Fra kubæsj til strøm

Metangass fra husdyrgjødsel er en av de store utfordringene bøndene møter når de skal redusere klimautslippene sine. For å bøte på, kan de bruke kubæsj til å produsere strøm.

Utslipp og produksjon

I 2012 utgjorde utslipp fra jordbruket om lag 8,5 prosent av Norges samlede klimagassutslipp. Metangass fra husdyrgjødsel utgjorde en betydelig del av dette.

Produksjonen av biogass i Norge er relativt lag om man sammenlikner Norge med nabolandene (1.6 TWh i Sverige i 2012). Samlet produksjon i Norge var i 2010 omtrent 0,5 TWh. Av dette var  0,27 TWh fra avfallsdeponier, 0,16 TWh fra avløpsanlegg og 0,06TWh fra biogassanlegg basert på våtorganisk avfall og/eller husdyrgjødsel.

Betydelig potensial

- Biogass er et klimatiltak som kan bidra til nasjonale utslippsreduksjoner mot 2020 og målet om at Norge skal omstille seg til et lavutslippssamfunn innen 2050.

- Det er et betydelig teknisk potensial for produksjon og bruk av biogass i Norge. Utfordringene er at kostnadene er relativt høye. En satsing på biogass må derfor veies opp mot eventuelle andre klimatiltak som kan gi større utslippsreduksjoner per krone.

Fra «Nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi» Klima- og miljødepartementet  

Landbruket står for om lag 8,5 prosent av de nasjonale klimagassutslippene. Metangass fra husdyrgjødsel utgjør en betydelig del av dette.

Derfor er det politisk enighet om at biogass er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene i Norge, noe som senest ble bekreftet i «Nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi» fra Klima- og miljødepartementet i oktober.

Biogass er løsningen for at Dagros skal få bedre balanse i eget klimaregnskap. (Foto: Jon Schärer)

- Enkelt forklart er en biogassreaktor som en stor kumage, sier forsker Ingvar Kvande ved Bioforsk Økologisk på Tingvoll. Ved Tingvoll gard har de et eget testanlegg, og i videoen kan du se hvordan kubæsjen fra fjøset gir strøm og varme til bygningene på garden. 

Råtner uten luft

I et biogassanlegg utnyttes naturlige råtningsprosesser til å produsere energi av husdyrgjødsel og avfall. Det skjer ved gjæring uten lufttilgang der bakterier bryter ned komplekse forbindelser til biogass som i hovedsak består av metan.

- Biogass er et godt alternativ med tanke på energiproduksjon fra egne ressurser og gir samtidig muligheten for å tilpasse kvaliteten på gjødsla og å ta næringsstoffer tilbake fra storsamfunnet, sier Kvande.

En av utfordringene er å få økonomi i små anlegg og å tilpasse funksjonen til anleggene med hvordan gården fungerer forøvrig.

Derfor forskes det på hvordan anlegg og selve prosessene kan bli mer effektive, samt hvordan man kan oppnå bedre gjødselkvalitet. 

Powered by Labrador CMS