 milliarder dollar fra utviklede land til utviklingsland
 20. Styrke kapasitetsbygging og teknologioverføring
 21. Integrert og deltakende ledelse, herunder bruk av tradisjonell kunnskap
 22. Rettferdig representasjon og deltakelse av urfolk og lokalsamfunn
 23. Sikre likestilling i gjennomføringen av rammeverket

Hva vi skal slutte med

De fire neste delmålene handler om hva vi skal slutte med og få kontroll på, sier Vandvik.

Vi skal slutte med overhøsting av ville arter og med overfiske.

– Vi skal redusere introduksjon av fremmede arter med over halvparten. Vi skal halvere problemer knyttet til forurensing fra overgjødsling, sprøytemidler og miljøgifter, og vi skal få kontroll på klimaendringene.

Disse målene tar for seg de store drivkreftene bak tap av natur som er utredet av naturpanelet: Høsting, fremmede arter, forurensning og klimaendringer. I tillegg er den viktigste årsaken, arealendringer, dekket opp av de fire første målene.

Penger fra verdifulle oppdagelser skal deles

De fem neste målene handler om hvordan vi likevel skal klare å møte menneskehetens behov og hvordan godene skal deles, sier Vandvik.

Flere mål handler om at landbruk, skogbruk og fiske skal være bærekraftig, slik at naturens goder sikres for fremtidens generasjoner.

Man skal beholde og forbedre naturens bidrag til mennesker, som pollinering, rent vann og beskyttelse mot naturkatastrofer.

Det er også et mål om å bringe naturen tilbake inn i byer. Trær i byer kan dempe ekstrem varme, flom og bråk.

- Trær byr på leveområder for fugl og insekter, og dermed fuglekvitter og biesurr for oss.

Videre er det et mål om at man skal dele på genetiske goder. Det handler for eksempel om at dersom et viktig stoff oppdages i en plante, kan landet som huser planten, få noe igjen for det.

– Det er kjempeviktig for utviklingslandene, sier Vandvik.

Et eksempel er ciklosporin, som er en viktig medisin ved organtransplantasjon fordi det hindrer frastøting.

– Den har blitt utviklet basert på en sopp fra Hardangervidda, sier Vandvik.

– Men verken eidfjordingene eller Norge har fått noe som helst av verdien som medisinen har generert. Det er det legemiddelselskapet som har fått. Med den nye avtalen vil lokalbefolkningen og landene sikres at de får sin andel av inntekter eller goder.

33 prosent av fiskebestander overfiskes, mens 60 prosent er utnyttet maksimalt.

Gjennomføring

De ti siste målene handler om mekanismer for gjennomføring av avtalen, sier Vandvik.

– Det er utrolig viktig. Fine mål har vi prøvd før. Aichi-målene var kjempefine, men vi har ikke klart å oppfylle et eneste av dem, hverken i Norge eller internasjonalt.

De siste målene sier blant annet at vi skal ta naturhensyn i alle samfunnsprosesser.

De handler om finansiering, åpenhet i finansstrømmer og at beslutningsprosesser skal være inkluderende. Urfolks kultur og rettigheter skal respekteres, og det skal sikres likestilling i gjennomføring av avtalen.

Ingen krangel om det vitenskapelige grunnlaget

Vandvik var i Montreal som representant for naturpanelet. Hun og kolleger bet seg merke i hva som ikke ble diskutert.

– Det var ingen krangling om faktagrunnlaget, det var ingen som kranglet om hvorvidt naturen er truet elle hva som er de viktigste årsaksfaktorene.

Det viser at vitenskapen har fått betydning, sier hun. Vandvik kjenner igjen mye av naturpanelets konklusjoner og anbefalinger i avtalen, også når det gjelder gjennomføringsbiten.

– Naturpanelet har vært veldig opptatt av inkludering og rettferdighet langs forskjellige akser. For eksempel har vi vært tydelige på at urfolk og lokalbefolkningens kunnskap skal tas inn i vurderingene som en kunnskapskilde.

Dette gjenspeiles i avtaleteksten.

Vigdis Vandvik og Helen Roy, som er med i naturpanelet, på naturtoppmøtet i Montreal.

Nord-sør-konflikter

Det er en del konkrete tall i avtalen, og det er bra, sier Vandvik.

– Samtidig var det en god del tall og datoer som forsvant i forhandlingene.

I de fire overordnede målene (ikke delmålene) refereres det til 2050, istedenfor 2030.

En annen svakhet med avtalen er at det fortsatt er en del uenighet blant landene, sier Vandvik.

– Det var en skikkelig thriller på slutten. Det skyldtes et lite opprør fra særlig Kongo og en del afrikanske land som følte at Vesten ikke hadde forpliktet seg nok til finansiering.

Det er en konflikt-trekant som handler om at rike land gjerne vil ha ambisiøse mål. Utviklingsland som huser mye av det biologiske mangfoldet, er bekymret for hva det vil gjøre med deres muligheter for utvikling.

Utviklingslandene vil ikke ha noen form for nykolonialisme hvor de må verne det meste og rike land kan ture på, sier Vandvik.

– De sier: «Dere har jo ødelagt all naturen deres, mens hos oss så er det veldig mye natur igjen, men vi trenger ressursene fra naturområdene for å utvikle oss. Hvis vi ikke får utnytte de, så vil vi at dere skal bla opp.»

Rike land går med på å betale, men da under forutsetning av at det skal være åpenhet og gode kontrollsystemer for hvor pengene går.

– En del land som ikke var helt overlappende med utviklingslandene, men som kanskje har korrupsjon som en viktig business-modell, syntes ikke at åpne data var noe særlig.

Svak på forbruk

Noe annet som er trøblete, er at avtalen er svak når det gjelder forbruk, sier Vandvik.

– Det lå inne en formulering om at vi skulle få kontroll på overforbruk. Men det var afrikanske land og en del andre veldig imot.

Formuleringen skulle egentlig være rettet mot rike land, men afrikanske land var opptatt av at mange har underforbruk. Dermed ble en formulering vanskelig å enes om.

Også Anne Sverdrup-Thygeson, professor ved NMBU, savner en tydeligere målsetning om redusert forbruk i vår del av verden, sier hun i en uttalelse.

Hun savner også at det kunne ha stått klarere at vi må slutte å forbruke stadig ny natur.

– Verden – og Norge – må bli arealnøytral og naturpositiv, slik at vi får mer, og ikke mindre natur framover.

Håp

Sverdrup-Thygeson sier også at avtalen gir håp.

– Først og fremst ligger det store håpet i at så mange ulike nasjoner har klart å forene sine interesser i en avtale om å ta vare på naturen.

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han synes den nye naturavtalen er god.

– Jeg synes det var på høy tid og har bare godord å si om avtalen og for så vidt Norges innsats på møtene, sier Hessen til forskning.no.

– Det er ambisiøse mål?

– Ja, det er veldig ambisiøst, og man kan vel si at i alle fall målet om 30 prosent restaurering minner om 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen, som kanskje ikke er helt realistisk, men man er nødt til å ha ambisiøse mål. Det er en slags annerkjennelse av at naturkrisen ses likeverdig som klimakrisen.

Målet om 30 prosent vern burde ikke være umulig, tror Hessen.

Selv om Aichi-målene ikke ble nådd i forrige tiår, så har det skjedd positive ting. Hessen tror vi har enda bedre mulighet for å lykkes nå.

– Det er en helt annen giv rundt dette nå. Det er ikke bare den grønne menighet som er opptatt av tap av natur, men også de som gir finansiering og annen type næringsvirksomhet.

Referanse:

Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, Convention on Biological Diversity.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS