Omgivelsene påvirker fødselen

En mor som føder i andre omgivelser enn en tradisjonell fødeavdeling føder oftere naturlig, har sjeldnere behov for epidural og er mer fornøyd.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Cochrane-samarbeidet

  • Grunnlagt i 1993 som et internasjonalt forskernett-verk for å hjelpe helse-forvaltere, helsepersonell og pasienter til å fatte velinfor-merte helsebeslutninger.
  • Nettverket forbereder, oppdaterer og fremmer bruken av Cochrane-oversikter.
  • En Cochrane-oversikt er resultatet av å innhente, kritisk vurdere og sammen-fatte de relevante forsk-ningsresultatene som fore-ligger på et gitt tidspunkt ved hjelp av forhåndsdefinerte og eksplisitte metoder.
  • Til nå er mer enn 4000 Cochrane-oversikter laget. Oversiktene blir offentliggjort i The Cochrane Library.
  • Du kan lese norske sammendrag av utvalgte oversikter, med tilleggsopplysninger om norske forhold her.

Dette konkluderer forskere i det internasjonale Cochrane-samarbeidet (se faktaboks) etter at de har gjennomgått den relevante forskningslitteraturen på området.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

I de rike delene av verden er det vanlig at kvinner føder ved spesialiserte fødeavdelinger knyttet til sykehus.

I Norge er rutinen at gravide blir forløst av jordmødre hvis det ikke er komplikasjoner, og fortrinnsvis ved egne fødeavdelinger eller fødestuer. I mange land er det derimot fødselsleger som tar hånd om så å si alle fødsler.

I fødselsomsorgen har det økt på med medisinsk hjelp som rutine i form av registrering av hjertelyd, drypp, lystgass og epidural. Keisersnitt er dessuten blitt vanligere, også i Norge. Mange har derfor stilt seg spørsmålet om hva nytten, sikkerheten og risikoen av dette er for friske kvinner som skal føde. 

De tradisjonelle fødestuene er utformet nokså likt et ordinært pasientrom. Sykehussengen dominerer, og medisinskteknisk utstyr som oksygen, sug og intravenøst utstyr er vanligvis plassert sentralt.

Alternative omgivelser

Alternativ utforming av føderom.

Som en motsats til den teknologiske tilnærmingen til fødsel har det vært en jevn økning og interesse for miljøet omkring den fødende.

Siden 1970-tallet har mange fødeavdelinger laget egne enheter med et miljø som skal være mer ”som hjemme”.

– Utformingen av føderommet kan variere. Noen legger vekt på at den fødende skal føle at hun er i naturlige omgivelser med naturbilder på veggene, musikk og et miljø som skal stimulere.

– Andre tar utgangspunkt i å stimulere sansene til den fødende ved for eksempel å bruke spesielle lys og aromaterapi, opplyser Elisabeth Jeppesen, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

– Felles for det som omtales som alternative omgivelser, er en grunntanke om å fremme en naturlig fødsel. Filosofien er å minimalisere all form for medisinsk hjelp og gi den fødende frihet og kontroll over egen fødsel, sier hun.

Systematisk oversikt

Nyere studier har vurdert effekten på fødsel og forløsning ved fødselsomsorg i alternative omgivelser og sammenliknet dette med fødselsomsorg i et mer tradisjonelt medisinsk miljø.

Det Cochrane-forskerne nå har gjort, er å samle alle de relevante studiene, vurdere dem kritisk og sammenfatte forskningsresultatene i en systematisk oversikt.

Forskerne fant i alt ni randomiserte kontrollerte studier med til sammen 10684 fødende kvinner. Randomisert vil si at forsøkspersonene er tilfeldig utvalgt til den ene eller andre gruppen.

Deltakerne i studiene var fødende kvinner med lav risiko for komplikasjoner, og studiene var gjennomført i Vest-Europa, Canada og Australia.

Sikre konklusjoner

Elisabeth Jeppesen.

– Høy kvalitet på dokumentasjonen gjør at forskerne kan konkludere sikkert med at fødsel og nedkomst i alternative omgivelser øker sannsynligheten for spontane fødsler, reduserer medisinsk hjelp og øker mors tilfredshet sammenliknet med tradisjonell fødselsomsorg i sykehus, sier Jeppesen.

– Men hvilke deler av utformingen som isolert sett ga effekt, er det vanskelig å gi konkret informasjon om siden både den fysiske utformingen og organiseringen var ulik i studiene.

Dokumentasjonen er ikke av like høy kvalitet når det gjelder risiko for alvorlig sykdom og død hos mor, samlet sett. Her konkluderer oversikten med at det muligens er liten eller ingen forskjell mellom gruppene.

Forskerne anbefaler derfor at framtidige kvantitative studier ser nærmere på sykelighet før og etter nedkomst.

De påpeker også behov for randomiserte studier på frittstående fødesentre og etterlyser kvalitative studier om hva som skjer når kvinner blir overført fra alternative til tradisjonelle omgivelser.

Referanser:

E. Jeppesen. Effekt av alternativ fødselsomsorg sammenlignet med tradisjonell fødselsomsorg, omtale av Cochrane-oversikt 2010. Kunnskapssenteret.

Hodnett ED, Downe S, Walsh D, Weston J. Alternative versus conventional institutional settings for birth, Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 9.

Powered by Labrador CMS